Sikringsordningen tilknyttet Overføringsavtalen

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Sikringsordningen tilknyttet Overføringsavtalen


Fornyings- og administrasjonsdepartementet
Postboks 8004 Dep
0030 OSLO


 Dato: 09.01.2007
Vår ref.:2007/00021  – LPA/RM
Deres ref.:
 
Sikringsordningen tilknyttet Overføringsavtalen
 
Finansnæringens Hovedorganisasjon (FNH) viser til at Rådgivende Utvalg under Overføringsavtalen (RU) har utarbeidet et forslag til vedtekter for permanent organisering av Sikringsordningen, som er oversendt Fornyings- og administrasjonsdepartementet (FAD) i brev av 24.11.06.
 
FNH støtter de vurderinger og konklusjoner som fremkommer av RUs notat av 21.11.06 som med ajourførte tall ble oversendt fra Statens Pensjonskasse til FAD 04.01.07. Som det fremgår av RU-notatet er Sikringsordningens ansvarsområde klart definert, men det bes om Regjeringsadvokatens vurdering av to uavklarte spørsmål.
 
FNH mener at fastsettelse av vedtektene ikke trenger avvente Regjeringsadvokatens vurdering av de to aktuelle spørsmål. 
 
Det er utilfredsstillende at det over to år etter at ny Overføringsavtale trådte i kraft fortsatt er en interimsorganisering av Sikringsordningen. Vi ber derfor om at FAD fastsetter vedtektene for Sikringsordningen så fort som mulig.
 
 
Vennlig hilsen
FINANSNÆRINGENS HOVEDORGANISASJON
 
Arne Skauge
Adm. direktør