Ot.prp. nr. 43 (2006-2007) Fellespensjonskasser – uheldig forslag til flytteregler

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Ot.prp. nr. 43 (2006-2007) Fellespensjonskasser – uheldig forslag til flytteregler


Finanskomiteen
Stortinget
0026 Oslo


 Dato: 03.05.2007

  
Vår ref.:2006/00302  – LPA/FH

 
Ot.prp. nr. 43 (2006-2007) Fellespensjonskasser – uheldig forslag til flytteregler
 
Finansnæringens Hovedorganisasjon (FNH) viser til Ot.prp. nr. 43 (2006-2007) om lov om endringer i forsikringsloven (fellespensjonskasser) som for tiden er til behandling i Finanskomiteen.
 
FNH mener det er positivt med konkurranse i markedet for tjenestepensjoner. Vi mener imidlertid at konkurransen må skje ut fra mest mulig like rammebetingelser for de forskjellige aktørene i markedet. Dette var bakgrunnen for at vi i vår høringsuttalelse til NOU 2006: 12 Fellespensjonskasser blant annet støttet særmerknadene og dissensen fra mindretallet i Banklovkommisjonen i forhold til selskapsform og kapitalkrav. Vi registrerer at Finansdepartementet ikke deler vårt syn på dette punkt.
 
I forbindelse med Finanskomiteens behandling av lovforslaget vil vi imidlertid be om at komiteen vurderer å endre forslaget til ny § 7-2 tredje ledd bokstav f) i forsikringsloven, om blant annet hvilke oppsigelsesfrister som skal kunne avtales innenfor en fellespensjonskasse. Det er foreslått at det skal kunne avtales oppsigelsesfrister i en fellespensjonskasse som kan innebære en oppsigelsesfrist på inntil et år, samt at oppsigelse kun kan skje med virkning fra et årsskifte.
 
De foreslåtte flyttereglene er i strid med reglene i kapittel 11 i forsikringsloven, som blant annet regulerer flytting av private tjenestepensjonsordninger i livsforsikringsselskaper. Den foreslåtte bestemmelsen vil virke begrensende på et foretaks mulighet til å flytte sin pensjonsordning til en annen institusjon, noe som klart vil bidra til å redusere konkurransen i markedet.
 
Vi kan ikke se at det er anført tilstrekkelig vektige grunner til at det er behov for å ha andre flytteregler for en pensjonsordning i en fellespensjonskasse enn det som gjelder for pensjonsordninger i markedet for øvrig. Departementet har etter det vi kan bedømme heller ikke i tilstrekkelig grad drøftet konsekvensene av å innføre utvidede oppsigelsesfristet for fellespensjonskasser.
 
Alternativt forslag til regulering av flytting av tjenestepensjonsordninger i fellespensjonskasser:
 
Ny § 7-2 tredje ledd, bokstav f.

f) oppsigelsesfrisen for foretak som vil tre ut av avtalen, og regler om adgangen til å utelukke et foretak fra fellespensjonskassen, samt om oppgjøret i samsvar med § 7-13 fjerde ledd når et foretak går ut av fellespensjonskassen. Oppsigelse skal uansett følge bestemmelsene i kapittel 11.

Med vennlig hilsen
Finansnæringens Hovedorganisasjon

Arne Skauge
Adm. direktør