Skattemessige overgangsregler mv. i forbindelse med overgang til nytt regelverk for regnskapsmessig behandling av tap på utlån

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Skattemessige overgangsregler mv. i forbindelse med overgang til nytt regelverk for regnskapsmessig behandling av tap på utlånFinansdepartementet

Skattelovavdelingen

Postboks 8008 Dep.

0030 Oslo

 


Att.: Vibeke Parr

 

12.12.2005

Vår ref: 2005/00735FJA/HH

 

Ny § 14-5 fjerde ledd bokstav g i skatteloven vil gi fradrag for ”tap på utlån og garantier som er ført som kostnad i årsregnskapet”. Departementet kan i forskrift presisere hvilke regnskapsposter og vurderingsregler etter de ulike regnskapsregler som vil være relevante ved anvendelse av skatteregelen. Det forutsettes dessuten at det skal vedtas overgangsregler slik at tilbakeførte avsetninger ved overgangen til anvendelse av nye regnskapsregler, ikke skal komme umiddelbart til beskatning, men fordeles over en overgangsperiode.

 


FNH er av den oppfatning at det haster med å gi slike forskrifter som nevnt ovenfor. Vi viser til at forskriftene må foreligge før regnskapet for 2005 skal behandles. Spørsmålet påvirker sentrale poster som utsatt skatt/utsatt skattefordel og periodens skattekostnad. Videre må selvsagt også forskriftene foreligge før selvangivelsen for 2005 skal avlegges. FNH forutsetter at forslag til forskriftsbestemmelser vil bli undergitt høring. Vi vil på denne bakgrunn anmode om at et høringsforslag til forskrifter blir lagt frem snarest mulig, og helst før årsskiftet, slik at forskriftene kan bli fastsatt tidlig i 2006.

 


FNH vil videre be om at problemstillingen som er tatt opp i punkt 5.2 Overtatte eiendeler i høringsuttalelsen av 15.08.05 til departementets høringsnotat av 03.06.05 om skattemessige tilpasninger til vedtatte endringer i regnskapsloven blir avklart. Etter IFRS er det uklart om verdiendringer på overtatte eiendeler skal bokføres som tap på utlån/inngang på tap eller som verdiendringer på tilsvarende eiendeler som ikke er anskaffet som følge av låneforholdet. Det vises til at det i utlånsforskriften og IFRS ikke er spesifikt uttalt at verdiendringer på overtatte omløpsmidler skal bokføres som tap på utlån. Skatteloven vil jf. ovenfor gi fradrag for tap på utlån og garantier som er ført som kostnad i årsregnskapet. Vi ga i høringsuttalelsen uttrykk for at det er viktig at skatteloven viderefører tidligere praksis på dette området. Dette gjelder både i forhold til tap på overtatte eiendeler og i forhold til tap på konverterte aksjer. Vi mener følgelig at verdiendringer på overtatte eiendeler og konverterte aksjer fortsatt bør være skattemessig fradragsberettiget eller eventuelt skattepliktig på regnskapstidspunktet uavhengig av den regnskapsmessige klassifisering.

 

For andre eiendeler enn de aksjerelaterte vil denne problemstillingen kun være et periodiseringsspørsmål, men for aksjer som er underlagt fritaksmetoden vil det oppstå en permanent resultatforskjell dersom finansbedriftene ikke skulle få skattemessig fradrag for tap. Etter vårt syn vil en videreføring av den skattemessige fradragsretten på dette området være i overensstemmelse med den nøytralitetsforutsetning som er lagt til grunn for departementets vurderinger og forslag.

 


For øvrig mener vi at det bør presiseres at det foreligger fradragsrett for gruppevise nedskrivninger i åpningsbalansen. Virkningen av disse nedskrivningene er ført mot egenkapitalen.

 

 


Med vennlig hilsen

Finansnæringens Hovedorganisasjon
Arne Skauge

Adm. direktør

_____________
Herborg Horvei 

Kontorsjef