Grunnlag for beregning av pensjonskostnader i kommunesektoren

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Grunnlag for beregning av pensjonskostnader i kommunesektoren

Kommunal- og regionaldepartementet


Postboks 8112 Dep


0032OSLODato:04.05.2005


Vår ref.:2005/00181


LPA/RM


Deres ref.:
 Vi viser til Kommunal- og regionaldepartementets (KRD) brev av 15.04.05 om grunnlag for beregning av pensjonskostnader i kommunesektoren, der det bes om innspill i forbindelse med gjennomgang av de beregningstekniske forutsetningene for beregning av pensjonskostnader mv. Det gjøres oppmerksom på at vårt medlemsselskap KLP også sender eget brev i saken.Finansnæringens Hovedorganisasjon (FNH) har i sin høringsuttalelse om endring i forskrift til årsregnskap – pensjon av 22.11.02 påpekt at det ved å benytte forutsetninger basert på historisk utvikling de siste 10 år vil være svært usikkert hvordan disse forutsetningene er representative for fremtidig avkastning, samtidig som en slik modell medfører nærmest sikker årlig endring i forutsetningene.FNH mener at et beregningsgrunnlag bør baseres på mer fremadskuende perspektiv, og ønsker derfor at gjeldene regler for fastsettelse av de økonomiske beregningsforutsetninger endres til det foreslåtte alternativ 2. For å unngå bruk av skjønn ved fastsettelse av de økonomiske parametrene hos ulike leverandører, bør disse fastsettes eksplisitt av KRD også dersom alternativ 2 innføres.

Dersom det ikke er utsikter til vesentlige endringer i forutsetningene bør KRD ikke justere satsene hvert år, men heller la de gjelde over flere år. Dermed oppnår en større stabilitet i beregningsforutsetningene.FNH er av den oppfatning at endring i beregningsforutsetningene bør gjøres gjeldende fra og med regnskapsåret 2005 under forutsetning om at vedtaket om endring er på plass før sommeren.Det er mest sannsynlig at AFP-uttak varierer hos ulike pensjonsleverandører ettersom bestandene kan være svært ulike og dermed ha ulike uttaksmønstre. FNH er derfor skeptisk til at å innføre en standardisering på dette området.Med vennlig hilsen


FINANSNÆRINGENS HOVEDORGANISASJON


Livsforsikrings- og pensjonsavdeling

Sissel Rødevand


Sjefaktuar livRandi Mørk


Aktuar