2004

Gå til hovedinnhold

2004

Valutaregisteret - overgangsordning

  Banker i FNH        Dato:           09.12.2004 Vår ref.:      2004/00335                 FJA/TJB Deres ref.:        Valutaregisteret - overgangsordning   I møte 07.12.2004 i Bransjestyre bank og betalingsformidling (BBB) i FNH fremkom det usikkerhet knyttet til rapporteringen til det nye Valutaregisteret. Usikkerheten var særlig knyttet til overgangsordninger, herunder...

Helseforetakenes gebyr for kopiering av pasientjournaler til forsikringsselskap

Helsedepartementet Eieravdelingen Postboks 8011 Dep 0030 OSLO          Dato:          25.10.2004 Vår ref.:      2004/00530                 SPA/ØF Deres ref.:                                          Helseforetakenes gebyr for kopiering av pasientjournaler til forsikringsselskap   Finansnæringens Hovedorganisasjon (FNH) retter med dette en henvendelse til Helsedepartementet s...

Grenseoverskridende betalinger

                Finansminister Per-Kristian Foss Finansdepartementet Postboks 8008 Dep. 0030 Oslo         Deres ref.                             Deres brev                     Vår ref.                         Dato 03/2693                               21.10.2004                          2003/00362 (FNH)             07.01.2005                                                  ...

Reassurandørene vil slutte å tilby dekninger med ubegrenset ansvar

Justis- og politidepartementet Postboks 8005 Dep 0030 OSLO Att.: Aud Slettemoen Dato:   19.10.2004          V år ref.:   2004/00522   KR Deres ref.:                        Reassurandørene vil slutte å tilby dekninger med ubegrenset ansvar   FNH ønsker med dette å gjøre Justisdepartementet oppmerksom på en ny situasjon som bekymrer den norske forsikringsbransjen, nemlig at...

Notat til finanskomiteen om statsbudsjettet

  Stortingets Finanskomité 0026 OSLO     Dato:            15.10.2004 Vår ref.:      2004/00513                 NØA/BHM Deres ref.:      Den økonomiske politikken og statsbudsjettet for 2005   Finansnæringens Hovedorganisasjon (FNH) vil med dette gi utrykk for vårt syn på den økonomiske politikken slik den fremgår av Regjeringens forslag til statsbudsjett for neste år og...

Notat til Stortingets finanskomité om lov om endringer i regnskapsloven og enkelte andre lover

    Til: Stortingets finanskomité Fra: Finansnæringens Hovedorganisasjon (FNH)       Høring om Ot.prp. nr. 89 (2003-2004) Om lov om endringer i regnskapsloven og enkelte andre lover   Finansdepartementet la 25.06.04 frem Ot.prp. nr. 89 (2003-2004) Om lov om endringer i lov 17. juli 1998 nr. 56 om årsregnskap mv. (regnskapsloven) og enkelte andre lover (gjennomføring av EØS-r...

Notat til Stortingets finanskomité om ny livsforsikringslovgivning

Til:      Stortingets Finanskomité     Fra:     Finansnæringens Hovedorganisasjon (FNH)   Høring om Ot. Prp. Nr. 74 (2003-2004) om ny livsforsikringslovgivning   Finansdepartementet la 28.05.04 fram et lovforslag som følger opp Banklovkommisjonens 7. delutredning (NOU 2001: 24), jf. Ot. prp. nr. 74 (2003-2004) om ny livsforsikringslovgivning. Det er flere positive forslag i...

Forskrift om kredittforetak som utsteder obligasjoner med særskilt sikkerhet

Finansdepartementet Postboks 8008 - Dep. 0030   OSLO       Dato:          31.08.2004 Vår ref.:      2004/00111                 FJA/AJH Deres ref.:    03/2215 FM   Vi viser til departementets brev 28.06.04 der det bes om FNHs vurdering av, og eventuelle forslag til løsning på problemstillinger Justisdepartementet tar opp i sitt brev 13.03.04.   I.   Kommentarer til selve...

Ønske om skatte- og inntektsfradrag for statlig fristilt virksomhet med offentlig tjenestepensjonsordning

  Finansdepartementet Postboks 8008 - Dep. 0030   OSLO       Dato:          24.08.2004 Vår ref.:      2004/00359                 NØA/FH   De nye virksomhetsreglene for kommunale tjenestepensjonsordninger som trådte i kraft 01.01.04 var et viktig ledd i arbeidet med å sikre like konkurransevilkår innenfor markedet for offentlig tjenestepensjon. Finansnæringens Hovedorganisasj...

Beskatning av finansielle instrumenter i banker

  Finansdepartementet Postboks8008 Dep. 0030 Oslo     Dato:           06.07.04                                                                             Vår ref.:       2004/00354                                                                                        NØA/HH Deres ref.:         1. Innledning Gjeldende regler for beskatning av finansielle instrumenter har...

