Merverdiavgiftsunntaket for omsetning av finansielle tjenester – behov for avklaringer

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Merverdiavgiftsunntaket for omsetning av finansielle tjenester – behov for avklaringer

Finansdepartementet

Postboks 8008 Dep.

0030 Oslo

31.10.2005

Vår ref: 2005/00608FJA/HH

 
1. Innledning

Merverdiavgiftsunntaket for omsetning finansielle tjenester reiser en rekke avgrensingsspørsmål. Myndighetene har de siste årene publisert flere uttalelser som har gitt nyttige avklaringer av en del sentrale problemstillinger for finansbedriftene. Imidlertid er det fortsatt viktige områder av virksomheten som ikke har fått den nødvendige avklaring til tross for at uklarhetene ved flere anledninger har blitt tatt opp med myndighetene. Sene eller manglende tilbakemeldinger på merverdiavgiftsområdet innebærer betydelige utfordringer for finansbedriftene. FNH finner derfor grunn til å understreke viktigheten av at myndighetene i den nærmeste tid gir avklaringer på områder hvor avgrensingen av unntaket for omsetning av finansielle tjenester fortsatt er uavklart. Avklaringene bør være basert på EUs regelverk og tolkninger, med særlig vekt på forholdene i våre naboland Sverige og Danmark, jf. Finansdepartementets tolkningsuttalelse av 15. juni 2001 om merverdiavgiftsunntaket for omsetning av finansielle tjenester.
 
2. Verdipapirtjenester

For finansbedriftene er det spesielt viktig å få avklart den avgiftsmessige behandlingen av ulike verdipapirtjenester. Det vises her til brev fra DnB NOR (DnB og Gjensidige NOR Sparebank) og Nordea til Skattedirektoratet av 20.11.02. Brevet er fortsatt ubesvart selv om det både i brevs form og i telefonsamtaler har blitt bedt om en tilbakemelding fra direktoratet. Vi er inneforstått med at det er en krevende oppgave å skulle ta stilling til hvordan avgiftsunntaket bør avgrenses for de aktuelle tjenester. Men, i lys av at det nå er over fire år siden merverdiavgiftsreformen trådte i kraft, vil vi sterkt oppfordre til at myndighetene i tiden fremover gir dette arbeidet høy prioritet.

3. Forvaltning av utlån i forbindelse med verdipapirisering

Det ble i FNHs brev til Skattedirektoratet av 14.02.02 og 25.05.04 redegjort for at skattemyndighetene i Stockholm anser visse tjenester som utføres av et hypoteksbolag/bostadsinstitut overfor et spesialforetak (SPV) i forbindelse med forvaltning av verdipapiriserte porteføljer som unntatt fra avgiftsplikt. Skattedirektoratet ble på bakgrunn av informasjonen vi la frem oppfordret til å foreta en ny vurdering av det norske regelverket for avgiftsmessig behandling av forvaltning som gjøres av annen virksomhet enn den som har ytt lånet, særlig i forhold til de oppgaver som en kredittinstitusjon utfører på vegne av et SPV i forbindelse med forvaltning av verdipapiriserte porteføljer.

Vårt brev fra februar 2002 ble besvart ved Skattedirektoratets brev av 29.04.04. På bakgrunn av omtalen i Finansdepartementets tolkningsuttalelse, omtalen i den danske Momsvejledningen og den svenske Handledning for mervärdeskatt, samt EF-rettens praksis på området, fant ikke Skattedirektoratet grunnlag for å arbeide videre med saken. FNH oversendte derfor ved brev av 25.05.04 et dokument fra Skatteförvaltningen i Stockholm som underbygget informasjonen i vår henvendelse av 14.02.02. Vi viste til at Finansdepartementet i tolkningsuttalelsen av 15. juni 2001 om merverdiavgiftsunntaket for omsetning av finansielle tjenester uttalte at departementet særlig har sett hen til hvordan unntaket avgrenses i Sverige og Danmark. Videre påpekte vi at det vil være konkurransemessig meget uheldig om regelverket i Norge og Sverige praktiseres forskjellig i forhold til tjenester som utføres av en kredittinstitusjon overfor et spesialforetak (SPV) i forbindelse med forvaltning av verdipapiriserte porteføljer. Vårt brev av 25.05.04 står fortsatt ubesvart.
 
