Brev til Finansdepartementet om kartlegging av minstekrav til forsikringselement i utvalgte land

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Brev til Finansdepartementet om kartlegging av minstekrav til forsikringselement i utvalgte land

 

Finansdepartementet

Postboks 8008 Dep

0030 Oslo                                                                 

 

  

 

 

 

Dato:         31.10.2003

Vår ref.:    2003/00451

               DIR/LO/AS

Deres ref.:  

 

 

KARTLEGGING AV MINSTEKRAV TIL FORSIKRINGSELEMENT I UTVALGTE LAND

Det vises til FNHs brev til Finansdepartementet datert 20.12.02. I dette brevet understreker FNH betydningen av at norske livselskaper sikres adgang til å tilby innskuddspensjonsprodukter uten rentegaranti på konkurransedyktige vilkår. Saken har vært blant FNHs prioriterte saker i flere møter med departementets politiske ledelse, senest i møte 17.09.03 med finansministeren.

Som oppfølging av det nevnte møtet med finansministeren 17.09.03 følger vedlagt en rapport fra aktuarkonsulentselskapet Tillinghast – Towers Perrin. Rapporten er utarbeidet på oppdrag fra FNH. Rapporten inneholder en kartlegging av minstekrav til forsikringselement med hovedvekt på kollektiv innskuddspensjon i Danmark, Sverige, Finland, Storbritannia, Irland og Luxembourg. FNH vil be Tillinghast om å komme tilbake noe mer utfyllende informasjon knyttet til blant annet Luxembourg der teksten i utredningen er basert på informasjon fra 2001. Denne tilleggsinformasjonen vil bli oversendt departementet senere.

FNH viser til kartleggingen av reguleringen i øvrige nordiske land som er et nytt moment i forhold til tidligere vurderinger i saken, jf. Ot. prp. nr. 33 (2001-2002). I Danmark er det krav om at forsikringer omfattet av forsikringsklasse I-V alene skal ha et risikoinnhold større enn null, jf. rundskriv datert 17.02.98 fra Finanstilsynet i Danmark. Som det fremgår av rapporten er det både i Danmark og Sverige flere eksempler på at obligatorisk innskuddsfritak for uførhet vurderes som tilstrekkelig forsikringselement. Videre kan det nevnes at det er flere eksempler på produkter med 1% forsikringsrisiko.

FNH mener det er sterkt ønskelig at norske livsforsikringsselskaper skal ha mulighet til å kunne tilby de innskuddspensjonsproduktene som kundene etterspør på konkurransedyktige vilkår. I dagens marked innebærer dette produkter med minst mulig krav til forsikringselement. Det er viktig å sikre likeverdige konkurransevilkår mellom ulike tilbydere av produkter regulert i lov om innskuddspensjon. Det gjelder ikke minst i forhold til livselskaper som tilbyr eller har planer om å tilby produkter i det norske markedet basert på reguleringen i et av de landene som er omtalt i utredningen fra Tillinghast – Towers Perrin.
 

Som nevnt i FNHs brev datert 20.12.02 gir Banklovkommisjonen i sin 7. delutredning (NOU 2001: 24) kapittel 3 en grundig vurdering av om kollektive pensjonsordninger med innskuddspensjon og investeringsvalg kan anses som livsforsikring i forhold til EU’s regelverk og norsk forsikringsvirksomhetslov. Vurderingene leder frem til at kommisjonen går inn for at det gis åpning for at norske livselskaper skal kunne tilby innskuddspensjonsprodukter uten rentegaranti og dødelighetsarv i oppsparingsfasen. FNH slutter seg som tidligere nevnt til Banklovkommisjonens vurderinger. Sentralt i kommisjonens vurderinger er blant annet arverekkefølgen ved død i lov om innskuddspensjon som innebærer at barnepensjon og ektefellepensjon gis prioritet framfor øvrige arvinger. Dette er avvik fra vanlige arveregler.

 

Øvrige sentrale punkter i kommisjonens vurderinger:

 

  • slike pensjonsordninger omfatter alle ansatte i bedriften
  • utgangspunktet er en kollektiv avtale fremfor å være en overbygning av individuelle avtaler
  • forsikringskollektivet vil over tid inkludere utbetalinger i form av alders-, barne- og etterlattepensjoner.
  • en vurdering basert på helheten i slike pensjonsløsninger tilsier at de omfattes av den virksomhet livselskaper kan drive etter EU-regelverket

Dersom departementet ikke deler kommisjonens vurderinger fullt ut, går FNH subsidiært inn for opsjon til å velge et garantert spareprodukt som tilstrekkelig minstekrav til forsikringselement.En alternativ subsidiær løsning er obligatorisk innskuddsfritak for uførhet som tilstrekkelig minste forsikringselement.  

Avslutning

Utredningen fra Tillinghast – Towers Perrin viser at det er rom innenfor EU-regelverket til å ivareta Stortingets uttalte målsetting om at livsforsikringsselskaper bør kunne tilby innskuddspensjonsprodukter på konkurransedyktige vilkår, selv etter de likestillingspolitisk motiverte endringer i innskuddspensjonsloven som Stortinget har vedtatt i forbindelse med behandlingen av Ot. prp. nr. 100 (2001-2002).

 

 

Med vennlig hilsen

FINANSNÆRINGENS HOVEDORGANISASJON

 

 

Arne Skauge

Adm. direktør

                                                                                 Leif Osland

                                                                                 Underdirektør

Vedlegg

Kopi: Kredittilsynet