2005

Gå til hovedinnhold

2005

Gjeldsrådgivning og gjeldsinndrivelse etter modell fra Storbritannia

  Justis- og politidepartementet Postboks 8005 Dep 0030 OSLO Att: Odd Einar Dørum       06.10.2005 Vår ref: 2005/00487 – FJA/RF Deres ref: 200505609      Det vises til justisministerens brev av 08.08.05 og 06.09.05, samt avholdt informasjonsmøte 24.08.05 om ordning for gjeldsrådgivning og gjeldsinndrivelse for personer med forbrukslån og annen usikret gjeld etter modell fra...

Vedrørende Kredittilsynets arbeid med soliditetskrav i forsikringsselskap

Kredittilsynet Postboks 100 Bryn 0611 OSLO Att.: Per Thore Simonsen   Dato: 31.10.2005 Vår ref.: 2005/00647 LPA/FH Deres ref.:  Det vises til møte 05.10.05 hvor Kredittilsynet orienterte Finansnæringens Hovedorganisasjon (FNH) om Kredittilsynets pågående arbeid med å vurdere endringer i soliditetskravene til forsikringsselskapene.   Vi forstår det slik at Kredittilsynet...

Merverdiavgiftsunntaket for omsetning av finansielle tjenester – behov for avklaringer

Finansdepartementet Postboks 8008 Dep. 0030 Oslo 31.10.2005 Vår ref: 2005/00608 – FJA/HH   1. Innledning Merverdiavgiftsunntaket for omsetning finansielle tjenester reiser en rekke avgrensingsspørsmål. Myndighetene har de siste årene publisert flere uttalelser som har gitt nyttige avklaringer av en del sentrale problemstillinger for finansbedriftene. Imidlertid er det fortsa...

Skattemessige overgangsregler mv. i forbindelse med overgang til nytt regelverk for regnskapsmessig behandling av tap på utlån

Finansdepartementet Skattelovavdelingen Postboks 8008 Dep. 0030 Oslo   Att.: Vibeke Parr   12.12.2005 Vår ref: 2005/00735 – FJA/HH   Ny § 14-5 fjerde ledd bokstav g i skatteloven vil gi fradrag for ”tap på utlån og garantier som er ført som kostnad i årsregnskapet”. Departementet kan i forskrift presisere hvilke regnskapsposter og vurderingsregler etter de ulike regnskapsreg...

Innføring av markedsverdiprinsippet for den skattemessige behandling av finansielle instrumenter i banker og finansieringsforetak

Finansdepartementet Skattelovavdelingen Postboks 8008 Dep. 0030 Oslo Att.: Vibeke Parr   12.12.2005 Vår ref: 2005/00735 – FJA/HH     Finansdepartementet foreslo i høringsnotatet av 03.06.05 om skattemessige tilpasninger til vedtatte endringer i regnskapsloven at markedsverdiprinsippet skulle legges til grunn for den skattemessige behandling av finansielle instrumenter i bank...

Behov for nærmere regulering av minstekrav til ytelsesbaserte tjenestepensjonsordninger

Finansdepartementet Postboks 8008 - Dep. 0030 OSLO   12.12.2005 Vår ref: 2005/00435 – LPA/FH Deres ref:   I forslag til lov om obligatorisk tjenestepensjon i Ot.prp. nr. 10 (2005-2006), har Finansdepartementet gått inn for at det ikke bør inntas detaljerte regler for minstekravet til en ytelsesbasert tjenestepensjonsordning i loven, men at slike regler bør fastsettes i...

Om bankenes mulighet til å tilby innskuddspensjon

Finansdepartementet Postboks 8008 Dep 0030 Oslo 16.12.2005                                                                     Vår ref: 2005/00764 – BK                                                                     Deres ref:       FNH viser til brev datert 08.12.05 fra Kredittilsynet til Finansdepartementet om bankenes mulighet til å tilby innskuddspensjon.    Bakgrunn...

