Avklaring knyttet til omregning til nye tariffer innen kollektiv pensjonsforsikring

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Avklaring knyttet til omregning til nye tariffer innen kollektiv pensjonsforsikring


Kredittilsynet
Postboks 100 Bryn
0611 OSLO


  Dato: 30.04.2007

  
Vår ref.:2006/00272  – LPA/SR
Deres ref.:
 
Avklaring knyttet til omregning til nye tariffer innen kollektiv pensjonsforsikring
Vi viser til tidligere brev til Kredittilsynet av 21.04.06 og 12.09.06 om implementering av nye tariffer innenfor bransjen kollektiv pensjonsforsikring. FNH ønsker i den forbindelse at Kredittilsynet kan bekrefte enkelte prinsipper knyttet til omdanning til nye tariffer.
 
Prinsipper for omdanning
Professor Erling Selvig har laget et notat av 12.02.07 ”Ytelsesbasert foretakspensjon i soliditets- og regnskapssammenheng” (vedlagt). I første kapittel i notatet behandles prinsipper for omberegning av forsikringstekniske avsetninger og tilordning av premiereserve i ytelsesbaserte pensjonsordninger.
 
FNH støtter at det enkelte medlem ikke har rett til en bestemt premiereserve, og at forsikringsselskapet ved en tariffendring kan ”omfordele” premiereserve både mellom dekninger for enkeltpersoner (for eksempel fra etterlattedekninger til alderspensjon), samt mellom enkeltpersoner i samme ordning.
 
FNH ber om bekreftelse på at Kredittilsynet vil legge disse prinsippene til grunn når selskapene melder inn omregning til ny tariff.
 
Opptrapping
I forbindelse med omregning til nye tariffer vil det sannsynligvis oppstå behov for reservestyrking. FNH ber om at Kredittilsynet bekrefter at selskapene kan legge til grunn en lenger opptrappingsperiode enn det som har vært praksis til nå, hvor tre år har vært vanlig, til for eksempel fem år.
 
FNH ber videre om en bekreftelse fra Kredittilsynet på at opptrappingen kan skje ved å belaste de årlige avkastnings- og risikooverskuddene (jf. § 9-11 i forsikringsloven).
 
Videre er forsikringsselskapene opptatt av at det ikke skal oppstå muligheter for gevinster ved flytting knyttet til at en flytting skjer i opptrappingsperioden. Det er derfor viktig at det ikke kreves at en kontrakt som er i opptrappingsperioden når den flytter, må gå inn på full tariff hos ny pensjonsinnretning.
 
FNH ønsker derfor en bekreftelse fra Kredittilsynet på at en kontrakt som er i opptrappingsperioden når flytting foretas, kan gå inn på opptrappingsplanen hos mottakende pensjonsinnretning.
 
Avsluttende kommentar
Siden forsikringsselskapene er helt avhengig av disse avklaringene så snart som mulig for å få implementert den nye tariffen 01.01.08, ber vi om at vi får en tilbakemelding fra Kredittilsynet senest før utgangen av mai.
 

Med vennlig hilsen
Finansnæringens Hovedorganisasjon
Livsforsikring og pensjonsavdelingen
 
Sissel Rødevand
Direktør, avdelingsleder