Behov for endringer i tilknyttet regelverk i lys av Banklovkommisjonens forslag til lov om obligatorisk tjenestepensjon

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Behov for endringer i tilknyttet regelverk i lys av Banklovkommisjonens forslag til lov om obligatorisk tjenestepensjon

 


Finansdepartementet


Postboks 8008 - Dep.


0030OSLO01.07.2005


Vår ref: 2005/00424LPA/FH


Deres ref:


 

FNH viser til at Banklovkommisjonen har lagt frem NOU 2005: 15 om obligatorisk tjenestepensjon basert på vedtak om pensjonsreformen i Stortinget. FNH vil senere komme tilbake med en høringsuttalelse om denne saken. FNH registrerer at kommisjonen i liten grad har vurdert behov for endringer i tilknyttet regelverk i forbindelse med innføring av obligatorisk tjenestepensjon. Siden behandlingstiden i Finansdepartementet er kort i denne saken, vil FNH allerede nå påpeke behov for noen endringer i tilknyttet regelverk i lys av kommisjonens forslag.


 I utkast til lov om obligatorisk tjenestepensjon, § 3 (2), foreslår Banklovkommisjonen at det skal betales innskudd for all lønn mellom 1 og 12 G. Forslaget er i tråd med Stortingets føringer for obligatorisk tjenestepensjon i pensjonsforliket.


 Forslaget om at det skal opptjenes innskuddspensjon av lønn over 1 G i obligatorisk tjenestepensjon er imidlertid ikke i samsvar med dagens innskuddsgrenser etter forskriften til lov om innskuddspensjon. Etter forskrift til lov av 24. november 2000 nr. 81 om innskuddspensjon i arbeidsforhold (innskuddspensjonsloven), § 3-2, kan det ikke innbetales innskudd for lønn under 2 G. Innskuddskravet i obligatorisk tjenestepensjon vil følgelig bli lavere enn gjeldende minstegrense i forskriften. 


 Det synes etter FNHs oppfatning å være lite hensiktsmessig å operere med et krav i den kommende lov om obligatorisk tjenestepensjon som ikke korresponderer med kravene i forskrift til lov om innskuddspensjon.  


 FNH mener på denne bakgrunn det er behov for endring i forskrift til lov av 24. november 2000 nr. 81 om innskuddspensjon i arbeidsforhold (innskuddspensjonsloven), § 3-2, andre ledd (forslag til endringer er understreket): 


”(2) Innskudd for et medlem et enkelt år i henhold til innskuddspensjonsloven § 5-3 første ledd bokstav b, c eller d skal ikke overstige 5 prosent av den delen av medlemmets lønn som ligger mellom 1 Gog 6 G og 8 prosent av den delen av medlemmets lønn som ligger mellom 6 G og 12 G. Det skal ikke betales innskudd for lønn under 1 G eller for lønn over 12 G. ”


FNH vil samtidig be om at det vurderes om det er behov for en regelverksendring som gjør det mulig å foreta innbetaling av kostnader utenfor maksimalgrensene for innskudd, og at kostnadene får den samme skattemessig behandling som innskuddet. Dette vil gi samsvar med regelverket som gjelder for foretakspensjon. Banklovkommisjonen drøfter denne problemstillingen i kapittel 10.4.5 i utredningen, og uttaler her blant annet: 


 ”På denne bakgrunn kan det reises spørsmål om et minstekrav til foretakets årlige innskudd skal forstås slik at kostnadene ved pensjonsordningen skal dekkes innenfor rammen av årets innskudd, eventuelt av avkastningen av pensjonskapitalen, eller om det skal gjøres klart – slik som i foretakspensjonsloven §§ 9-2 og 9-6 – at foretaket må dekke kostnadene i tillegg til årets innskudd. Det vil selvsagt være en fordel, ikke minst ved sammenlikningen mellom de ulike typer av pensjonsordninger, at regelen om dekning av kostnadene ved en pensjonsordning med innskuddspensjon er den samme som i foretakspensjonsloven.”


 


FNH har tatt opp denne problemstillingen ved flere tidligere anledninger, senest i høringsuttalelse vedrørende tilskudd fra arbeidstaker i pensjonsordning etter lov om innskuddspensjon i arbeidsforhold datert 29.06.04. Departementet har foreløpig ikke fulgt opp denne saken. 


FNH vil i denne sammenheng påpeke at kostnadsbelastningen i en innskuddsbasert pensjonsordning vil kunne være avhengig av hvilken investeringsstruktur som velges for ordningen. I en ordning hvor foretaket skal ha investeringsvalget, eller der det ikke er investeringsvalg, vil kostnadene typisk bli belastet som i en tradisjonell ytelsesbasert ordning. Kostnadene vil ikke kunne belastes det enkelte medlems konto, fordi slike konti ikke er opprettet. 


Selv i ordninger med individuelt investeringsvalg vil det kunne være naturlig å belaste foretaket for felles kostnader knyttet til administrasjon av ordningen. 


Oppsummering 


FNH ber om at departementet vurderer en endring i forskrift til lov om innskuddspensjon slik at det blir tillatt med innskudd fra lønn på 1 G, samt at det vurderes om det er behov for en regelverksendring som gjør det mulig å foreta innbetaling av kostnader utenfor maksimalgrensene for innskudd, og at kostnadene får den samme skattemessig behandling som innskuddet.


 


 


Med vennlig hilsen


Finansnæringens Hovedorganisasjon


 


 Arne Skauge


Adm. direktør                                                         Fredrik Haugen


Konsulent