Avsetningsregelverk for gruppelivsordninger i livforsikringsselskaper etter ny forsikringslov

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Avsetningsregelverk for gruppelivsordninger i livforsikringsselskaper etter ny forsikringslov

Kredittilsynet
Postboks 100 Bryn
0611 OSLO
 
Dato: 07.08.2008

Vår ref.:2008/00015  – LPA/MC
Deres ref.:

Etter FNHs oppfatning har håndteringen av overskuddsfond for gruppeliv i livsforsikringsselskaper blitt uklart etter innføring av ny forsikringslovgivning. Flere selskaper har hver for seg tatt forhold knyttet til dette opp med Kredittilsynet, uten at det til nå har ført til vesentlige avklaringer.

Tradisjonelt er kundens andel av årsoverskuddet for gruppelivsordninger med overskuddsdeling i livsforsikring tilført et eget overskuddsfond. Overskudd har oppstått både ut fra risikoresultat og som rente på eksisterende overskuddsfond, der overskuddsfondet har vært betraktet som tilhørende den enkelte kunde, jf. kontoføringsforskriften.

Overskuddsfondet har fungert som et premieutjevningsfond, og har kunnet trekkes på i år med negativt resultat. Overskuddsfondet er ikke direkte hjemlet i ny forsikringslov, og loven synes heller ikke å gi svar på hvordan et overskuddsfond eventuelt skal reduseres, tømmes eller klassifiseres.

FNH ber ut fra dette Kredittilsynet om en avklaring knyttet til hvordan overskuddsfond for gruppelivsordninger skal håndteres etter ny forsikringslov, samt hvordan det skal klassifiseres i regnskapet. Ta gjerne kontakt ved behov for ytterligere opplysninger eller avklaringer.

Med vennlig hilsen
Finansnæringens Hovedorganisasjon
Livsforsikrings- og pensjonsavdelingen

Sissel Rødevand
direktør, avdelingsleder