Notat til finanskomiteen om kredittmeldinga 2003

Til:        Stortingets Finanskomité    Fra:       Finansnæringens Hovedorganisasjon (FNH)   Høring om St. meld. nr. 37 (2003-2004) kredittmeldinga 2003   FNH vil i forbindelse med Kredittmeldinga 2003 ta opp to hovedtema, jf. nærmere tekst nedenfor:   Utlånsvekst, kredittrisiko og finansiell stabilitet – grunn til bekymring? Registrering av fripoliser og pensjonskapitalbevi...

Dok nr 8:37 (2003-2004) livsoppholdssatser ved gjeldsordning

  Stortingets Familie-, kultur- og administrasjonskomite               Stortinget                                                                                 Karl Johans gate 22                                                                        Oslo,   3. mai 2004 0026   OSLO     Sparebankforeningens ref: SLL/-    FNH’s ref   2004/00259         TAH/-                 ...

Brev til Justis- og politidepartementet om gruppesøksmål

  Justis- og politidepartementet Lovavdelingen Postboks 8005 Dep 0030   OSLO   Att: Ekspedisjonssjef Inge Lorange Backer       Dato:         13.05.2004 Vår ref.:      2004/00273                 FJA/BEH Deres ref.:       Finansnæringens Hovedorganisasjon (FNH) viser til tidligere høringsuttalelse 27.11.2002 vedrørende forslaget til regler om gruppesøksmål i NOU 2001:32 Rett p...

Opprettelse av lovutvalg for gjennomføring av sentrale EU-/EØS-rettsakter om verdipapirhandel m.v.

  Finansdepartementet Postboks 8005 Dep. 0030 Oslo   Dato:            25.06.2004 Vår ref.:       2004/00348                  FJA/SSj/SD Deres ref.:    04/16118FMA KW     Det vises til departementets brev av 16.06.04, der Finansdepartementet inviterer FNH, Sparebankforeningen og Verdipapirfondenes Forening til å fremme forslag til ett felles medlem i det nye lovutvalget. Som...

Vedr. Konkurransetilsynets vurderinger av konkurransen i tjenestepensjonsmarkedet

  Konkurransetilsynet Postboks 8132 Dep 0033   OSLO   Dato:          02.07.2004 Vår ref.:      2004/00038                 DIR/LO Deres ref.:        Det vises til Konkurransetilsynets høringsuttalelse datert 06.05.2004 til Pensjonskommisjonens utredning (NOU 2004: 1) Modernisert Folketrygd. Konkurransetilsynet gir her vurderinger av konkurransen i markedet for kollektive...

Dok nr 8:42 (2003-2004): Forslag om å redusere tingslysingsgebyret og legge til rette for mer effektiv konkurranse mellom bankene

    Stortingets justiskomité                 Stortinget                                                                                Karl Johans gate 22                                         0026   OSLO   Oslo, 21. april 2004   Sparebankforeningens ref: HKH/KS/SLL/ FNH’s referanse:            LO/AAH                                                                       ...

Ot.prp. nr 23 (2003-04) - merknad til lovforslag om å styrke finansieringen av bobehandling

Stortingets Justiskomité Karl Johans g 22                                                         0026 Oslo Att: Stortingsrepresentant André Kvakkestad     Dato:        30. januar 2004, Oslo Deres ref:     OB200100211                                                          Vår ref:      2001/000516                                                   Vi ga en omfattende felles...

Behandlingen av kredittderivater innenfor kapitaldekningsregelverket

Finansdepartementet Postboks 8008 - Dep. 0030 OSLO     Dato:           02.03.2004 Vår ref.:      2002/000616                 AAH Deres ref.:          1. Innledning   Vi viser til møtet 15. desember 2003 mellom Finansdepartementet og Finansnæringens Hovedorganisasjon (FNH) om behandlingen av kredittderivater i kapitaldekningsregelverket. Med på møtet var også representanter f...

Ot. prp. nr. 52 (2003-2004) – Gjennomføring av forordning (EF) 2560/2001 om betalinger på tvers av landegrensene i euro

Finanskomiteen Stortinget 0026 Oslo     Deres ref:                                        Vår ref:                               Dato                                                      200200005 (Spbkfor)              Oslo, 17. april 2004                                                     2003/00385 (FNH)       1.       Det vises til ovennevnte Ot. prp. og forutgående...

Høring om St.meld. nr. 29 (2003-2004) Om skattereform

Til:         Stortingets finanskomité Fra:        Finansnæringens Hovedorganisasjon (FNH) Dato:      20.04.04   Saksbehandler: Bjørn Harald Martinsen       Finansnæringens Hovedorganisasjon (FNH) ønsker med dette å gi sitt syn på Regjeringens forslag til skattereform slik den fremgår av St.meld. nr. 29 (2003-2004).   FNH støtter at Regjeringen i sitt reformforslag har lagt...

Brev til Justisdepartementet om forskjeller i kredittkjøpsloven og finansavtaleloven

                                                                                                           Justis- og politidepartementet Postboks 8005 Dep 0030 OSLO     Deres ref.                          Deres brev               Vår ref.                          Dato 02/05517 EP HCH/HSA/bj     26.09.2003               FNH2001/000613           08.03.2004                    ...