Brev til Justisdepartementet om forskjeller i kredittkjøpsloven og finansavtaleloven

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Brev til Justisdepartementet om forskjeller i kredittkjøpsloven og finansavtaleloven

                                                                                                         

Justis- og politidepartementet

Postboks 8005 Dep

0030 OSLO

 

 

Deres ref.                        Deres brev             Vår ref.                        Dato

02/05517 EP HCH/HSA/bj   26.09.2003            FNH2001/000613           08.03.2004

                                                               SBF: 2002 00132

 

 

 

Justeringer i finansavtaleloven - tilbakespill vedr. forskjeller i kredittkjøpsloven og finansavtaleloven

 

Det vises til Finansnæringens Hovedorganisasjon (FNH) og Sparebankforeningens felles brev 10.06.2002 til Justisdepartementet vedrørende behovet for justeringer i finansavtaleloven, og til departementets svarbrev 26.09.2003.

 

Justisdepartementet har i sitt svarbrev (pkt 3.1) anmodet FNH og Sparebankforeningen om å utarbeide en oversikt over praktiske problemstillinger knyttet til ulikheter i finansavtalelovens og kredittkjøpslovens bestemmelser. Vi forstår departementets svar dit hen at det neppe vil bli gjort større endringer i finansavtaleloven og kredittkjøpsloven før EUs nye forbrukerkreditt-direktiv er vedtatt og Vergemålsutvalgets innstilling foreligger.

 

Vi har på bakgrunn av departementets anmodning likevel utarbeidet et notat hvor det gis oversikt over praktisk viktige forskjeller i de to lovverk (vedlagt). Notatet - som ikke tar sikte på å være uttømmende - er ment å gi en oversikt over viktige forskjeller og uklarheter som bør vurderes nærmere. De to foreninger vil komme tilbake til saken ved en senere lovrevisjon.

 

 

Med vennlig hilsen

 

for Finansnæringens Servicekontor                             

Bjørn Eirik Hansen                                                     

Kontorsjef 

                                                                

for Sparebankforeningens Servicekontor

Sven L’ Abée-Lund

Ass. direktør

 

Vedlegg:

Notat 08.03.2004 fra FNH og Sparebankforeningen vedr. forskjeller i finansavtalelov og kredittkjøpslov