Ad. regulering av særskilte investeringsporteføljer i forslag til ny kapitalforvaltningsforskrift for forsikringsselskap og pensjonsforetak

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Ad. regulering av særskilte investeringsporteføljer i forslag til ny kapitalforvaltningsforskrift for forsikringsselskap og pensjonsforetak

Finansdepartementet
Postboks 8008 - Dep.
0030 OSLO


 Dato: 26.03.2007

  
Vår ref.:2006/00442  – FJA/TH og LPA/MC
Deres ref.: 06/356 FM AG

 
Ad. regulering av særskilte investeringsporteføljer i forslag til ny kapitalforvaltningsforskrift for forsikringsselskap og pensjonsforetak

Finansnæringens Hovedorganisasjon (FNH) viser til høringsbrev fra Finansdepartementet av 27.07.06 angående ovennevnte sak og til FNHs høringsuttalelse av 30.10.06.
 
FNH ønsker å gjøre departementet oppmerksom på en inkonsistens i de foreslåtte reglene for sammensetning og forvaltning av investeringsporteføljen, herunder særskilt investeringsportefølje, som vi i den senere tid har blitt oppmerksom på. Det er viktig at denne inkonsistensen som vi beskriver nærmere nedenfor blir rettet opp. Dette er nødvendig for at regelverket skal virke etter den intensjonen som ligger til grunn for forslaget fra Kredittilsynet.
 
Inkonsistens
Kredittilsynets forslag bygger på at investeringsporteføljen bl.a. kan bestå av andeler i verdipapirfond regulert etter lov om verdipapirfond og særskilt investeringsportefølje satt sammen etter samme regler som kollektivporteføljen. I tråd med det vi har uttalt i vår høringsuttalelse støtter FNH at de eiendeler som kan benyttes til å dekke forsikringsmessige avsetninger etter regelverket for kollektivporteføljen også skal kunne inngå i særskilte investeringsporteføljer. I første avsnitt under pkt. 2.5.3 i vår hørings¬uttalelse av 30.10.06 nevner vi hvorfor vi mener det er viktig å følge Kredittilsynets forslag på dette punkt. Da vi skrev vår høringsuttalelse på dette punkt var vi ikke tilstrekkelig oppmerkesomme på at forslaget til § 2-3 tredje ledd og § 5-2 tredje ledd siste pkt slik disse er utformet, kan synes å være til hinder for at kollektivporteføljen og investeringsporteføljer faktisk kan settes samme på samme måte. Bestemmelsene synes videre å medføre en hindring for bruk av derivater på en hensiktsmessig måte i forvaltningen av både særskilte investerings¬¬portefølje og verdipapirfond som inngår i investeringsporteføljen.
 
Etter FNHs syn er det sentralt at derivater kan inngå i særskilte investeringsporteføljer på samme måte som i kollektivporteføljen, dvs. for å redusere porteføljens risiko eller effektivisere forvaltningen. Tilsvarende er det sentralt at derivater kan inngå i verdipapirfond etter de regler for forsvarlighet som følger av verdipapirfondloven og forskrift 08.07.2002 nr. 800 om verdipapirfonds handel med derivater. Dette vil åpenbart være i kundenes interesse at man kan benytte derivater for sikringsformål og effektivisering av forvaltningen.
 
Vi antar at Kredittilsynet når de utformet forslaget til § 2-3 tredje ledd ikke hadde i tankene at derivater vil kunne inngå indirekte i investeringsporteføljen gjennom særskilt investeringsportefølje og gjennom andeler i verdipapirfond. Vi legger videre til grunn at Kredittilsynet ikke har hatt til hensikt å begrense verdipapirfond som kan benyttes i investeringsporteføljen til verdipapirfond til kun fond som ikke etter sine vedtekter kan benytte derivater. Tilsvarende legger vi til grunn at Kredittilsynet ikke har hatt til hensikt å forby bruk av derivater for særskilte investeringsporteføljer. I så fall burde disse forhold fremkommet mer direkte i høringsnotatet fra Kredittilsynet.
 
På bakgrunn av det ovennevnte ber vi om at departementet gjør følgende endringer i forslaget til § 2-3 og § 5-2 i ny kapitalforvaltningsforskrift:

Til § 2-3
Forslag: Tredje ledd strykes.

Begrunnelse: Bestemmelsen er i utgangspunktet overflødig. Det følger direkte av forsikringsloven § 9-7 tredje ledd annet punktum at eiendeler som motsvarer supplerende avsetning for garantiforpliktelse knyttet til kontrakter i investeringsporteføljen skal inngå i kollektivporteføljen. Ved å fjerne tredje ledd reduseres motstriden mellom § 2-3 og § 5-2, og det blir klart at verdipapirfond som benytter derivater i samsvar med derivatforskriften for verdipapirfond kan inngå i investeringsporteføljen.
 
Til § 5-2
Forslag:
  I tredje ledd annet punktum legges det til at reglene i denne forskriftens § 2-3 også kommer til anvendelse på sammensetning av den særskilte investeringsporteføljen, dvs. i tillegg til regler i forskriftens kapittel 3.
 
Begrunnelse: Dette vil gjøre det klart at derivater kan benyttes for sikringsformål og for effektivisering av forvaltningen i særskilte investerings¬porteføljer på samme måte som i kollektivporteføljen.
Avsluttende kommentar
FNH har tillit til at departementet vurderer dette spørsmålet som er av stor praktisk betydning for forsikringsselskaper og deres kunder, selv om fristen for å komme med høringsmerknader har løpt ut.

Med vennlig hilsen
Finansnæringens Hovedorganisasjon
 
Sissel Rødevand
Direktør                                                                 Tor A Hvidsten 
                                                                              Ass.fagdirektør