Modell for tilpasning til internasjonale regnskapsstandarder utenfor IFRS-forordningens virkeområde

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Modell for tilpasning til internasjonale regnskapsstandarder utenfor IFRS-forordningens virkeområde

Stortingets finanskomité

0026 Oslo
 
 
Dato: 31.01.2005              
Vår ref.: 2005/00080            
Deres ref.:  FJA/HH                 
 
 

1. Innledning
FNH er kjent med at Ot.prp. nr. 39 (2004-2005) Om lov om endringer i regnskapsloven og enkelte andre lover (evaluering av regnskapsloven) er til behandling i finanskomitéen. Finansdepartementet foreslår i proposisjonen en modell for tilpasning til internasjonale regnskapsstandarder utenfor IFRS-forordningens virkeområde som innebærer at følgende tre regnskapsspråk vil være tillatt:
 
·       regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk (herunder egne regler for små foretak)
·       forenklet IFRS
·       IFRS-forordningens system
 
Departementets forslag vil medføre at sammenlignbarheten mellom ulike foretak blir vesentlig dårligere enn etter gjeldende regnskapslov. FNH finner grunn til å bemerke overfor finanskomitéen at en så stor valgfrihet for ikke-børsnoterte foretak kan komme til å slå uheldig ut for særlig de mindre foretakene med behov for kreditt.
 
2. Bankene som regnskapsbrukere
Bankene er en viktig brukergruppe i forhold til regnskapene fra den store bredden av norske foretak. Regnskapsinformasjonen blir benyttet til systematisk analyse som grunnlag for risikoklassifisering og løpende kredittvurdering av engasjementer. Sammenlignbarhet er meget sentralt i den forbindelse, både for det samme foretaket over tid og mellom foretak. For bankenes bruk av regnskapsinformasjon i kredittvurderingene vil det derfor være uheldig at regelverket åpner for at samme regnskapsspørsmål kan gis flere ulike regnskapsmessige løsninger. Slik vi ser det må det antas at heller ikke foretakene vil være tjent med et regelverk som innebærer en vesentlig svekkelse av mulighetene for sammenligning mellom forskjellige foretak. Det vises til at dersom regnskapsinformasjonen ikke tilfredsstiller bankenes behov, vil de enten måtte kreve tilleggsopplysninger av foretakene eller i mange tilfeller endog vegre seg for å innvilge kreditt. Uansett vil det å gjennomføre en forsvarligkredittvurderingsprosess bli dyrere for bankene og dermed for foretakene som låntakere.
 
3. Regnskapslovutvalgets forslag
Regnskapslovutvalget foreslo i NOU 2003: 23 Evaluering av regnskapsloven å endre alle regnskapslovens bestemmelser som var i konflikt med gjeldende IFRS, med unntak for oppskrivningsadgangen i IAS 16, slik at tilpasning til IFRS-reglene også kunne gjøres innenfor regnskapslovens bestemmelser, uten at IFRS måtte implementeres fullt ut (moderniseringslinjen). På enkelte områder foreslo lovutvalget at IFRS-tilpasningene skulle være pliktigefor andre enn små foretak. På andre områder gikk lovutvalget inn for at IFRS-tilpasningene skulle være etalternativtil gjeldende løsning etter regnskapsloven.
 
4. Finansdepartementets forslag
Finansdepartementet har i lovproposisjonen valgt å ikke følge opp lovutvalgets hovedmodell. Departementet foreslår i stedet en modell som består av to parallelle regelsett. Det ene regelsettet er basert på gjeldende bestemmelser i regnskapsloven med forenklinger for små foretak (historisk-kost-regnskap), mens det andre regelsettet består av vedtatte IFRS med forenklinger for andre enn børsnoterte konsern (i retning et verdiregnskap). Forenklet IFRS vil være sammenfallende med IFRS, men med mindre omfattende krav til tilleggsopplysninger (i forslaget åpnes det for at det i spesielle tilfeller vil kunne gjøres unntak fra prinsippene for regnskapsføring i IFRS).
 
5. FNHs forslag
FNH mener at det kun bør foreligge to alternativer for utarbeidelse av regnskap. I tillegg til å avlegge regnskap etter IFRS-forordningens system, bør det være anledning til å utarbeide regnskap etter en IFRS-tilpasset regnskapslov, slik Regnskapslovutvalget foreslo. Hensynet til sammenlignbare regnskaper tilsier imidlertid at avvik fra IFRS i størst mulig grad begrenses i regnskapsloven og de norske regnskapsstandardene. IFRS-tilpasningene bør følgelig slik vi ser det i det alt vesentlige være pliktigefor alle foretak.
 
Med vennlig hilsen
FINANSNÆRINGENS HOVEDORGANISASJON
 
 
 
Arne Skauge
Adm. direktør 
_____________
Herborg Horvei 
Kontorsjef