Fritaksmetoden – valutasikring av investeringer i utenlandske aksjer innenfor EØS-området

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Fritaksmetoden – valutasikring av investeringer i utenlandske aksjer innenfor EØS-området
 


 


Finansdepartementet


Skattelovavdelingen  


Postboks 8008 Dep.


0030 Oslo


05.07.2006


Vår ref: 2006/00405FJA/HH


 


 


 


Fritaksmetoden – valutasikring av investeringer i utenlandske aksjer innenfor EØS-området 


Forsikringsselskapene har betydelige investeringer i aksjer hvor hoveddelen er plassert i utenlandske aksjer. Det er tilsynsmessige krav om at forsikringsselskapene helt eller delvis skal valutasikre investeringer i aksjer i utenlandsk valuta.


 


For utenlandske aksjer innenfor EØS-området vil både gevinst som skyldes kursutviklingen på selve aksjen og gevinst som har sammenheng med utviklingen i valutakursen være unntatt for beskatning ved realisasjon av aksjen. Tilsvarende vil samlet realisert tap på aksjen ikke være fradragsberettiget. Mange foretak som investerer i utenlandske aksjer valutasikrer en andel av investeringen. Dette gjøres for eksempel ved bruk av valutaterminer. Derivater med valuta som underliggende objekt omfattes ikke av fritaksmetoden. Realiserte gevinster på valutaderivater vil følgelig være skattepliktige, mens realiserte tap vil gi rett til fradrag. Dette betyr at ved valutasikring, der sikringsobjektet er utenlandske aksjer innenfor EØS-området, vil realisert gevinst og tap på sikringsobjektet ikke få noen skattemessig virkning, mens realisert gevinst og tap på sikringsinstrumentet vil være henholdsvis skattepliktig og fradragsberettiget. Foretaket vil således bli beskattet dersom det realiserer en gevinst på valutaderivatet uten at det får fradrag for motsvarende tap på aksjen. Tilsvarende vil foretaket få skattemessig fradrag for realisert tap på valutasikringen uten at det blir beskattet for motsvarende gevinst på aksjen.


 


Fritaksmetoden gir følgelig en asymmetrisk virkning for foretak som valutasikrer investeringer i utenlandske aksjer innenfor EØS-området. FNH vurderer dette som uheldig. Siden fritaksmetoden er et unntak fra hovedregelen for skattemessig behandling av inntekter, finner vi ikke grunnlag for å be om at regelverket blir endret slik at valutaderivater vil omfattes av fritaksmetoden for alle foretak. Vi vil imidlertid anmode om at det blir innført en særregel som innebærer at valutaderivater som er brukt til å sikre investeringer i utenlandske aksjer innenfor EØS-området omfattes av fritaksmetoden i tilfeller der foretaket er underlagt krav om å valutasikre investeringer i aksjer i utenlandsk valuta.


 


Med vennlig hilsen


Finansnæringens Hovedorganisasjon


 


 Arne Skauge


Adm. direktør                                           


  


                                                                       Herborg Horvei


                                                                       Kontorsjef