Behov for overgangsregler til ny lov om individuell pensjonsordning for delvis uføre

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Behov for overgangsregler til ny lov om individuell pensjonsordning for delvis uføre


 
  
Finandepartementet
Postboks 8008 - Dep.
0030 Oslo

Dato:03.07.2008 


Vår ref.:  2008/00476 – LPA/RM 


I forbindelse med overgangsreglene til ny lov om individuell pensjonsordning har de spesielle forholdene knyttet til personer som var delvis uføre pr. 12.05.2006 ikke vært vurdert. Med delvis uføre menes personer som har en uføregrad under 100 %. Finansnæringens Hovedorganisasjon vil med dette peke på behovet for å få laget overgangsregler som kan sikre delvis uføre fra å bli stående uten dekning etter at premieinnbetalinger til individuell pensjonsforsikring etter skatteloven (IPA) opphørte 12.05.2006.


Delvis uføre vil få utbetalt uførepensjon og premiefritak i forhold til uføregraden. I henhold til selskapenes vilkår er det imidlertid en forutsetning for å få dekning for økt uføregrad (som skyldes andre forhold enn de opprinnelige) at det betales premie for den ”friske delen”.


Uføre personer, selv om de bare er delvis uføre, vil vanskelig kunne få tegnet ny forsikring etter den nye loven om individuell pensjonsordning. Den eneste måten delvis uføre personer kan få sikret den gjenværende friske delen, vil være gjennom fortsatt innbetaling av premie for denne delen.


Til sammenligning vil en person som var 100 % ufør 12.05.2006 ha fullt premiefritak og vil slik sett kunne ”fortsette” å betale for sparing og eventuelle ytelser og død. Vi tror ikke det er tiltenkt at delvis uføre skal komme dårligere ut som følge av regelverksendringen enn de som var fullt uføre den aktuelle datoen.


Vi ber derfor departementet om å lage overgangsregler som åpner for at det gis skattefradrag ved fortsatt premieinnbetaling etter avtalen for den friske delen for personer som var delvis uføre 12.05.2006. For de personene dette gjelder har situasjonen vært uklar siden regelverksendringen i 2006, og nå som ny lov om individuell pensjonsordning med nye overgangsregler er trådt i kraft er det et ennå større behov for avklaring på området.Vi ber om at overgangsregler for delvis uføre kommer på plass så fort som overhodet mulig etter at ny lov er trådt i kraft.


Med vennlig hilsen
Finansnæringens Hovedorganisasjon
Livsforsikrings- og pensjonsavdelingen


Sissel Rødevand
direktør, avdelingsleder