Spørsmål knyttet til endrete skatteregler for kollektive livrenter

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Spørsmål knyttet til endrete skatteregler for kollektive livrenter

Finansdepartementet
Postboks 8008 - Dep.
0030 OSLO
 
Dato: 28.02.2007
Vår ref.:2006/00634  – LPA/RM
Deres ref.:
 

Vi viser til brev fra Finansdepartementet av 20.12.06 Avvikling av skattefavorisering av kollektive livrenter i arbeidsforhold. I brevet gis det avklaringer på en del spørsmål rundt endrete skatteregler for kollektive livrenter. Det er imidlertid et par punkter i brevet som etter FNHs syn trenger ytterligere avklaringer.
 
Dette gjelder mulighet for å fylle opp premiereserver til lineær opptjening etter 31.12.06 og behandling av restanser på premiebetaling ved avvikling av ordning per 31.12.06, der det er behov for at behandling kan skje i 2007. Videre er det behov for presisering av at premierfritak ikke skal føre til ekstra skattebelastning for uføre etter 01.01.07.
 
Oppfylling av premiereserve
 
I brevet fra departementet side 4 tredje avsnitt, gis det åpning for at midler til oppfylling av premiereserve slik at premiereserven er dekket opp etter et lineært prinsipp. En slik oppfylling vil ikke være gjenstand for fordelsbeskatning for medlemmene, og kan gjennomføres under forutsetning av at slik oppfylling skjer innen utgangen av 2006.
 
Med bakgrunnen i den politiske prosessen og det som er nedfelt i forarbeidene til lovendringene, har det ikke vært mulig for forsikringsnæringen å gi råd til kundene med hensyn til overgangsregler av den art som ble fastsatt i brevet av 20.12.06, og som er nevnt over. Ettersom brevet fra departementet ikke kom før 20.12.06 var det derfor ikke mulig å få kommunisert dette budskapet til kundene og å få fulgt dette opp innen 31.12.06.
 

Det er derfor behov for å kunne foreta oppfylling av premiereserve i 2007, og vi foreslår at dette bør skje innen 31.05.07, selv om dette på det nåværende tidspunkt er en kort tidsfrist.

FNH ber om en avklaring fra Finansdepartementet på om oppfylling av premiereserve til linearitet kan gjennomføres innen 31.05.07, uten skattemessige konsekvenser for medlemmene for de tilfeller premiereserven fylles opp til linearitet pr. 31.12.06.
 
Restanser på premiebetaling ved avvikling av kollektive livrente.

Det vises til departementets brev og punktet om skattemessig behandling av avvikling av kollektive livrenter i arbeidsforhold. Det antas med bakgrunn i brevet at for ordninger som ikke videreføres etter 31.12.06, og som er sagt opp pr. 31.12.06 vil avviklingen kunne skje i henhold til tilsvarende regler som for foretakspensjon. Til enkelte av de oppsagte ordningene knytter det seg utestående premiekrav påløpt før 31.12.06. Disse premiekravene bør kunne innbetales uten at det skal medføre beskatning for medlemmet, under forutsetning av at:


  • innbetalingen knytter seg til premiekrav oppstått før 31.12.06 

  • gjelder avtaler som er oppsagt og gått til opphør pr . 31.12.06. 

  •  innbetaling gjennomføres innen 31.05.07 (forslag til frist)

FNH ber Finansdepartementet avklare om utestående premierestanser pr. 31.12.06 kan innbetales i henhold til avtalen i ordningen, uten at innbetalingen medfører beskatning hos arbeidstaker dersom innbetalingene skjer innen 31.05.07.
 
Premiefritak
 
Det har ikke foreligget regulering av skattemessig behandling av premiefritak for uføre i kollektive livrenteordninger tidligere. Med de skattereglene som gjaldt har dette heller ikke vært nødvendig. Med endringene i skattereglene har det oppstått uklarhet om hvordan premiefritak for uføre skal håndteres skattemessig. På den ene siden kan premiefritak sees på som en innbetaling av premie. På den annen side er premiefritak en erstatning.

Det er som kjent hjemmel i skattelovens § 5-43 (3) til å gi skattefritak for premiefritak og det er gitt skattefritak i noen tilfeller etter forskrift av 19.11.99 nr.1158 § 5-43-2 om utfylling av skatteloven mv. som lyder:
 
§ 5-43-2. Skattefritak for premiefritak
        Som inntekt regnes ikke premiefritak ved ervervsmessig uførhet i tilknytning til
a) individuell pensjonsforsikringsavtale etter skatteloven (IPA),
b) fortsettelsesforsikring utgått fra en privat tjenestepensjonsordning etter skatteloven,
c) fortsettelsesforsikring etter lov av 24. mars 2000 nr. 16 om foretakspensjon §4-9.

Det må antas at skatteendringene for kollektive livrenter ikke hadde til hensikt å forverre den skattemessige situasjonen til uføre. Ellers vil personer knyttet til en kollektiv livrenteordning som er helt eller delvis uføre, og som allerede i 2006 hadde premiefritak, kunne oppleve en skatteskjerpelse etter årsskiftet. Også for nye uføre vil en inntektsføring av premiefritak gi gruppen av medlemmer en urimelig høy skattebelastning. Vi antar at det heller ikke kan være aktuelt å beskatte premiefritak som en utbetaling.

FNH ber om en presisering fra Finansdepartementet på at premiefritak for helt eller delvis uføre i en kollektiv livrenteordning ikke skal beskattes for den uføre.

Avsluttende kommentarer
 
Vi vil gjøre oppmerksom på at det er behov for avklaring av de ovennevnte spørsmål så fort som mulig.
 

Med vennlig hilsen
Finansnæringens Hovedorganisasjon
Livsforsikrings- og pensjonsavdelingen
 
 
Sissel Rødevand
sjefaktuar liv

    Randi Mørk
    aktuar