Reassurandørene vil slutte å tilby dekninger med ubegrenset ansvar

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Reassurandørene vil slutte å tilby dekninger med ubegrenset ansvar

Justis- og politidepartementet

Postboks 8005 Dep

0030OSLO

Att.: Aud Slettemoen
Dato: 19.10.2004         
Vår ref.: 2004/00522 KR
Deres ref.:                  
 
 
Reassurandørene vil slutte å tilby dekninger med ubegrenset ansvar
 
FNH ønsker med dette å gjøre Justisdepartementet oppmerksom på en ny situasjon som bekymrer den norske forsikringsbransjen, nemlig at reassurandørene vil slutte å tilby dekninger med ubegrenset ansvar.
 
Dette brevet er i første rekke en orientering om en den nye situasjonen som har oppstått.
Vi mener denne situasjonen vil kunne ha store konsekvenser for forsikringsbransjen og utviklingen innenfor personskadeerstatningene i Norge, og det er derfor naturlig og nødvendig at Justisdepartementet kjenner til saken. Saken har vært inngående drøftet med Kredittilsynet og står jevning på dagsorden i våre faste møter.
 
Vi ønsker i løpet av noen måneder å komme tilbake med en mer utdypende vurdering av temaet. Dette vil skje når vi kjenner til resultatet av de reassuranseforhandlinger som gjøres mellom reassuranseselskapene og de norske forsikringsselskapene i november/desember. Da vet vi forhåpentligvis mer om den faktiske situasjonen og hva slags tidsperspektiv vi står overfor.
 
Situasjonen er at bransjen i løpet av våren 2004 har fått klare signaler fra de største og mest benyttede reassurandørene i det norske markedet at de fra et gitt tidspunkt ikke lenger er villige til å tilby å dekke forsikringer med ubegrenset ansvar. Etter norsk rett vil en slik begrensning fra reassurandørene side ramme forutsigbarheten og selskapenes solvensrisiko knyttet til erstatningsutbetalinger i forhold til personskade etter bilansvarsloven og yrkesskadeloven.
 
Kravet til sikkerhetsavsetning er avhengig av selskapenes reassuranseprogram. I dagens regelverk er det ikke tatt høyde for at et forsikringsselskap ikke har reassuransebeskyttelse som dekker hele det erstatningsansvar som selskapet må møte.
 
Det er derfor påregnelig at om det oppstår en situasjon der selskapene har en øvre grense for sin reassuranse, mens selskapenes mulige erstatningsansvar overstiger denne grensen, må selskapene ha ytterligere sikkerhetsavsetninger som gjenspeiler den risiko som selskapene nå møter. Vi har i bransjen sett på alternative løsninger, og ser at ett alternativ er å få inn et øvre tak i lovgivningen slik man finner i svensk og dansk tilsvarende lovgivning. Uansett representerer dette en usikker og uforutsigbar situasjon for selskapene som de verken ønsker eller kan leve med. Bransjen er meget opptatt av og følger nøye med på de signaler reassurandørene gir og må ta disse alvorlig.
 
Vårt problem i forhold til løsninger og tidsløp, er at reassurandørene foreløpig ikke ønsker å være mer konkrete på hvilke dekningsbegrensninger de kommer til å innføre i det norske markedet. Vi håper som nevnt å få klarere retningslinjer fra reassurandørene, forhåpentligvis i de forestående reassuranseforhandlingene nå i november/desember.
 
Til orientering har Europas største, og den mest benyttede reassurandøren i det norske markedet, sveitsiske Swiss Re, allerede offentlig uttalt (se vedlagt brev, avsnitt 4.1) at de slutter å tilby ubegrenset dekning fra og med 1. januar 2007. Vi er sikre på at det kun er et tidsspørsmål før de øvrige reassurandørene vil følge etter å gjøre det samme som
Swiss Re.
 
 
 
Vennlig hilsen
Finansnæringens Hovedorganisasjon
 
 
Arne Skauge
Adm.dir
Mia Ebeltoft
Fagsjef      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vedlegg:
 
 
 
 
 
 
Kopi:
Kredittilsynet
Finansdepartementet