Opprettelse av lovutvalg for gjennomføring av sentrale EU-/EØS-rettsakter om verdipapirhandel m.v.

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Opprettelse av lovutvalg for gjennomføring av sentrale EU-/EØS-rettsakter om verdipapirhandel m.v.

 

Finansdepartementet

Postboks 8005 Dep.

0030 Oslo

 


Dato:          25.06.2004

Vår ref.:     2004/00348

                FJA/SSj/SD

Deres ref.:  04/16118FMA KW

 


 
Det vises til departementets brev av 16.06.04, der Finansdepartementet inviterer FNH, Sparebankforeningen og Verdipapirfondenes Forening til å fremme forslag til ett felles medlem i det nye lovutvalget. Som for andre forslagsstillere inviteres man til å foreslå to alternative utvalgsmedlemmer, en kvinne og en mann.

Det vises videre til FNHs brev til departementet av samme dato (de to brevene må ha krysset hverandre). FNH fremmet her et begrunnet ønske om at det oppnevnes minst to personer etter forslag fra næringen til å delta i utvalget. Med referanse til departementets brev er FNH innstilt på å samordne denne oppnevningen med Sparebankforeningen i Norge og Verdipapirfondenes Forening, slik at de personene som oppnevnes skal representere alle de tre organisasjonene. Samtaler med Sparebankforeningen og VFF viser at det er enighet om en slik tilnærming, slik at de tre organisasjonene kan fremme ett felles forslag.

På denne bakgrunn fremmer vi forslag på følgende kandidater - i nummerert rekkefølge - som deltakere i det planlagte lovutvalget:

1. Advokat Hilde Vihovde, DnB NOR ASA
2. Advokat Jan Bjørnsen, Nordea Bank Norge ASA
3. Advokat Ellen Solberg, Storebrand ASA
4. Underdirektør Tor Hvidsten, Finansnæringens Hovedorganisasjon

Alle de fire kandidatene har bred kunnskap og erfaring innenfor det aktuelle området. Hvis departementet finner å kunne imøtekomme vår anmodning om to deltakere, er vi overbevist om at dette vil være et godt tiltak for å tilføre utvalget verdifull kompetanse, samtidig som det vil sikre en solid forankring i den norske finansnæringen.

Vennlig hilsen
FINANSNÆRINGENS HOVEDORGANISASJON
 
 
 
Arne Skauge
Adm.direktør 
Stein Sjølie
Direktør    
 
 
 
Kopi:  Sparebankforeningen i Norge
Verdipapirfondenes Forening
Kredittilsynet