Fond for urealiserte gevinster

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Fond for urealiserte gevinster

Finansdepartementet
Postboks 8008 Dep. 
0030 Oslo

Dato: 12.11.2007
Vår ref.:2007/00100  – FJA/HH

 

FNH vil anmode om at det i den nærmeste tid blir foretatt en endring av aksjelovene § 3-3a om fond for urealiserte gevinster som innebærer at det ikke er krav til avsetning til fondet når det gjelder finansielle instrumenter. Alternativt kan Finansdepartementet gi forskrift i samsvar med § 3-3a annet ledd nr. 4.

Lovbestemmelsen om fond for urealiserte gevinster er satt i kraft for å sikre at foretak som følger IFRS, ikke kan få et vesentlig høyere utbyttegrunnlag enn andre foretak. Når eiendeler verdsettes høyere enn anskaffelseskost i selskapsregnskapet, skal differansen avsettes til et eget fond for urealiserte gevinster. Dette gjelder tilsvarende for vurdering av gjeld til virkelig verdi. Unntak er gitt for blant annet pengeposter i utenlandsk valuta og for finansielle instrumenter etter regnskapsloven
§ 5-8. Urealisert tap reduserer ikke avsetningen utover det som følger av at flere eiendeler og forpliktelser kan ses i sammenheng ved avsetning til fondet.

FNH har i brev til Norsk Regnskapsstiftelse av 31.05.07 redegjort for bakgrunnen for at vi primært ønsker at det ikke stilles krav til avsetning til fond for urealiserte gevinster når det gjelder finansielle instrumenter. Som det fremgår av veiledningen om fond for urealiserte gevinster som Regnskapsstiftelsen nylig har fastsatt, har de danske reglene ikke krav til avsetning til et bundet fond når det gjelder finansielle instrumenter. Vi mener at regelverket i Norge på dette området bør tilsvare regelverket i Danmark. For banker og andre finansieringsforetak som har betydelige finansielle eiendeler, er dette av ikke uvesentlig betydning.

Med vennlig hilsen
Finansnæringens Hovedorganisasjon
Finans og juridisk avdeling   

Stein Sjølie                                                                  Herborg Horvei
Direktør                                                                       Fagsjef

Vedlegg: Brev fra FNH til Norsk Regnskapsstiftelse av 31.05.07