Årsberetning for filialer av utenlandske foretak

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Årsberetning for filialer av utenlandske foretak

Finansdepartementet
Postboks 8008 Dep.
0030 Oslo  

Dato: 15.10.2007
Vår ref.:2007/00569  – FJA/HH
 

1. Innledning

Filialer av utenlandske foretak, herunder filialer av utenlandske kredittinstitusjoner og forsikringsselskaper, har regnskapsplikt etter regnskapsloven § 1-2 første ledd nr. 13. I henhold til
§ 3-1 første ledd første punktum skal regnskapspliktige for hvert regnskapsår utarbeide årsregnskap og årsberetning i samsvar med bestemmelsene i regnskapsloven.

Filialer av utenlandske kredittinstitusjoner er i tillegg til regnskapslovens bestemmelser underlagt forskrift om årsregnskap mm. for banker, finansieringsforetak og morselskap for slike, med unntak av kapittel 9 om delårsregnskap, jf. forskriften § 1-1 nr. 5. Tilsvarende er filialer av utenlandske forsikringsselskaper underlagt forskrift om årsregnskap mm. for forsikringsselskaper, med unntak av kapittel 7 om delårsregnskap, jf. forskriften § 1-1 femte ledd. Årsregnskapsforskriftene har i likhet med regnskapsloven bestemmelser som regulerer årsberetningens innhold.

2. Offentliggjøring av årsberetning

Etter regnskapsloven § 8-1 første ledd første punktum er årsregnskapet, årsberetningen og revisjonsberetningen offentlige. Av § 8-1 annet ledd første punktum fremgår imidlertid at offentlighetsplikten ikke gjelder for årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning utarbeidet på grunnlag av regnskapsplikt etter § 1-2 første ledd nr. 13 (filialregnskap). Regnskapspliktige som nevnt i § 1-2 første ledd nr. 13 skal offentliggjøre årsregnskapet, årsberetningen og revisjonsberetningen for det foretaket filialen er en del av.

3. Unntak fra kravet om å utarbeide årsberetning

FNH vil be om at filialer av utenlandske foretak unntas fra kravet om å utarbeide årsberetning. Etter vår oppfatning har årsberetningen for filialer av utenlandske foretak begrenset nytteverdi. Kravet om å utarbeide årsberetning påfører slik vi ser det disse foretakene en unødig arbeidsbyrde. Vi viser i tillegg til at filialer av utenlandske foretak ikke har et eget styre. Også dette kan tilsi at kravet om å utarbeide årsberetning bør oppheves.

Vi imøteser en snarlig tilbakemelding fra departementet.  

Med vennlig hilsen
Finansnæringens Hovedorganisasjon
Finans og juridisk avdeling

 

Stein Sjølie
direktør    

 

                                Herborg Horvei
                                fagsjef