Beregning av arbeidsgiveravgift ved kjøp av kollektiv tjenestepensjon

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Beregning av arbeidsgiveravgift ved kjøp av kollektiv tjenestepensjon

Skattedirektoratet
Postboks 6300 Etterstad 
0603 Oslo 
 
Dato: 26.06.2007 
Vår ref.:2007/00380  – FJA/HH
 
FNH ønsker å ta opp med Skattedirektoratet at vi gjerne hadde sett at det hadde blitt redegjort nærmere for hvordan regelverket for beregning av arbeidsgiveravgift ved kjøp av kollektiv tjenestepensjon gjennom forsikringsmegler er å forstå. Vår henvendelse må ses i sammenheng med den kommende omleggingen av systemet for godtgjørelse til forsikringsmegler som innebærer at det er kunden og ikke forsikringsselskapet som skal betale for meglertjenesten.
 
1. Nærmere om bakgrunnen for henvendelsen
 
FNH innførte for noen år tilbake en bransjenorm for godtgjøring til forsikringsmegler der kunden har valgt å benytte bistand fra forsikringsmegler ved kjøp av forsikring. Bransjenormen innbærer at kunden som oppdragsgiver må betale forsikringsmegleren. Forsikringsselskapet skal således ikke betale provisjon til megleren i tilknytning til tegning av forsikring. Bransjenormen har så langt bare kommet til anvendelse i forhold til landbasert skadeforsikring. Normalsituasjonen er at et selskapet beregner en egen premie (meglerassistert premie MAP), som normalt ligger noe under selskapets ordinære premie, i de tilfeller kunden benytter megler. Bransjenormen er vedtatt utvidet til livs- og pensjonsforsikring med iverksettelse fra 01.01.08.
 
Parallelt med dette har Banklovkommisjonen på oppdrag av Finansdepartementet utredet et forslag til lovforbud mot at forsikringsmegler kan motta provisjon fra forsikringsselskap (NOU 2007:1 Meglerprovisjon i forsikring). Det ventes i løpet av høsten (eventuelt tidlig i 2008) en proposisjon som følger opp dette forslaget, med forventet lovbehandling i Stortinget i vårsesjonen 2008.
Som ledd i FNHs forberedelse av bransjenormen har FNH tidligere tatt opp med Skattedirektoratet spørsmålet om merverdiavgiftsbehandling av kundens betaling til forsikringsmegler, og fikk da til svar at betaling knyttet til selve formidlingen ikke er avgiftspliktig.
 
Den problemstilling som vi nå ønsker en avklaring på er følgende. Arbeidsgiverbetalt premie til kollektive personforsikringer betalt av arbeidsgiver (gruppeliv og tjenestepensjon (herunder obligatorisk tjenestepensjon)) er pålagt arbeidsgiveravgift. Så lenge forsikringsselskapet betaler provisjon til megler vil denne godtgjørelsen være innbakt i forsikringspremien og den vil således være omfattet av avgiftsplikten.
 
FNH legger til grunn at en omlegging av systemet for godtgjørelse til forsikringsmegler ikke bør få noen virkninger i forhold til forsikringskundenes plikt til å betale arbeidsgiveravgift for de forsikringer som er avgiftspliktige. Det er nærmere redegjort for dette nedenfor.
 
2. Grunnlaget for beregning av arbeidsgiveravgift
 
I tilfeller der en bedrift kjøper kollektiv tjenestepensjon direkte fra et forsikringsselskap må bedriften beregne arbeidsgiveravgift av hele forsikringspremien. Også betaling som skal dekke administrasjonskostnader vedrørende forsikringsordningen skal inngå i grunnlaget for arbeidsgiveravgift.
 
Vi viser her til punkt 3.1.1 i Lignings-ABC 2006 som omhandler hvilke ytelser som skal medregnes i grunnlaget for beregning av arbeidsgiveravgift. Syvende kulepunkt lyder som følger:
”arbeidsgivers tilskudd til individuelle og kollektive tjenestepensjonsordninger og visse pensjoner. Også betaling som skal dekke administrasjonskostnader vedrørende slike pensjoner omfattes av begrepet tilskudd og skal inngå i grunnlaget for arbeidsgiveravgift. Avgiftsplikten vil også omfatte den del av tilskuddet til en kollektiv pensjonsordning i enkeltpersonforetak som skal dekke pensjonsrettigheter for eieren, i den grad eierens andel av premien ikke kan individualiseres.”
 
Dersom bedriften velger å bruke forsikringsmegler, synes det å være grunnlag for å tolke regelverket dit hen at den delen av meglerhonoraret som er betaling for formidlingstjenesten og tjenester som er tilknyttet formidlingstjenesten, skal regnes som administrasjonskostnader og derfor inngå i grunnlaget for arbeidsgiveravgift. Dette fremgår imidlertid ikke eksplisitt. Det synes også å være rom for en tolkning som innebærer at honorar til megler ikke medfører plikt for bedriften til å beregne arbeidsgiveravgift.
 
3. Presisering av regelverket
 
Det vil kunne ha uheldige konkurransemessige virkninger dersom sist nevnte tolkning av regelverket legges til grunn. FNH vil på denne bakgrunn be Skattedirektoratet om å komme med en presisering hvor det fremgår at ved kjøp av kollektiv tjenestepensjon gjennom forsikringsmegler skal betaling til megler for formidlingstjenesten og eventuelle tilknyttede tjenester inngå i grunnlaget for arbeidsgiveravgift. Dersom Skattedirektoratet mener at det ikke er tilstrekkelig grunnlag i dagens regelverk til å komme med en slik presisering, vil vi be direktoratet om å forberede nødvendig regelverksendring.
 
Med vennlig hilsen
Finansnæringens Hovedorganisasjon
Finans og juridisk avdeling
 
Stein Sjølie
Direktør
                               Herborg Horvei
                               Fagsjef