2008

Gå til hovedinnhold

2008

Lovendring slik at elektroniske dokumenter kan brukes som tvangsgrunnlag

Justisdepartementet Postboks 8005 Dep 0030 OSLO   Deres ref: Vår ref: 2008/00191 (FNH)              200500060 (Spafo) Dato: Oslo, 13. mars 2008      Det vises til det gode arbeidet som over noen tid er nedlagt med sikte på at elektroniske dokumenter fullt ut skal aksepteres der det ikke er tungveiende grunner til å kreve papirdokumenter. Dette er alt fra større arbeider som...

Ny hvitvaskingsforskrift

Finansdepartementet Postboks 8008 - Dep. 0030 OSLO Dato 08.12.2008 Vår ref.FNH 2008/00848 TMo 08.12.2008   Spbf 2000/00366 SLL    Det vises til Ot.prp. nr. 3 (2008-2009) om tiltak mot hvitvasking mv. som ble fremmet i Statsråd 10. oktober 2008. Det vises for ordens skyld også til Finansdepartementets brev 24. august 2008, der NOU 2007: 10 om tiltak mot hvitvasking ble sendt ...

Behov for raskest mulig avklaring for tjenestepensjonsordninger

Arbeids- og inkluderingsdepartementet Postboks 8019 Dep 0030 OSLO Dato: 18.11.2008    Vår ref.:2008/00791  – LPA/ET Deres ref.: Vi viser til møte 28.08.2008 mellom Arbeids- og inkluderingsdepartementet (AID) og Finansnæringens Hovedorganisasjon (FNH), der FNH blant annet ble bedt om å komme med innspill om hvor lang tid næringen trenger for å foreta systemtilpasninger. Vi...

Erfaringer med Statens Kartverk som sentral tinglysingsmyndighet

Statens Kartverk Tinglysingen 3507 Hønefoss Vår ref.    Dato Spbf                       NEF                 Advf             FNH                       Dato 2008 00094 SLL    arkivref 09.11                       2008/00599 TMo    15.09.2008                   Det vises til brev 20. februar 2008 fra Advokatforeningen og Norges Eiendomsmeglerforbund, der det bes om et...

Avsetningsregelverk for gruppelivsordninger i livforsikringsselskaper etter ny forsikringslov

Kredittilsynet Postboks 100 Bryn 0611 OSLO   Dato: 07.08.2008 Vår ref.:2008/00015  – LPA/MC Deres ref.: Etter FNHs oppfatning har håndteringen av overskuddsfond for gruppeliv i livsforsikringsselskaper blitt uklart etter innføring av ny forsikringslovgivning. Flere selskaper har hver for seg tatt forhold knyttet til dette opp med Kredittilsynet, uten at det til nå har ført t...

Bankers adgang til å etablere panterett i egne kunders innskuddskonti mv

Justis- og politidepartementet Postboks 8005 Dep 0030 OSLO Att.: Tone Ofstad   Deres ref.: 200704346  Deres brev: 07.05.2008 Vår ref.: 2007/00623 Dato: 03.07.2008          Det vises til Deres brev 7. mai 2008, der det gis uttrykk for at det vil være ønskelig å få belyst saken nærmere. Det vises også til møtet om saken 5. juni 2008, der næringen bl.a. orienterte om noen...

Behov for enkelte avklaringer i forhold til lov om individuell pensjonsordning

Finansdepartementet Postboks 8008 - Dep. 0030 OSLO   Dato:25.09.08  Vår ref.: 2008/00476 – LPA/RM  I forbindelse med forsikringsselskapenes arbeid med å tilrettelegge produkter i henhold til lov om individuell pensjonsordning, har det i Finansnæringens Hovedorganisasjon (FNH) dukket opp behov for å be om avklaring på enkelte punkter, samt gi noen kommentarer til loven og...

Oppnevning av legmedlemsutvalg i Trygderetten fra 01.07.2008

Trygderetten Postboks 8022 Dep 0030 OSLO   Dato:  19.05.2008 Vår ref.:   –  Deres ref.:  Jnr. 08/102   Vi viser til brev fra dere av 28.04.2008 om oppnevning av legmedlemsutvalg i Trygdretten. Vi ønsker å gjenoppnevne våre representanter, Stein Kjennvold og Torill Wergeleand, for 4 nye år. Med vennlig hilsen Finansnæringens Hovedorganisasjon Livsforsikrings- og pensjonsavdel...

Finansiering av borettslag med høy fellesgjeld mv.

Finansdepartementet Postboks 8008 Dep 0030 Oslo Deres ref.                     Vår. ref                                Dato 08/2394 FM AAN       EK/                                     14. mai 2008                                     2008/00313 FNH/RF Det vises til departementets brev 25. april 2008 der Sparebankforeningen og Finansnæringens Hovedorganisasjon (FNH) blir bedt...

