Implementeringstid ved endringer i bankenes regnskapsrapportering til offentlige myndigheter

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Implementeringstid ved endringer i bankenes regnskapsrapportering til offentlige myndigheter


Statistisk sentralbyrå
Postboks 8131 Dep.
0033 Oslo
 
Dato: 24.04.2007  
Vår ref.:2007/00233  – FJA/HH

 
 

Det vil i tiden fremover bli foretatt omfattende endringer i den offentlige regnskapsrapporteringen for banker og finansieringsforetak (ORBOF). FNH ønsker i den forbindelse å ta opp med myndighetene at det er viktig at bankene gis tilstrekkelig tid til å implementere endringene.
 
Vi vil spesielt peke på at innføringen av ny næringsstandard vil medføre behov for betydelige endringer i ORBOF. I tillegg innebærer også overgangen til internasjonale regnskapsstandarder (IFRS) at det må foretas store endringer i ORBOF. Det er en krevende oppgave for bankene å implementere en slik omfattende omlegging i rapporteringen som det her er tale om.
 
FNH vurderer det derfor som positivt at det er besluttet å dele IFRS-tilpasningen av ORBOF i to trinn. Vi har forstått det slik at det tas sikte på å innføre ny næringsstandard i ORBOF fra januar 2008. FNH finner grunn til å be om at innføringen av den nye næringsstandarden utsettes til 2009.
 
Myndighetene har en varslingstid på 6 måneder i forhold til bankene ved omfattende endringer i rapporteringen. Det er viktig at varslingstiden i størst mulig grad blir overholdt slik at bankene får tid til å tilpasse tekniske løsninger til ny kodestruktur. I de senere år har det ved enkelte anledninger blitt fastsatt endringer i regnskapsregelverket like før eller etter at endringene kommer til anvendelse.
 
Dette har gjort det vanskelig å overholde nevnte varslingstid. FNH er innforstått med at ressurstilgangen er en begrensende faktor når det gjelder fremdriften i regelverksarbeidet og at dette kan gi seg utslag i at implementeringstiden for endringer i den offentlige regnskapsrapporteringen blir kortere enn ønskelig. FNH vil likevel be om at det blir sett nærmere på denne problemstillingen.
 
 
Med vennlig hilsen
Finansnæringens Hovedorganisasjon
Finans og juridisk avdeling  
 
 

Stein Sjølie                           Herborg Horvei
Direktør                                 Fagsjef
 
 
Likelydende brev er sendt til: Finansdepartementet og Kredittilsynet
Kopi: Norges Bank