4. Fradrag for inngående merverdiavgift
 
4.1 Definisjon av omsetning for finansielle tjenester

Når det gjelder fradragsretten, vil finansbedriftene måtte fordele den inngående avgiften etter de alminnelige reglene i merverdiavgiftsloven § 23. Fordelingen skal skje etter anskaffelsens bruk, jf. § 1 i forskrift nr. 18 om forholdsmessig fradrag for inngående avgift etter merverdiavgiftsloven. Alternativt kan man benytte omsetningen som grunnlag for fordeling dersom denne gir et riktig uttrykk for bruken i virksomheten. Skattedirektoratet har i brev til fylkesskattekontorene av 01.07.02 uttalt at alle driftsinntekter skal tas med ved beregningen av virksomhetens ”samlede omsetning”, jf. forskrift nr. 18 § 3, så fremt inntektene genereres fra selskapets ordinære finansieringsvirksomhet. Hele vederlaget, rentegodtgjørelsen for ytelse av kreditt eller forsikringspremien for forsikringstjenester, må etter direktoratets vurdering anses for å representere omsetning i virksomheten i forhold til forskriften § 3.
 
FNH bemerket i brev til departementet av 08.01.04 at Skattedirektoratets oppfatning av hva som må anses for å representere omsetning for finansielle tjenester ikke er i samsvar med departementets uttalelser i Ot.prp. nr. 2 (2000-2001) Om lov om endringer i merverdiavgiftsloven. Departementet kommenterte i punkt 7.2.5.5 hvilken del av vederlaget for kredittytelser og forsikringstjenester som vil være aktuell å avgiftsbelegge hvis avgiftsplikt skal innføres på slike tjenester.
 
Om vederlaget for kredittytelser uttalte departementet som følger:
 
”Rentegodtgjørelse som kreves ved kredittytelser er delvis vederlag for kreditten, for å utsette forbruket, delvis vederlag for risiko og inflasjon og delvis vederlag for selve tjenesteytelsen. Siden merverdiavgiften skal være en avgift på forbruk av varer og tjenester, kan derfor rentegodtgjørelsen ikke uavkortet benyttes som beregningsgrunnlag for merverdiavgiften. Det er kun den delen som representerer vederlag for selve tjenesteytelsen som vil være aktuell å avgiftsberegne hvis avgiftsplikt skal innføres på slike tjenester.”

Om vederlaget for forsikringstjenester ble følgende uttalt:

”På tilsvarende måte som ved finansieringstjenester består forsikringspremien for forsikringstjenestene også av komponenter som ikke kan sies å være knyttet til forbruk. Forsikringspremien skal dekke både risiko for utbetaling ved at forsikringstilfellet inntreffer og forsikringsselskapets administrasjonskostnader og fortjeneste. Bare administrasjonskostnader og fortjeneste kan anses å være tilknyttet forbruk.”

Av sitatene ovenfor fremgår at verken brutto rentegodtgjørelse eller brutto premie uavkortet kan benyttes som beregningsgrunnlag for merverdiavgiften. Dette må forstås slik at departementet forutsatte at det skulle legges til grunn en nettostørrelse ved definering av vederlaget. FNH er enig i at dette vil være en hensiktsmessig tilnærming. Da det bidrar til unødig usikkerhet at direktoratet gir uttrykk for en annen oppfatning enn departementet, vil vi på nytt be om at departementet her foretar en avklaring.

4.2 Nullsatsfritak ved eksport av finansielle tjenester

Det ble i ovennevnte brev av 08.01.04 også tatt til orde for at merverdiavgiftsloven bør endres slik at norske finansbedrifter, i likhet med finansbedrifter i EU, kan få godtgjort inngående merverdiavgift ved eksport av finansielle tjenester. Av Skattedirektoratets brev til FNH av 09.05.05 fremgår at direktoratet vil vurdere om konkurransevridningene er av en slik art at det bør fremmes forslag om en lovendring på dette området. Vi vil henstille om at denne saken blir gitt en snarlig avklaring.

5. Uttaksmerverdiavgift
 
Finansdepartementet nedsatte i april 2002 en arbeidsgruppe som skulle gjennomgå uttaksbestemmelsene i merverdiavgiftsloven. Arbeidsgruppens rapport ble fremlagt for departementet i februar 2003, hvoretter forslagene ble sendt på høring. Gruppen tok til orde for at plikten til å beregne merverdiavgift ved uttak av tjenester til ikke-avgiftspliktig del av en virksomhet bør fjernes. FNH uttrykte støtte til dette forslaget i høringsuttalelsen.

Etter vårt syn er det uheldig at arbeidet med nye uttaksregler har tatt så vidt lang tid. Vi vil be om at departementet kommer med en redegjørelse for status på dette området.
 

Med vennlig hilsen

Finansnæringens Hovedorganisasjon

Finans og juridisk avdeling
Sverre Dyrhaug
Direktør

Herborg Horvei
Kontorsjef      
 

Kopi: Skattedirektoratet