Viktig med raskest mulig avvikling av formuesskatten

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Viktig med raskest mulig avvikling av formuesskatten

Finansdepartementet
Postboks 8008 Dep
0030 Oslo
 
 
 
Dato:          15.03.2005
Vår ref.:     2005/00192
                AAH/LO/bk
Deres ref.:  
 
 
 
FNH har gitt sin støtte til at Regjeringen i sitt forslag til skattereform, jf. St. meld. nr. 29 (2003-2004) har lagt vekt på skatteutvalgets helhetlige og prinsipielle vurderinger og igjen tilnærmer seg hovedprinsippene som lå til grunn for skattereformen av 1992. Det er FNHs grunnleggende syn at skattemessig nøytralitet, herunder likebehandling av ulike typer kapital, næringer og finansieringskilder i kombinasjon med brede skattegrunnlag og lave skattesatser utgjør det beste grunnlag for å sikre en effektiv ressursbruk og derved også vekstevnen i norsk økonomi.
 
FNH mener det er viktig med en raskest mulig avvikling av formuesskatten. Formuesskatten er langt på vei en særnorsk skatt som svekker motivene for sparing og investering, og dermed virker hemmende på kapitaltilgangen til næringslivet. Formuesskatten svekker norsk eierskap ved at norske og utenlandske eiere behandles ulikt. En annen betydelig svakhet ved formuesskatten er at ulike typer kapital behandles forskjellig.
 
FNH har tidligere sammen medNæringslivets Hovedorganisasjon, Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon, Sparebankforeningen, Bedriftsforbundet og Norges Rederiforbund gått inn for at formuesskatten som skatteform bør avvikles allerede fra 2005, jf. blant annet pressemelding fra de nevnte organisasjonene 25. mars 2004. Det ble i den forbindelse vist til at en gradvis nedtrapping, som varslet av Regjeringen, er ingen garanti for avvikling.
 
FNH registrerer at Regjeringen ikke har fulgt oppfordringen fra de nevnte organisasjonene, men i stedet går inn for en trinnvis reduksjon av formuesskatten over flere år. Første del i denne trinnvise fasen var statsbudsjettet for 2005, der flertallet på Stortinget blant annet vedtok en endring i reglene vedrørende formuesverdsettelse av børsnoterte aksjer og verdipapirfondsandeler. Endringen innebærer at børsnoterte aksjer og verdipapirfondsandeler fra og med likningsåret 2005 skal verdsettes til 65 prosent av kurs-/andelsverdi, mot tidligere 100 prosent. Bunnfradraget i formuesskatten ble videre hevet.
Selv om det isolert sett er positivt med lettelser i formuesskatten som nevnt ovenfor, vil det for 2005 bli uheldige skattemessige vridninger mellom fondsprodukter og andre finansielle produkter som ikke har fått tilsvarende lettelser i formuesskatten. FNH har merket seg at departementet i Ot.prp. nr. 1 (2004-2005) Skatte- og avgiftsopplegget 2005 – lovendringer, ikke har drøftet avgrensningen i forhold til nært beslektede produkter som for eksempel kapitalforsikringer med investeringsvalg.
 
FNH ber om at Finansdepartementet i forbindelse med statsbudsjettet 2006 og den planlagte videre nedtrapping av formuesskatten, også vurderer lettelser for bankinnskudd, kapitalforsikringer med investeringsvalg og andre finansielle produkter. Det er uansett viktig at det foretas en kritisk vurdering av avgrensninger og eventuelt gis klarere signaler om videre planer for nedtrapping av formuesskatten.
 
 
Med vennlig hilsen
FINANSNÆRINGENS HOVEDORGANISASJON
 
 
 
Alf A. Hageler
Direktør