Ot. prp. nr. 52 (2003-2004) – Gjennomføring av forordning (EF) 2560/2001 om betalinger på tvers av landegrensene i euro

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Ot. prp. nr. 52 (2003-2004) – Gjennomføring av forordning (EF) 2560/2001 om betalinger på tvers av landegrensene i euro

Finanskomiteen
Stortinget
0026 Oslo
 
 
Deres ref:                                      Vår ref:                             Dato
                                                   200200005 (Spbkfor)            Oslo, 17. april 2004
                                                   2003/00385 (FNH)
 
 
 
1.     Det vises til ovennevnte Ot. prp. og forutgående høringsrunde. 
 
 
2.     Finansnæringens Hovedorganisasjon og Sparebankforeningen sitt prinsipielle hovedsyn er at vi er i mot at myndighetene regulerer prisene på bankenes tjenester, og forordning (EF) 2560/2001 innebærer en slik prisregulering.
 
Vi har likevel i det vesentligste gitt vår tilslutning til at forordning (EF) 2560/2001 om betalinger på tvers av landegrensene i euro tas inn i norsk lovgivning og gjøres gjeldende for eurobetalinger. Dette standpunkt er basert på en pragmatisk innfallsvinkel der hovedmålet er å sikre at banker i Norge skal få anledning til å delta i den betalingsinfrastruktur som bygges opp i Europa, og derved kunne konkurrere på noenlunde like vilkår med banker i øvrige land i EØS-området om å tilby grensekryssende betalingstjenester i euro. Slik deltagelse i infrastrukturen for eurobetalinger vil bidra til at den effektivisering som nå skjer av betalingsinfrastruktur og –systemer innenfor EU/euroområdet også kommer norske kunder og banker til gode.
 
 
3.     Samtidig har vi sterkt frarådet at forordningen gjøres gjeldende for grensekryssende betalingsoverføringer i norske kroner. Dette vil ensidig påføre banker i Norge en byrde, ved at de ikke kan ta priser som reflekterer kostnadene for grensekryssende betalinger i norske kroner. Banker i øvrige land i EØS-området vil også bli underlagt en beslutning om at forordningens bestemmelser skal gjelde for grensekryssende betalinger i norske kroner. Disse bankene vil likevel ikke bidra til å etablere en infrastruktur for å håndtere grensekryssende betalinger i norske kroner.
 
 
4.     I Ot. prp. 52 (2003-2004) har Finansdepartementet ikke diskutert spørsmålet om gjennomføringsfrister hhv. i norsk rett og overfor bankene, annet enn at man i kapittel 2.1 Bakgrunnen for lovforslaget viser til EØS-komiteens beslutning av 7. november 2003 og den derav følgende gjennomføringsfristen i norsk rett 6. mai 2004.
 
Finansnæringens Hovedorganisasjon og Sparebankforeningen har i sitt felles høringssvar til departementet av 10. november 2003 gitt følgende kommentarer i tilknytning til spørsmålet om gjennomføringsfrister.
 
”Gjennomføringsfrist i norsk rett
Som kjent fattet EØS-komiteen 7. november beslutning om innlemmelse av forordningen i EØS-avtalen. EFTA-statene har etter dette en frist på 6 måneder for å inkorporere forordningens bestemmelser i nasjonal lovgivning. Etter vår vurdering er det nødvendig å utnytte denne fristen. Selv om det allerede er foretatt en rekke overordnede vurderinger i banknæringen, har det av naturlige årsaker ikke blitt fattet noen formelle vedtak i næringsorganisasjonene eller den enkelte bank om å innordne seg det rammeverk som banknæringen i Europa meisler ut for SEPA[1]. Slike vedtak kan først fattes etter at inkorporasjonsbestemmelsen er vedtatt i Stortinget. Deretter vil banknæringen i Norge ha behov for å bruke noe tid for å knytte seg til de nødvendige tekniske løsninger for eurobetalinger for å oppfylle kravene som følger av forordningen. Så langt vi er kjent med har prosessen i EU-landene et tilsvarende forløp.”
 
I forlengelsen av dette kan det anføres at forordningens artikkel 3, 1. ledd (priser på elektroniske betalingstransaksjoner over landegrensene) først ble gjort gjeldende fra 1. juli 2002 og 2. ledd (pengeoverføringer på tvers av landegrensene) fra 1. juli 2003, selv om forordningen som sådan ble vedtatt 19. desember 2001, og trådte i kraft 1. januar 2002.
 
Vi tillater oss å be Finanskomiteen i sin innstilling om å be om at Finansdepartementet hensyntar disse forhold i behørig grad og utformer nødvendige implementeringsfrister og overgangsregler i samråd med næringsorganisasjonene.
 
 
5.     Samtidig tillater vi oss å gjøre oppmerksom på våre høringsmerknader i samme brev vedrørende rapportering av grensekryssende betalinger. Ut over de henvisninger som der ble gjort, viser vi også til våre merknader i forbindelse med åpen høring om valutaregisterloven i finanskomiteen 3. mars.
 
”Rapportering av grensekryssende betalinger
Finansdepartementet skriver i høringsnotatet at norske regler ikke inneholder krav til opplysninger om betalingsmottakeren som er til hinder for automatiske betalinger. Vi tillater oss å minne om de omfattende nye rapporteringskrav som bankene vil bli underlagt som følge av de nye lovene om hvitvasking og valutaregistre, samt FATFs anbefalinger ang. å forhindre hvitvasking. Oppgavepliktene som følger av disse lovene og tilhørende forskrifter, vil gjelde både innenlandske og grensekryssende betalingstransaksjoner, og kan oppfattes å være i strid med forordningens artikkel 6 nr. 2, fordi rapporteringen vil innebære manuell håndtering. Videre er det hevet over tvil at disse rapporteringskravene vil innebære økte kostnader pr. transaksjon. Etter vår vurdering går norske myndigheter gjennom disse kravene i motsatt retning av hva som er trenden internasjonalt, hvor man i stor grad forsøker å redusere rapporteringsbyrden ved grensekryssende transaksjoner. Jf også vårt høringssvar av 01.09.2003 vedr. valutaregisterloven og vårt brev av 30.09.2003 vedr. grenseoverskridende betalinger i Norden”.
 
I denne sammenheng kan det også tillegges at det i EU vurderes å legge opp til at transaksjoner mellom EU-land ikke skal regnes som grenseoverskridende i forhold til rapportering for å forhindre hvitvasking og for kontrollformål.
 
Vi tillater oss på ny å påpeke at de rapporteringskrav banker i Norge stilles overfor i denne sammenheng, er svært kostnadskrevende for bankene og vil bidra til å forverre bankenes konkurranseposisjon i forhold til utenlandske banker.
 
 
 
 
Med vennlig hilsen
for Finansnæringens Hovedorganisasjon                                 for Sparebankforeningen i Norge
 
 
 
Tor Johan Bjerkedal                                                 Jan Digranes
 
 
 
 
 
 
Kopi: Finansdepartementet


[1]SEPA: Single European Payments Area