Stans i strukturordningene for fiskeflåten

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Stans i strukturordningene for fiskeflåten

Felles brev fra Sparebankforeningen og Finansnæringens Hovedorganisasjon

Norges Fiskarlag
Pirsenteret
7462 TRONDHEIM
 
Deres ref.                Deres brev                    Vår ref.                    Dato
200500352/1-68     28.10.2005                   2005/00648             04.11.2005      

Stans i strukturordningene for fiskeflåten
Sparebankforeningen og Finansnæringens Hovedorganisasjon viser til henvendelse fra Norges Fiskarlag om ovennevnte. Foreningene har i samråd med våre medlemsbanker gjort noen foreløpige vurderinger av konsekvensene sett fra vår næring.
 
Hovedinntrykket er at stans i gjennomføring av etablerte strukturordninger er svært uheldig fordi det skaper økt usikkerhet rundt framtidige rammebetingelser i fiskerinæringen. Både næringsaktørene og bankene har sterkt behov for forutsigbarhet og stabile rammebetingelser i fiskerinæringen. Usikkerhet i denne sammenheng vil motvirke en positiv og nødvendig utvikling mot bedre kapasitetstilpasning og bedre lønnsomhet i næringen og vil også føre til at bankene blir mer forsiktige i sin låneutmåling.
 
For de som har søkt strukturtiltak eller gått inn på strukturordning før 19. oktober 2005, behøver ikke vedtaket ha uheldige konsekvenser. De vil kunne fortsette som tidligere, og vil dessuten kunne stille sterkere i mange sammenhenger, for eksempel når det gjelder rekruttering av arbeidskraft. For de andre som ennå ikke har søkt, betyr Regjeringens stans at de ikke kan søke før utvalgsarbeidet er over og endelige vedtak er gjort. Vår oppfatning er at det i stor grad er de beste aktørene som allerede har gjennomført eller har søkt godkjent strukturordninger.
 
En effektiv fiskerinæring krever etter vår oppfatningen en bedre kapasitetstilpassing av flåten. Det er behov for fortløpende fornying av fartøyene for å unngå driftsstans, ivareta fangstkvalitet og øke mannskapssikkerhet. Det er også behov for bedre driftsgrunnlag og større kvoter for det enkelte fartøy for å sikre lønnsomhet over tid. Ulønnsomme enheter som ikke kan oppfylle slike kriterier, vil ikke være levedyktig på sikt. Dette har vi sett mange eksempler på, og enkelte banker har i den forbindelse blitt påført betydelige tap.
 
Dersom strukturordningene skulle stanse opp eller bli reversert, vil slike effektiviseringsprosesser stoppe opp. Næringen vil miste et vesentlig grunnlag for lånefinansiering, og våre medlemsbanker vet av historisk erfaring at det kan føre til større tap. Konsekvensene blir derfor at kravene til egenkapital i næringen vil måtte bli større, både ved finansiering av utskifting av fartøy og ved at deler av dagens lånefinansiering vil måtte reduseres. Egenkapital av et slikt omfang finnes pr i dag ikke i næringen og eksterne egenkapitalkilder vurderes å være begrensede under ev. endrede rammevilkår.  Næringen risikerer med andre ord å bli fastlåst i en struktur med foreldet flåte og svak lønnsomhet.  For de som allerede har gjennomført struktureringen vil lønnsomheten øke som følge av bedrede betingelser og dermed bedre lånemulighetene for disse. Faren for at det i enda større grad vil utvikle seg et A og B lag i fiskerinæringen vil øke og vedtaket kan innebære en kursendring i den positive utviklingen vi har hatt i fiskerinæringen de siste årene.
 
For ordens skyld vil vi presisere at angitte problemstillinger gjelder både for havfiskeflåten og for kystfiskeflåten. Konsekvensene av "frysing" av strukturordningen blir på kort sikt trolig størst for kyst ettersom det her er en rekke aktører som har inngått kontrakter om kjøp av kvoter/fartøy basert på strukturordningen. Mange av disse vil bli økonomisk skadelidende dersom stansen i dagens ordning får lang varighet eller det gjennomføres store endringer. For å unngå store økonomiske skadevirkninger vil det være av avgjørende betydning at rederier som har benyttet driftsordningen i 3 år også får benytte den det 4. året inntil den fremtidige strukturordningen er kommet på plass.
 
Nærværende synspunkter er å betrakte som foreløpige vurderinger fra vår side. Finansnæringen har sterke interesser i fiskerinæringen og saken er av stor betydning for mange av våre medlemsbanker. Vi vil gjøre våre endelige vurderinger kjent direkte ovenfor Fiskeri- og kystdepartementet og vi vil sende en forespørsel til departementet om å få være representert i utredningsutvalget for å fremme våre synspunkter og vurderinger på best mulig måte. 
 
 
Med vennlig hilsen
for Sparebankforeningen                                     for Finansnæringens
i Norge                                                                 Hovedorganisasjon
 
Olav Breck                                                            Sverre Dyrhaug 
Avd. direktør                                                             Direktør