Uførepensjon og etterlattepensjoner knyttet til innskuddspensjon

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Uførepensjon og etterlattepensjoner knyttet til innskuddspensjon


Finansdepartementet
Postboks 8008 Dep
0030 OSLODato: 06.11.2006
Vår ref.: 2006/00635
LPA/SR
Deres ref.: 


Uførepensjon og etterlattepensjoner knyttet til innskuddspensjon
 
FNH har fått en henvendelse fra NHO angående utforming av uførepensjon og knyttet til innskuddspensjon. I dag etterspør foretakene stort sett uførepensjon uten rett til fripolise, dvs. pensjonen er basert på at det betales årlige risikopremier for uførepensjonen og ikke mer. FNH har konstatert at tilsvarende gjelder for etterlattepensjoner.
 
Ved fastsettelse av eksempelvis uførepensjonen tas det utgangspunkt i lønn og tjenestetid i foretaket, jf. brev fra Finansdepartementet til Høyres stortingsgruppe av 18.05.01. I brevet heter det at departementet

”…deler vurderingen av at det er naturlig at størrelsen på en eventuell uførepensjon beregnes på bakgrunn av medlemmets lønn og tjenestetid når uførepensjonen er tegnet etter lov om foretakspensjon i tilknytning til ordning opprettet etter innskuddspensjonsloven. Departementet ser dette som en naturlig tolkning av lov om foretakspensjon § 6-3 i tilfeller hvor alderspensjonen er en innskuddsordning etter lov om innskuddspensjon, og mener at det ikke er noe klart behov for å endre lovteksten på dette punktet.”
Det vil imidlertid etter hvert bli en rekke personer som ikke får med seg fripoliserettigheter for risikodekningene (uførepensjon og etterlattepensjoner) når de skifter arbeidsgiver. For en person som bare har hatt slike risikodekninger, vil et arbeidsskifte for eksempel ved 57 år, føre til at uførepensjonen og etterlattepensjoner typisk vil bli avkortet til kun å utgjøre 10/30 av fulle pensjoner. For personer som har vært med i ordninger hvor det er utstedt fripolise for uførepensjon og etterlattepensjon ved fratreden, vil pensjonene fra fripolisen komme i tillegg. Dette vil sikre en høyere total pensjon enn bare den fra tjenestepensjonsordningen. 
 
Det er derfor behov for andre måter å kunne beregne størrelsen for uførepensjon og etterlattepensjoner tilknyttet innskuddspensjonsordninger. Det må være mulig å sikre at de personene som ikke har fripoliser likevel får fullverdige risikodekninger, samtidig som de som har slike fripoliser ikke får dobbelt dekning.
 
En mulig løsning kan være at størrelsen på risikodekningene kan bestemmes ut fra tjenestetid i ordninger med slike dekninger, men uten fripoliserett.
 
For personer uten fripoliser vil da risikodekningene lett kunne bli større enn alderspensjonen, men størrelsen på alderspensjonen i en innskuddsbasert ordning vil uansett ikke være kjent før ved pensjonsalder.
 
Det er ønskelig å få en tilbakemelding fra departementet knyttet til om fastsettelsen av størrelsen på uførepensjon og etterlattepensjoner som foreslått som en mulig løsning over, kan tilbys innenfor lov om foretakspensjon.
 
Med vennlig hilsen
Finansnæringens Hovedorganisasjon
Livsforsikrings- og pensjonsavdelingen
 
Sissel Rødevand
Sjefaktuar liv

Kopi Kredittilsynet