Grunnlag for beregning av pensjonskostnader i kommunesektoren

Kommunal- og regionaldepartementet Postboks 8112 Dep 0032 OSLO Dato: 04.05.2005 Vår ref.: 2005/00181 LPA/RM Deres ref.:   Vi viser til Kommunal- og regionaldepartementets (KRD) brev av 15.04.05 om grunnlag for beregning av pensjonskostnader i kommunesektoren, der det bes om innspill i forbindelse med gjennomgang av de beregningstekniske forutsetningene for beregning av...

Behov for endringer i tilknyttet regelverk i lys av Banklovkommisjonens forslag til lov om obligatorisk tjenestepensjon

  Finansdepartementet Postboks 8008 - Dep. 0030 OSLO 01.07.2005 Vår ref: 2005/00424 – LPA/FH Deres ref:   FNH viser til at Banklovkommisjonen har lagt frem NOU 2005: 15 om obligatorisk tjenestepensjon basert på vedtak om pensjonsreformen i Stortinget. FNH vil senere komme tilbake med en høringsuttalelse om denne saken. FNH registrerer at kommisjonen i liten grad har vurdert...

Fast eiendom som plasseringsalternativ i investeringsvalgsporteføljer

  Finansdepartementet Postboks 8008 - Dep. 0030 OSLO 01.07.2005 Vår ref: 2005/00412 – LPA/FH FJA/TH Deres ref:     1. Innledning   Finansnæringens Hovedorganisasjon (FNH) ønsker med dette brev å ta opp en meget viktig sak for norske livsforsikringsselskaper: Muligheten til å benytte eiendom som plasseringsalternativ i investeringsvalgsporteføljer. Det er, som nærmere omtalt...

Angrerettloven / fjernsalg av finansielle tjenester

Barne- og familiedepartementet Forbrukeravdelingen Postboks 8036 Dep 0030OSLO   Oslo, 26. mai 2005 Vår ref:     SBF: 2003/00071 FNH: 2004/00369     Vi takker for nyttig og hyggelig møte i departementet 11. d mnd, om endringer i forskriften om angrerettskjemaer. Som der avtalt kommer vi herved tilbake til tre tolkingsspørsmål etter angrerettloven - to av dem ble tangert under...

Beregning av lovbestemt panterett for boomkostninger ved realkausjon - anmodning om tolkningsuttalelse

Justis- og politidepartementet Lovavdelingen Postboks 8005 Dep 0030 OSLO       Deres ref.                         Deres brev                Vår ref.                              Dato FNH : 2005/00216                03.05.2005   Spafo.: 2005/00211     Finansnæringens Hovedorganisasjon (FNH) og Sparebankforeningen i Norge anmoder med dette om en tolkningsuttalelse knyttet til...

Brev til Justisdepartementet: Kriminalitetens samfunnsøkonomiske kostnader

Justis- og politidepartementet, v/ Analyseenheten, Postboks 8005, Dep., 0030 Oslo Oslo den 25.4.2005       Kriminalitetens samfunnsøkonomiske kostnader   Vi viser til tidligere møter og kommunikasjon på telefon og e-post vedrørende departementets utarbeidelse av en rapport om kriminalitetens samfunnsøkonomiske kostnader. Forsikringsnæringen er invitert til å gi faglige...

Høring om lovforslag på finansmarkedsområdet

NOTAT   Til:          Stortingets Finanskomite Fra:         Finansnæringens Hovedorganisasjon (FNH   1.   OM OT. PRP. NR 58 (2004-2005)   Ot. Prp. nr. 58 (2004-2005) er delt inn i tre deler:   Implementering av EUs konglomeratdirektiv Endringer i regelverket for obligasjoner med pant i utlånsportefølje Skadeforsikringsselskapenes garantiordning   Det er gjort kort rede for...

Nemndas vedtak i sak 1/2004 – Begjæring om utsatt iverksettelse

Klagenemnda for likestilling Postboks 8048 Dep. 0031 Oslo   Dato:      01.03.2005 Vår ref.: 2002/000593             FJA/OV Deres ref.:                                                                                    Vi viser til Likestillingsombudets oversendelse til Klagenemnda av FNHs forespørsel om utsatt iverksettelse av vedtaket i brev av 12.01.05, samt i brev av...

