2006

Gå til hovedinnhold

2006

Forbrukerrådets holdning til barneforsikring

  Forbrukerrådet ved direktør Erik Lund-Isaksen Postboks 4594 Nydalen 0404 OSLO                                                                                                 Oslo, 24. november 2006   Forbrukerrådets holdning til barneforsikring   Vi viser til artikkel om barneforsikring i Stavanger Aftenblad, Bergens Tidende, Aftenposten, mfl. av 22. november. Vi spør med...

Forskrift om bokføring - utsteder av dokumentasjon

Finansdepartementet Finansmarkedsavdelingen Postboks 8008 Dep.  0030 Oslo 25.01.2006 Vår ref: 2006/00064 – FJA/HH         Forskrift om bokføring - utsteder av dokumentasjon   Av forskrift om bokføring § 5-2-1 fremgår at salgsdokumentasjonen skal utstedes av selger, med mindre annet er bestemt i lov eller forskrift. FNH forstår denne bestemmelsen slik at i tilfeller der et...

Fellesbrev om om endringer i finansieringsvirksomhetsloven, verdipapirhandelloven og i enkelte andre lover (nytt kapitaldekningsregelverk).

Stortingets Finanskomité 0026 OSLO   Att.: Saksordfører Marianne Aasen Agdestein     Deres ref.                  Deres brev                   Vår ref.                       Dato 2 005/00765 FNH           03.05.2006 200000157 Sb.for Finansnæringens Hovedorganisasjon (FNH) og Sparebankforeningen i Norge (Sparebankforeningen) viser til finanskomiteens behandling av ovennevnte...

Fritaksmetoden – valutasikring av investeringer i utenlandske aksjer innenfor EØS-området

    Finansdepartementet Skattelovavdelingen    Postboks 8008 Dep. 0030 Oslo 05.07.2006 Vår ref: 2006/00405 – FJA/HH       Fritaksmetoden – valutasikring av investeringer i utenlandske aksjer innenfor EØS-området   Forsikringsselskapene har betydelige investeringer i aksjer hvor hoveddelen er plassert i utenlandske aksjer. Det er tilsynsmessige krav om at forsikringsselskapen...

Trygghet ved bruk av nettbank – næringens anbefalinger

Kredittilsynet Postboks 100 Bryn 0611 Oslo   Deres ref:                Vår ref:                   Dato: 06/9297                  2006/00535 (FNH)     18.10.2006                              200600104  (SPBF)                              ER023001   (BSK)   Det vises til brev av 12.09.2006 fra FNH og Sparebankforeningen der det ble opplyst at de to foreninger, i samråd med...

Uførepensjon og etterlattepensjoner knyttet til innskuddspensjon

Finansdepartementet Postboks 8008 Dep 0030 OSLO Dato: 06.11.2006 Vår ref.: 2006/00635 LPA/SR Deres ref.:  Uførepensjon og etterlattepensjoner knyttet til innskuddspensjon   FNH har fått en henvendelse fra NHO angående utforming av uførepensjon og knyttet til innskuddspensjon. I dag etterspør foretakene stort sett uførepensjon uten rett til fripolise, dvs. pensjonen er basert...

Forslag i statsbudsjettet om overgangsregler knyttet til IPA og livrenter

Finansdepartementet Postboks 8008 - Dep. 0030 OSLO 07.11.2006 Vår ref: 2006/00634 – LPA/RM Deres ref:      Forslag i statsbudsjettet om overgangsregler knyttet til IPA og livrenter I Ot. prp. nr. 1 (2006-2007) Skatte- og avgiftsopplegget 2007 – lovendringer, kapittel 5 Avvikling av skattefavorisering for IPA og livrenter, foreslås det en rekke overgangsregler for disse...

Provisjon til forsikringsmeglere – behov for bransjenorm for godtgjørelse av forsikringsmeglere for livsforsikringsselskapene.

Finansdepartementet Postboks 8008 Dep 0030 Oslo     Dato: 10.01.2006 Vår ref.: 2005/00533 FJA/OV Deres ref. 05/4062 FM pcb     Vi viser til departementets brev av 08.12.05 vedrørende avklaring av om det kan være aktuelt å utarbeide en bransjenorm for forsikringsmegling i livsforsikring, og en redegjørelse for erfaringene med bransjenormen på skadesiden.    1. Bransjenorm på...

Lovendringsforslag – utveksling og opplysning fra trygd til forsikring

Arbeids – og inkluderingsdepartementet Postboks 8019 Dep 0030 Oslo   Dato: 06.07.2006 Vår ref: 2006/00426 – SPA/KP Deres ref:   FNH viser til Rikstrygdeverkets anmodning om lovendring som gir forsikringsselskapene hjemmel til å informere trygden i saker om urettsmessig utbetaling. Et godt tiltak i arbeidet mot trygde- og forsikringssvindel vil være at denne adgangen gjelder...

Arbeidsskadeforsikring - Oppfølging av Kjønstadutvalgets rapport - NOU 2004:3

Arbeids- og inkluderingsdepartementet Postboks 8019 Dep 0030 Oslo Att: Statssekretær Jan Erik Støstad   Dato: 13.09.2006 Vår ref: 2006/00511 – SPA/GRT Deres ref:     Vi viser til møtet 3. juli mellom Arbeids- og inkluderingsdepartementet og Finansnæringens Hovedorganisasjon, der vi blant annet utvekslet synspunkter på spørsmålet om innføring av et nytt organ for å behandle...