Valutaregisteret - overgangsordning

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Valutaregisteret - overgangsordning

 

Banker i FNH

  

 

 

Dato:         09.12.2004

Vår ref.:    2004/00335

               FJA/TJB

Deres ref.:  

 

 

Valutaregisteret - overgangsordning

 

I møte 07.12.2004 i Bransjestyre bank og betalingsformidling (BBB) i FNH fremkom det usikkerhet knyttet til rapporteringen til det nye Valutaregisteret. Usikkerheten var særlig knyttet til overgangsordninger, herunder hvilke krav myndighetene (v/Toll- og avgiftsdirektoratet (TAD)) vil kunne komme til å stille mht. bankers oppbevaring av transaksjonsgrunnlag, hvilke opplysninger som kan kreves i overgangsperioden og mulig etterrapportering etter endt overgangsperiode.

1. Kontakt med Finansdepartementet

 

FNH var i kontakt med Finansdepartementet i går 08.12.2004. Vi viste til den usikkerhet i bankene som nå er knyttet til overgangsordninger. Fra vår side ble det opplyst at en registrering i overgangsperioden i tråd med BRAVO, men mot egen fil i den enkelte bank, har vært fremmet som en mulig løsning fra bankers side. Vi pekte på at en løsning der alle bankene benytter en slik mulighet må kunne være hensiktsmessig også sett fra myndighetenes side. Dette fordi myndighetene da vet at alle bankene benytter en felles registrering i overgangsperioden, noe som vil innebære at myndighetene enklere kan forholde seg til bankene - både mht. hvilke opplysninger det eventuelt kan søkes i og mht. hvilke muligheter som foreligger for eventuell etterrapportering av transaksjoner fra overgangsperioden.

 

Vi oppfattet departementet dit hen at en slik løsning i utgangspunktet kunne vurderes som fornuftig. Departementet understreket at vurderinger av de enkelte bankers søknader om utsettelse og overgangsløsninger ligger i TAD.

Vi pekte videre på at det kan være vanskelig for banker å søke om overgangsordninger fra bestemmelser (Valutaregisterforskriften og ”Retningslinjene”) som enda ikke er fastsatt. Departementet opplyste da at forskriften ble fastsatt 06.12.2004. 

 

2. Kontakt med TAD

 

Samme tilnærming som ovenfor ble i går presentert for TAD. Fra TAD sin side ble det for så vidt ikke fremført innvendinger til tilnærmingen. TAD poengterte at den enkelte bank selv måtte søke om utsettelse.

3. FNHs vurdering


Det er vår oppfatning at TAD vil kunne vurdere BRAVO-”rapportering” til egne filer (registre) i den enkelte bank som en mulig overgangsløsning. Vi erfarer at mulighetene for å kunne oppfylle en slik løsning kan variere mellom bankene.

Det er videre vår vurdering at TAD, dersom en løsning som antydet blir godkjent som overgangsløsning, neppe (i overgangsperioden) kan kreve den enkelte bank for opplysninger som ikke er registret i banken i tråd med BRAVO-”rapporteringen”. Dette er selvfølgelig ikke til hinder for at myndigheter med hjemmel i annet regelverk kan kreve andre opplysninger fra bankene, for eksempel i forbindelse med etterforskning av mulige straffbare handlinger.
 

I brev av 11.11.2004 fra TAD til bankene heter det bl.a.: ”Den rapporteringspliktige vil kunne bli pålagt å etterrapportere data (fra overgangsperioden), og det må derfor i søknaden opplyses hvordan dette kan skje.” (vår parentes). Såfremt TAD godkjenner en overgangsløsning basert på at banken lagrer BRAVO -”data”, kan vi vanskelig se for oss at TAD vil kunne kreve etterrapportering som går utover disse BRAVO-”data”. Vi gjør for øvrig oppmerksom på at slik etterrapportering ikke er eksplisitt omtalt i forskriftens bestemmelser om overgangsordninger, jf § 15.


Vi vil avslutningsvis peke på at både departementet og TAD understreker at rapportering til de nye Valutaregisteret må komme i gang så raskt som mulig. Forpliktende og realistiske fremdriftsplaner vil derfor være sentralt.

 

 

Vennlig hilsen

FINANSNÆRINGENS HOVEDORGANISASJON

Finans og juridisk avdeling

 

 

Tor Johan Bjerkedal

Direktør

 

Kopi:  Finansdepartementet

         Toll- og avgiftsdirektoratet v/ Kari Richardson