2007

Gå til hovedinnhold

2007

Dokument nr. 8:36 (2006-2007) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Lars Sponheim, Trine Skei Grande og Gunvald Ludviksen om helseforsikringer og personvern

Stortingets Justiskomite Stortinget 0026 Oslo   Dato: 18.04.2007    Vår ref.:2007/00244  – LO/bk Deres ref.:   Dokument nr. 8:36 (2006-2007) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Lars Sponheim, Trine Skei Grande og Gunvald Ludviksen om helseforsikringer og personvern   Finansnæringens Hovedorganisasjon viser til ovennevnte sak, og vil gi noen betraktninger og...

Fond for urealiserte gevinster

Finansdepartementet Postboks 8008 Dep.  0030 Oslo Dato: 12.11.2007 Vår ref.:2007/00100  – FJA/HH   FNH vil anmode om at det i den nærmeste tid blir foretatt en endring av aksjelovene § 3-3a om fond for urealiserte gevinster som innebærer at det ikke er krav til avsetning til fondet når det gjelder finansielle instrumenter. Alternativt kan Finansdepartementet gi forskrift i...

Årsberetning for filialer av utenlandske foretak

Finansdepartementet Postboks 8008 Dep. 0030 Oslo   Dato: 15.10.2007 Vår ref.:2007/00569  – FJA/HH   1. Innledning Filialer av utenlandske foretak, herunder filialer av utenlandske kredittinstitusjoner og forsikringsselskaper, har regnskapsplikt etter regnskapsloven § 1-2 første ledd nr. 13. I henhold til § 3-1 første ledd første punktum skal regnskapspliktige for hvert...

Beregning av arbeidsgiveravgift ved kjøp av kollektiv tjenestepensjon

Skattedirektoratet Postboks 6300 Etterstad  0603 Oslo    Dato: 26.06.2007  Vår ref.:2007/00380  – FJA/HH   FNH ønsker å ta opp med Skattedirektoratet at vi gjerne hadde sett at det hadde blitt redegjort nærmere for hvordan regelverket for beregning av arbeidsgiveravgift ved kjøp av kollektiv tjenestepensjon gjennom forsikringsmegler er å forstå. Vår henvendelse må ses i...

Høring om Revidert Nasjonalbudsjett 2007

  NOTAT Til: Stortingets Finanskomite Fra: Finansnæringens Hovedorganisasjon   HØRING OM REVIDERT NASJONALBUDSJETT 2007 FNH vil i forbindelse med høringen ta opp arbeidet med 3. pensjonspilar, jf. RNB avsnitt 3.9. Vi har videre noen generelle kommentarer til det økonomiske opplegget. Arbeidet med ny 3. pensjonspilar FNH vil innledningsvis understreke at det er positivt at de...

Regulering av mulighet for reservestyrking i ordninger med investeringsvalg

Kredittilsynet Postboks 100 Bryn 0611 OSLO  Dato: 15.10.2007   Vår ref.:2007/00591  – LPA/MC Deres ref.: For tiden arbeider selskapene intenst for å få på plass nye tariffer innenfor kollektive tjenestepensjonsordninger, med utgangspunkt i at disse skal være implementert fra 01.01.08. FNH ønsker derfor at Kredittilsynet så raskt som mulig kommer tilbake med en lovforståelse ...

Avklaring knyttet til omregning til nye tariffer innen kollektiv pensjonsforsikring

Kredittilsynet Postboks 100 Bryn 0611 OSLO   Dato: 30.04.2007    Vår ref.:2006/00272  – LPA/SR Deres ref.:   Avklaring knyttet til omregning til nye tariffer innen kollektiv pensjonsforsikring Vi viser til tidligere brev til Kredittilsynet av 21.04.06 og 12.09.06 om implementering av nye tariffer innenfor bransjen kollektiv pensjonsforsikring. FNH ønsker i den forbindelse at...

Implementeringstid ved endringer i bankenes regnskapsrapportering til offentlige myndigheter

Statistisk sentralbyrå Postboks 8131 Dep. 0033 Oslo   Dato: 24.04.2007   Vår ref.:2007/00233  – FJA/HH     Det vil i tiden fremover bli foretatt omfattende endringer i den offentlige regnskapsrapporteringen for banker og finansieringsforetak (ORBOF). FNH ønsker i den forbindelse å ta opp med myndighetene at det er viktig at bankene gis tilstrekkelig tid til å implementere...