Viktig med raskest mulig avvikling av formuesskatten

Finansdepartementet Postboks 8008 Dep 0030 Oslo       Dato:            15.03.2005 Vår ref.:       2005/00192                  AAH/LO/bk Deres ref.:          FNH har gitt sin støtte til at Regjeringen i sitt forslag til skattereform, jf. St. meld. nr. 29 (2003-2004) har lagt vekt på skatteutvalgets helhetlige og prinsipielle vurderinger og igjen tilnærmer seg hovedprinsippene...

Brev til Kredittilsynet om kompetansekrav for finansielle rådgivere - evaluering

  FINANSFORBUNDET                      FINANSNÆRINGENS HOVEDORGANISASJON   SPAREBANKFORENINGEN I NORGE                                             VERDIPAPIRFONDENES FORENING     Kredittilsynet                                                                Oslo, 8. mars 2005 Postboks 100 Bryn 0611 OSLO           KOMPETANSEKRAV FOR FINANSIELLE RÅDGIVERE – EVALUERING   På...

Notat til finanskomiteen: Høring om Ot.prp. nr. 39 (2004-2005) Om lov om endringer i regnskapsloven og enkelte andre lover

Til: Stortingets finanskomité                  Fra: Finansnæringens Hovedorganisasjon (FNH)   Finansdepartementet la 17.12.04 frem Ot.prp. nr. 39 (2004-2005) Om lov om endringer i lov 17. juli 1998 nr. 56 om årsregnskap mv. (regnskapsloven) og enkelte andre lover (evaluering av regnskapsloven). FNH ønsker i tilknytning til denne proposisjonen å gi kommentarer til følgende...

Høring om Ot.prp. nr. 68 (2004-2005)

    NOTAT   Til:          Stortingets Finanskomite Fra:         Finansnæringens Hovedorganisasjon (FNH)       Finansdepartementet har i Ot. Prp. nr. 68 (2004-2005) lagt fram forslag til nye regler for pensjonsforetak og forslag til en teknisk omredigering av forsikringsvirksomhetsloven. Lovforslaget om pensjonskasser vil bl.a. gjennomføre EØS-regler som svarer til "pensjonsk...

Modell for tilpasning til internasjonale regnskapsstandarder utenfor IFRS-forordningens virkeområde

Stortingets finanskomité 0026 Oslo     Dato: 31.01.2005                Vår ref.: 2005/00080              Deres ref.:    FJA/HH                       1. Innledning FNH er kjent med at Ot.prp. nr. 39 (2004-2005) Om lov om endringer i regnskapsloven og enkelte andre lover (evaluering av regnskapsloven) er til behandling i finanskomitéen. Finansdepartementet foreslår i...

Notat til Stortingets finanskomité om pensjonsmeldingen

Stortingets Finanskomité 0026 OSLO    07.02.2005 Vår ref: 2004/00038 – LPA/FH     Høring i Stortingets finanskomite – St.meld. nr. 12 (2004-2005) Pensjonsreform – trygghet for pensjonene   Regjeringen har med fremleggelsen av St.meld. nr. 12 (2004-2005) Pensjonsreform – trygghet for pensjonene, fulgt opp Pensjonskommisjonens innstilling, NOU 2004: 1 Modernisert folketrygd –...

Brev til Finansdepartementet: Forslag til utlikning av Kredittilsynets utgifter for 2004

  Finansdepartementet Postboks 8008 Dep. 0030 Oslo Kredittilsynet Postboks 100 Bryn 0611 Oslo   Dato: 06.06.2005 Vår ref.: 2005/00313 FJA/SD/OV Deres ref.: 05/3685     Det vises til Kredittilsynets brev 13.05.05 angående utlikningen av tilsynets utgifter for 2004. Finansnæringens Hovedorganisasjon ser forslaget i sammenheng med de spørsmål som var oppe i en høring i...

ESA - Sector inquiry

I august sendte ESA (EFTAs overvåkingsorgan) ut spørreskjemaer rettet mot både norsk bank- og forsikringsnæring. Vedlagt følger en oversikt over FNHs svar: