Forskrift om bokføring - utsteder av dokumentasjon

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Forskrift om bokføring - utsteder av dokumentasjon

Finansdepartementet
Finansmarkedsavdelingen
Postboks 8008 Dep. 
0030 Oslo
25.01.2006
Vår ref: 2006/00064 – FJA/HH
 
 
 
 
Forskrift om bokføring - utsteder av dokumentasjon
 
Av forskrift om bokføring § 5-2-1 fremgår at salgsdokumentasjonen skal utstedes av selger, med mindre annet er bestemt i lov eller forskrift. FNH forstår denne bestemmelsen slik at i tilfeller der et agentforetak selger finansielle tjenester på vegne av en finansinstitusjon, må agentforetaket sende faktura til finansinstitusjonen for den tjeneste institusjonen har kjøpt, nemlig agentforetakets bistand ved salg av finansielle tjenester.
 
Frem til nå har det vært vanlig at finansinstitusjonen, i tillegg til å utstede salgsdokumentasjonen for de finansielle tjenestene, har utstedt dokumentasjonen for godtgjørelsen til agentforetaket (provisjonen knyttet til salget). Vi finner grunn til å bemerke at finansinstitusjoner som får levert tjenester fra agentforetak vil bli stilt overfor betydelige praktiske og systemmessige utfordringer om de ikke gis anledning til å fortsette med å sende ut avregning til agentforetaket. Dessuten innebærer finansinstitusjonenes taushetsplikt at det vil være vanskelig å følge forskriften på dette området. 
 
Forskriften § 5-2-1 har enkelte unntak fra kravet til at salgsdokumentasjonen skal utarbeides av selger. Videre fremgår det av forskriften § 5-2-9 at departementet ved enkeltvedtak kan gjøre ytterligere unntak fra bestemmelsen i § 5-2-1 om at salgsdokumentasjonen skal utstedes av selger. Det er følgelig mulig for den enkelte finansinstitusjon å søke om dispensasjon fra hovedregelen i
§ 5-2-1. Imidlertid er det lite hensiktsmessig at samtlige institusjoner som berøres av denne problemstillingen skal måtte søke om dispensasjon. FNH vil på denne bakgrunn be om at det inntas et nytt unntak i forskriften § 5-2-1 som innebærer at finansinstitusjoner som får levert tjenester fra agentforetak kan utstede salgsdokumentasjonen på vegne av agentforetaket.
 
Vi vil her vise til at det er finansinstitusjonen som er selger av hovedproduktet, det vil si den finansielle tjenesten, og at agentforetakets godtgjørelse er direkte avledet av salget av hovedproduktet. Agentforetaket leverer kun en formidlingstjeneste til finansinstitusjonen og det er følgelig finansinstitusjonen som sitter med all informasjon knyttet til salget av den finansielle tjenesten. Dette innebærer etter vårt syn at det er naturlig at det er finansinstitusjonen som utsteder dokumentasjonen også for godtgjørelsen til agentforetaket. 
 
Vi håper på en snarlig tilbakemelding fra departementet.
 
 
Med vennlig hilsen
Finansnæringens Hovedorganisasjon
Finans og juridisk avdeling
 
Sverre Dyrhaug
Direktør    
Herborg Horvei
     Kontorsjef