Behov for nærmere regulering av minstekrav til ytelsesbaserte tjenestepensjonsordninger

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Behov for nærmere regulering av minstekrav til ytelsesbaserte tjenestepensjonsordninger


Finansdepartementet

Postboks 8008 - Dep.

0030 OSLO

 

12.12.2005

Vår ref: 2005/00435LPA/FH

Deres ref:

 

I forslag til lov om obligatorisk tjenestepensjon i Ot.prp. nr. 10 (2005-2006), har Finansdepartementet gått inn for at det ikke bør inntas detaljerte regler for minstekravet til en ytelsesbasert tjenestepensjonsordning i loven, men at slike regler bør fastsettes i forskrift. I proposisjonens kapittel 7.4 heter det:

 


”(…) Departementet er enig med Banklovkommisjonen i at det vil være praktisk med enkelte såkalte ”sjablonmessige” regler for sammenligning av foretakspensjonsordninger og innskuddspensjonsordninger. Det vises til at Banklovkommisjonen har foreslått slike regler i utkastet § 4 annet ledd annet og tredje punktum og § 4 tredje ledd annet punktum. Departementet har ikke innvendinger til innholdet i de nevnte bestemmelsene, men finner det hensiktsmessig at slike mer detaljerte regler fastsettes i forskrift. Departementet antar at utkastets bestemmelse om beregnet folketrygd, jf. utkastet § 4 fjerde ledd, også egner seg til å fastsettes i forskrift.

 


Departementet foreslår derfor en egen forskriftshjemmel, jf. lovforslaget § 5 femte ledd. Regler som nevnt ovenfor vil således kunne fastsettes med hjemmel i denne bestemmelsen. (…)”

 


FNH mener det er viktig at den foreslåtte forskriftshjemmelen raskt blir benyttet. Det er mange foretak som har ytelsesbaserte ordninger i dag, og FNH forutsetter også at flere foretak ønsker å opprette ytelsesbaserte ordninger i fremtiden. Behovet for forskriftsregulering av minstekravet vil derfor være gjeldende både for eksisterende og nyetablerte ytelsesordninger.

 


Slik departementets forslag til lovtekst er formulert, vil minstekravet til ytelsesbaserte pensjonsordninger være at pensjonsplanen i ordningen skal være utformet slik at den minst vil gi en alderpensjon i samsvar med en innskuddspensjonsordning i tråd med minstekravene til innskuddsordninger. Den foreslåtte bestemmelsen vil, dersom det ikke utarbeides forskrifter som regulerer hva minstekravet til ytelsesbaserte ordninger i praksis skal innebære, gjøre det vanskelig både for de ansatte, og til dels også for foretakene, å se hvilket nivå på pensjonsordningen som er tilstrekkelig for å oppfylle minstekravene til den ytelsesbaserte ordningen. Det er følgelig behov for en forskrift på dette området både av hensyn til de ansatte og bedriftene. Samtidig vil en forskrift bidra til å forenkle livselskapenes rådgivning.

 


FNH har gjort nærmere rede for behovet for klart definerte minstekrav til ytelsesbaserte ordninger i vår høringsuttalelse av 05.08.05 til Banklovkommisjonens utredning om obligatorisk tjenestepensjon, NOU 2005: 15 Obligatorisk tjenestepensjon. Høringsuttalelsen følger vedlagt her. I høringsuttalelsen foreslo FNH følgende minstekrav:

 


”Den ytelsesbaserte foretakspensjonen skal oppfylle følgende minstekrav:


Har pensjonsplanen en utbetalingstid på 10 til 15 år, skal alderspensjonen fastsettes til minst 59 % av lønn fratrukket beregnet folketrygd dersom folketrygdsberegningene tar utgangspunkt i ¾ G, og 65 % av lønn fratrukket beregnet folketrygd dersom folketrygdsberegningene tar utgangspunkt i 1 G.


Har pensjonsplanen en utbetalingstid på 15 år eller mer (likevel ikke livsvarig), skal alderspensjonen fastsettes til minst 57 % av lønn fratrukket beregnet folketrygd dersom folketrygdsberegningene tar utgangspunkt i ¾ G, og 63 % av lønn fratrukket beregnet folketrygd dersom folketrygdsberegningene tar utgangspunkt i 1 G.


Har pensjonsplanen en livsvarig utbetaling, skal alderspensjonen fastsettes til minst 57 % av lønn fratrukket beregnet folketrygd dersom folketrygdsberegningene tar utgangspunkt i ¾ G, og 61 % av lønn fratrukket beregnet folketrygd dersom folketrygdsberegningene tar utgangspunkt i 1 G.”

 


Vi presiserer at de foreslåtte minstekravene er beregnet ut fra minimumsgrensen for full opptjeningstid etter lov om foretakspensjon, dvs. minimum 30 års opptjeningstid.


FNH vil på denne bakgrunn be om at Kredittilsynet blir bedt om å utarbeide sjablonger som definerer minstekravene til ytelsesbaserte ordninger.

 


Med vennlig hilsen

Finansnæringens Hovedorganisasjon

 

 Arne Skauge

Adm. direktør
Fredrik Haugen

Konsulent        

Kopi: Kredittilsynet


Vedlegg: Høringsuttalelse til NOU 2005: 15