Helseforetakenes gebyr for kopiering av pasientjournaler til forsikringsselskap

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Helseforetakenes gebyr for kopiering av pasientjournaler til forsikringsselskap

Helsedepartementet

Eieravdelingen

Postboks 8011 Dep

0030 OSLO

  

 

 

 

Dato:        25.10.2004

Vår ref.:    2004/00530

               SPA/ØF

Deres ref.:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helseforetakenes gebyr for kopiering av pasientjournaler til forsikringsselskap

 

Finansnæringens Hovedorganisasjon (FNH) retter med dette en henvendelse til Helsedepartementet som overordnet eierinstans for helseforetakene.

Spørsmålet er foranlediget av en enkeltstående beslutning ved Ullevål universitetssykehus. Beslutningen reiser imidlertid en problemstilling som er av prinsipiell og generell karakter.

 

FNH ber derfor om departementets vurdering og holdning til dette, samt en avklaring av om departementet som overordnet eier stiller seg bak og tar ansvaret for en slik praksis.

 

Ullevål har i brev av 23.08.04 til forsikringsselskapene, orientert om at det er besluttet at Ullevål fra 01.09.04 skal kreve kr 1.500 + mva. for kopiering og utlevering av journalkopi til forsikringsselskapene. Kopi av brevet følger vedlagt.

FNH er ikke kjent med at andre helseforetak (enda?) har fremmet slike krav.

 

Journalkopier innhentes i en del erstatningssaker etter personskader. Forsikringsselskapene innhenter journalene etter fullmakt fra pasienten. Opplysningene i journalene benyttes til å avdekke hvilke medisinske skader og tilstander som kan knyttes til en erstatningsbetingende ulykke, og hva som eventuelt skyldes andre og eldre forhold og som derfor ikke skal erstattes.

 

En skadelidt har etter lovgivning (forsikringsavtaleloven) og rettspraksis (skadelidtes bevisbyrde mht et krav om erstatning) plikt til å fremskaffe opplysninger som er nødvendige for å vurdere blant annet de rettslige og medisinske spørsmål i tilknytning til behandlingen av et forsikrings-/erstatningskrav.

 

Pasienten kan i og for seg like gjerne selv kreve utlevert sine journaler fra ulike medisinske instanser, og så levere disse til forsikringsselskapet. Av praktiske grunner ordnes dette imidlertid som oftest ved at skadelidte heller fyller ut en fullmakt som gir forsikringsselskapet adgang til å innhente slik informasjon for skadelidte. Forsikringsselskapet utfører så jobben med innhenting av ulike opplysninger fra ulike instanser.   

 

For den instans som forestår kopiering og utlevering blir det liten forskjell i arbeidsbelastningen, for skadelidte blir det enklere.

 

Mellom Den norske Lægeforening og Finansnæringens Hovedorganisasjon er det inngått en veiledende honoraravtale med standardiserte satser for en del oppdrag som leger og helseinstitusjoner utfører i et relativt stort omfang. Hensikten er særlig forenkling.

Honorarsatsene og avtalen reforhandles med jevne mellomrom. Gjeldende avtale ble fremforhandlet i juni 2004, og gjelder fra 01.07.04 til 31.12.06. Kopi av avtalen følger vedlagt.

 

Avtalekonseptet medfører at nevnte avtale er veiledende, og således etter sin karakter ikke rettslig bindende for noen.

 

I hht pkt 4 bokstavene a, b og c, honoreres journalkopier med kr. 225,- for akuttnotat, kr. 450,- for fullstendig uredigert journal, og kr. 680,- for redigert journalutskrift etter spesifisert forespørsel om relevante opplysninger. De differensierte satsene gjenspeiler ulik arbeids- og kopieringsbelastning for de ulike typene journalutleveringer.  

 

Dette betyr at Ullevål krever et gebyr/honorar som er over 3 ganger så høyt som snittet av de honorarer som Den norske Lægeforening har ansett riktige.

 

FNH stiller på bakgrunn av fremstillingen foran, spørsmål om dette betyr at helseforetakene generelt (eller Ullevål spesielt) faktisk har så mye høyere kostnader enn andre at det legitimerer 3 ganger så høye krav for journalkopiering, eller om man faktisk ser dette som et inntjeningspotensiale i den forstand at man priser slike kopieringer og utleveringer svært høyt for å skaffe seg inntekter som subsidierer andre deler av virksomheten.

 

I den sammenheng henleder vi oppmerksomheten på hvilke gebyrsatser som anvendes dersom en pasient selv ber om journalkopi.

 

Vi imøteser departementets vurdering av dette, og håper på et snarlig svar på en situasjon som for oss virker svært spesiell og beklagelig.

 

 

Vennlig hilsen

FINANSNÆRINGENS HOVEDORGANISASJON

 

 

Arne Skauge                                                                                       Øyvind Flatner

adm.direktør                                                                                       avd.dir.