Stortingsmelding om Strukturpolitikk for fiskeflåten

NOTAT 23/4-2007 Til: Stortingets næringskomité Fra: Finansnæringens Hovedorganisasjon og Sparebankforeningen Stortingsmelding om Strukturpolitikk for fiskeflåten Finansnæringens Hovedorganisasjon (FNH) og Sparebankforeningen viser til komiteens behandling av ovennevnte. FNH og Sparebankforeningen representerer en samlet norsk banknæring. I det følgende vil vi gi vårt syn på...

Ot.prp. nr. 43 (2006-2007) Fellespensjonskasser – uheldig forslag til flytteregler

Finanskomiteen Stortinget 0026 Oslo  Dato: 03.05.2007    Vår ref.:2006/00302  – LPA/FH   Ot.prp. nr. 43 (2006-2007) Fellespensjonskasser – uheldig forslag til flytteregler   Finansnæringens Hovedorganisasjon (FNH) viser til Ot.prp. nr. 43 (2006-2007) om lov om endringer i forsikringsloven (fellespensjonskasser) som for tiden er til behandling i Finanskomiteen.   FNH mener de...

Merknader til Stortingets behandling av Ot.prp. nr. 34 (2006-2007)

Stortinget Finanskomiteen 0026 OSLO  Dato: 17.04.2007    Vår ref.:2007/00226  – FJA/SSj Deres ref.: 07/1745 FM AaN     Merknader til Stortingets behandling av Ot.prp. nr. 34 (2006-2007) 1. Innledning og sammendrag Vi viser til Finanskomiteens behandling av Ot.prp. nr. 34 (2006-2007), der det er åpnet for skriftlige merknader innen 18. april. Finansnæringens Hovedorganisasjon...

Sikringsordningen tilknyttet Overføringsavtalen

Fornyings- og administrasjonsdepartementet Postboks 8004 Dep 0030 OSLO  Dato: 09.01.2007 Vår ref.:2007/00021  – LPA/RM Deres ref.:   Sikringsordningen tilknyttet Overføringsavtalen   Finansnæringens Hovedorganisasjon (FNH) viser til at Rådgivende Utvalg under Overføringsavtalen (RU) har utarbeidet et forslag til vedtekter for permanent organisering av Sikringsordningen, som ...

Merverdiavgiftsunntaket for formidling av finansielle tjenester

Finansdepartementet Postboks 8008 Dep. 0030 Oslo   Dato: 17.01.2007 Vår ref.:2007/00014  – FJA/HH     FNH vil be om at det blir redegjort nærmere for rekkevidden av avgiftsunntaket for formidling av finansielle tjenester. Merverdiavgiftsloven § 5 b nr. 4 bestemmer at omsetning av finansielle tjenester er unntatt fra merverdiavgiftslovens område. I følge loven er følgende...

Forslag til styremedlemmer til garantiordningen for skadeforsikring

Finansdepartementet Postboks 8008 Dep 0030 Oslo    Dato: 14.02.2007      Vår ref.:2006/00528  – FJA/OV Deres ref.:99/3426 FM MHe       Forslag til styremedlemmer til garantiordningen for skadeforsikring Vi viser til departementets brev av 01.02.07, og har følgende forslag til medlemmer og varamedlemmer til styret i garantiordningen for skadeforsikring: Direktør Jørn Hammer,...

Spørsmål knyttet til endrete skatteregler for kollektive livrenter

Finansdepartementet Postboks 8008 - Dep. 0030 OSLO   Dato: 28.02.2007 Vår ref.:2006/00634  – LPA/RM Deres ref.:   Vi viser til brev fra Finansdepartementet av 20.12.06 Avvikling av skattefavorisering av kollektive livrenter i arbeidsforhold. I brevet gis det avklaringer på en del spørsmål rundt endrete skatteregler for kollektive livrenter. Det er imidlertid et par punkter i...

Ad. regulering av særskilte investeringsporteføljer i forslag til ny kapitalforvaltningsforskrift for forsikringsselskap og pensjonsforetak

Finansdepartementet Postboks 8008 - Dep. 0030 OSLO  Dato: 26.03.2007    Vår ref.:2006/00442  – FJA/TH og LPA/MC Deres ref.: 06/356 FM AG   Ad. regulering av særskilte investeringsporteføljer i forslag til ny kapitalforvaltningsforskrift for forsikringsselskap og pensjonsforetak Finansnæringens Hovedorganisasjon (FNH) viser til høringsbrev fra Finansdepartementet av 27.07.06...