Ot. prp. nr. 41 (2007-2008) – behov for modifikasjon av tidsgrense for innhenting og bruk av helseopplysninger

Justiskomitéen Stortinget 0026 OSLO Dato: 25.04.2008 Vår ref.:  2008/00303 –LPA/KF  Deres ref.:  Finansnæringens Hovedorganisasjon (FNH) viser til Ot.prp. nr. 41 (2007-2008) Om lov om endringer i lov 16. juni 1989 nr. 69 om forsikringsavtaler m.m. som for tiden er til behandling i Justiskomiteen. Videre viser vi til møte mandag 21.04.2008 mellom FNH og saksordfører André Okt...

Fradrag ved ligningen for forhøyet forsikringspremie på grunn av varig sykdom eller svakhet

Skattedirektoratet Postboks 6300 Etterstad 0603 OSLO      Dato: 07.04.2008  Vår ref.: 2008/00258 LPA/KF  Deres ref.:  Finansnæringens Hovedorganisasjon (FNH) har gjennomgått betingelsene for forsikring av personer som har varig sykdom eller svakhet, og ser at fradragsrett ved ligningen for forhøyet forsikringspremie på grunn av varig sykdom eller svakhet er en rettighet som ...

Behov for overgangsregler til ny lov om individuell pensjonsordning for delvis uføre

     Finandepartementet Postboks 8008 - Dep. 0030 Oslo Dato:03.07.2008  Vår ref.:  2008/00476 – LPA/RM  I forbindelse med overgangsreglene til ny lov om individuell pensjonsordning har de spesielle forholdene knyttet til personer som var delvis uføre pr. 12.05.2006 ikke vært vurdert. Med delvis uføre menes personer som har en uføregrad under 100 %. Finansnæringens...

Finansinstitusjoners adgang til å etablere panterett i egne kunders innskuddskonti

Justis- og politidepartementet Postboks 8005 Dep 0030 OSLO Deres ref.: 200704346 EP TO  Deres brev: 23.08.2007   Vår ref.: 2007/00623  Dato: 11.01.2008               Det vises til Justisdepartementets tolkningsuttalelse datert 23. august 2007. Uttalelsen berører i all hovedsak to forhold. Vi vil innledningsvis kort kommentere det grunnleggende spørsmålet om det etter gjelden...

Overgangsregler for IPA

Finansdepartementet Postboks 8008 Dep 0030 OSLO    Dato: 03.03.2008  Vår ref.:  2008/00166 – LPA/RM  Deres ref.:    Finansnæringens hovedorganisasjon (FNH) viser til Finansdepartementets brev til Storebrand av 14.02.08, der departementet svarer på brev fra Storebrand av 18.02.07. I brevet gir departementet sin forståelse av overgangsreglene for IPA. Finansdepartementet ga i...

EUs forordning 1781/2006 og hvitvaskingsdirektiv 2005/60/EF

Finansdepartementet Postboks 8008 - Dep. 0030 OSLO Kredittilsynet Postboks 100 Bryn 0611 Oslo Dato: 02.07.2008  Vår ref.: 2007/00548 FJA/TMO Deres ref.: 2007/3692   Vi viser til brev 24. august 2007, der NOU 2007: 10 ble sendt på alminnelig høring. 1. Hovedsynspunkter Det haster med norsk gjennomføring av forordning 1781/2006. Enhver forsinkelse medfører økt risiko for at...

Ny lov om individuell pensjonsordning – behov for avklaring av enkelte tjenestepensjonsordninger

Finansdepartementet Postbok 8008 – Dep. 0030 OSLO       Dato: 03.07.2008  Vår ref.:  2008/00476 – LPA/RM   I ny lov om individuell pensjonsordning åpnes det for at sparemidlene i visse tilfelle kan overføres til en fripolise. Finansnæringens Hovedorganisasjon vil imidlertid gjøre oppmerksom på at Kredittilsynet har angitt at det er mulig for enkelte foretakspensjonsordninger...

Pant i egen gjeld – forslag til endringer i panteloven kapittel 4

Justis- og politidepartementet Postboks 8005 Dep 0030 OSLO Att.: Tone Ofstad Deres ref.: 200704346 Deres brev: Vår ref.: 2007/00623 Dato: 01.10.2008          Det vises til vårt brev 3. juli 2008, der vi skisserer noen utgangspunkter for en mulig klargjøring av hjemmelsgrunnlaget for bankenes adgang til å etablere panterett i egne kunders innskuddskonti mv. Næringens primære...

Nytt hvitvaskingsrundskriv

Kredittilsynet Postboks 100 Bryn 0611 OSLO Att: Svein Hagen Vår ref.: 2008/00848  Dato: 22.12.2008        Det vises til Ot.prp. nr. 3 (2008-2009) om tiltak mot hvitvasking mv. som ble fremmet i Statsråd 10. oktober 2008. Det vises også til brev fra Sparebankforeningen og FNH til Finansdepartementet 19. desember 2008 om behovet for avklaringer i ny hvitvaskingsforskrift. Vi v...