Om bankenes mulighet til å tilby innskuddspensjon

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Om bankenes mulighet til å tilby innskuddspensjon


Finansdepartementet
Postboks 8008 Dep
0030 Oslo
16.12.2005
                                                                    Vår ref: 2005/00764 – BK
                                                                    Deres ref:  
 
 
FNH viser til brev datert 08.12.05 fra Kredittilsynet til Finansdepartementet om bankenes mulighet til å tilby innskuddspensjon. 
 
Bakgrunnen er en henvendelse fra Sparebankforeningen datert 25.10.05 der det reises spørsmål om en bank som tilbyder av innskuddspensjonsordning med investeringsvalg må stå som eier av verdipapirfondsandelene som finnes i ordningen, eller om forsikringstaker/de forsikrede kan registreres som eier av andelene. Banken vil ha en avtale med et fondsforvaltningsselskap om formidling av fondsandeler. Utgangspunktet for henvendelsen er et konkret tjenestepensjonsopplegg som planlegges opprettet av en sparebank.
 
Kredittilsynet har i brevet datert 08.12.05 til Finansdepartementet antatt at verken innskuddspensjonsloven eller virksomhetsbegrensingsreglene for banker setter absolutte begrensninger på hvilke forvaltningsregimer en bank kan tilby. Kredittilsynet legger til grunn at en innskuddspensjonsordning med investeringsvalg som inneholder fondsandeler, fordrer at banken benytter et fondsforvaltningsselskap som underleverandør. Selve registreringen i andelsregisteret må i et slikt tilfelle foretas på forsikringstaker/de forsikrede. Kredittilsynet fremlegger saken for Finansdepartementet med anmodning om at departementet varsler raskt dersom det har en annen lovforståelse. 
 
Kredittilsynet påpeker i brevet at de aktuelle spørsmål om den praktiske tilpasningen av bankenes tilbud av innskuddspensjon er forholdsvis sparsomt behandlet i lov og forarbeider. Dette er bakgrunnen for at man velger å fremlegge spørsmålet for eventuell klargjøring fra departementets side.
 
FNH er enig i at spørsmålsstillingen kan fortjene en helhetlig vurdering. Som en næringsorganisasjon for banker, forsikringsselskaper, finansieringsforetak, fondsforvaltningsselskaper, verdipapirforetak og blandende finanskonsern, er vi sterkt opptatt av at det legges til rette for mest mulig like rammevilkår for de ulike typer av tjenestetilbydere i innskuddspensjonsmarkedet hvor det ventes rask vekst i forbindelse med innføringen av obligatorisk tjenestepensjon.
 
Kredittilsynets lovforståelse for så vidt gjelder banker som tjenestetilbydere, vil gjøre det ytterligere påkrevd å få en løsning på de spørsmål som FNH tidligere har tatt opp med Finansdepartementet om lempeligere kapitaldekningskrav for fondsforsikringsprodukter. 

FNH viser i denne forbindelse til brev datert 28.02.02 til Finansdepartementet der det blant heter:

(….) I tillegg til de momenter som her er nevnt vil FNH nevne at de særskilte egenkapitalkravene for fondsforsikringsselskaper, innebærer konkurranseulemper for disse selskapene i markedet for innskuddspensjon sammenlignet med for eksempel fondsforvaltningsselskapene. I henhold til forskriften om minstekrav til kapitaldekning i finansinstitusjoner skal eiendelene i fondsforsikringsselskaper ha en risikovekting på 20 % av "normal risikovekt" når det ikke er gitt noen avkastningsgaranti, dog slik at de såkalte krysseiereglene for finansaksjer er opphevet for disse selskapene.

Det er ventet rask vekst i innskuddspensjonsmarkedet, med tilhørende kapitalbinding ut fra nåværende regler, selv for produkter der medlemmene av pensjonsordningen bærer all investeringsrisiko. Kundeforholdet til fondsforsikringsselskapene har klare likhetstrekk med kundeforholdene for fondsforvaltningsselskapene med hensyn til fordeling av risiko knyttet til aktivafordelingen.”
Avslutning

FNH vil understreke at det ikke minst som følge av den foreliggende sak og innføring av obligatorisk tjenestepensjon, er viktig å lempe på kapitaldekningsreglene for fondsforsikringsprodukter. Det er ønskelig at Kredittilsynets brev og kapitaldekningsreglene for fondsforsikringsproduktene vurderes i sammenheng. Etter som lov om obligatorisk tjenestepensjon trer i kraft 1. januar 2006, vil det være ønskelig med en rask avklaring i saken.

 
Med vennlig hilsen
Finansnæringens Hovedorganisasjon

Arne Skauge
Adm. direktør
Leif Osland
                                                            Underdirektør