Vedrørende Kredittilsynets arbeid med soliditetskrav i forsikringsselskap

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Vedrørende Kredittilsynets arbeid med soliditetskrav i forsikringsselskap

Kredittilsynet
Postboks 100 Bryn
0611 OSLO

Att.: Per Thore Simonsen
 
Dato: 31.10.2005
Vår ref.: 2005/00647
LPA/FH
Deres ref.: 

Det vises til møte 05.10.05 hvor Kredittilsynet orienterte Finansnæringens Hovedorganisasjon (FNH) om Kredittilsynets pågående arbeid med å vurdere endringer i soliditetskravene til forsikringsselskapene.
 
Vi forstår det slik at Kredittilsynet vurderer om gjeldende kapitaldekningsregler for forsikringsselskaper bør avvikles og erstattes med et regelverk som er bedre adresserer risikoen i forsikringsselskapenes investeringer, herunder investeringenes evne til å dekke de forsikringsmessige forpliktelsene. Spørsmålet aktualiseres av gjennomføringen av nye kapitaldekningsregler for kredittinstitusjoner og verdipapirforetak, og av det faktum at nytt soliditetsregelverk for forsikring, basert EUs fremtidige Solvency II-regelverk, vil trekke ut i tid i forhold til tidligere målsetninger.
 
På møtet ble det kort orientert om mulige alternative tilnærminger til reguleringen av forsikringsselskapenes soliditet i tiden frem til regelverk basert på Solvency II vil tre i kraft. FNH ble invitert til å gi en tilbakemelding på om man ønsker en slik utvikling, fremfor å beholde gjeldende regulering.
 
FNHs tilbakemelding

Kredittilsynet er kjent med FNHs syn om at dagens kapitaldekningsregelverk for forsikring er lite tilpasset virksomheten til forsikringsselskapene, og derfor er uhensiktsmessig. FNH er derfor positive til at det igangsettes et arbeid med sikte på å utrede en alternativ regulering av forsikringsselskapenes soliditet. En forutsetning for et slikt arbeid er at Kredittilsynet i den videre prosessen etablerer arbeidsgrupper med representanter fra Kredittilsynet og næringen, en for livsforsikring og en for skadeforsikring. Ettersom Stortinget i forbindelse med behandlingen av Ot.prp. nr. 68 (2004-2005) slo fast at pensjonskasser og livsforsikringsselskaper av konkurransemessige hensyn skal underlegges samme virksomhetsregler forutsetter vi samtidig at også pensjonskassene deltar i arbeidsgruppen på livsforsikring.
 
Hvorvidt FNH vil kunne gi sin tilslutning til et nytt alternativt regelverk vil imidlertid måtte bero på en del praktiske vurderinger. En felles problemstilling i så måte for livsforsikring og skadeforsikring, er at det vil være ønskelig at det nye regelverket innebærer en tilpasning mot det regelverket som vil komme med Solvency II. I så fall kan endringene sees som et ledd i forberedelsene til det nye regelverksregimet under Solvency II. FNH finner det i denne forbindelse naturlig ikke bare å se på kapitaldekningsregelverket. Vi mener det også må foretas en samlet gjennomgang av andre kapitalkrav som forsikringsselskapene må forholde seg til i dag, og som særlig skadeforsikring vil bli påvirket av ved gjennomføringen av Solvency II.
 
Det er samtidig viktig at det foretas en helhetlig vurdering også av andre sentrale forhold når soliditetsregelverket skal vurderes. I en slik helhetlig vurdering må en blant annet ta hensyn til arbeidet med nye internasjonale regnskapsregler (IFRS), og sammenhengen mellom regelverket for kapitaldekning og regelverket for kapitalforvaltning. Samtidig er det viktig at eventuelle nye regler ikke må få utilsiktede virkninger for kapitalmarkedene. Det må tas hensyn til særnorske forhold på kapitalmarkedene, herunder for eksempel at det norske obligasjonsmarkedet er lite i forhold til i andre europeiske land. Videre må en på livsiden også ta hensyn til virkningen av de nye virksomhetsreglene for livsforsikringsselskaper, herunder særlig det nye kravet om forhåndsprising av rentegarantien. For øvrig vil de praktiske vurderingene trolig vektlegges ulikt på liv- og skadesiden.
 
Etter vårt syn bør et eventuelt regelverk av den art det er tale om, tre i kraft når forholdene ligger til rette for det, og muligens med gradvis virkning, fremfor på et nå på forhånd bestemt tidspunkt. 
FNH finner det initiativ Kredittilsynet har tatt i dette spørsmålet meget positivt og imøteser en nærmere dialog om de ovennevnte problemstillingene, dersom dette er noe Kredittilsynet vil gå videre med. 
 
 
Vennlig hilsen
FINANSNÆRINGENS HOVEDORGANISASJON

Arne Skauge
Adm. direktør