Bransjenorm – godtgjørelse til forsikringsmeglere

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Bransjenorm – godtgjørelse til forsikringsmeglere

RUNDSKRIV NR 21 – 2003 FRA FNH
Til:Alle skadeselskaper og livselskaper i FNH
Att.: Ansvarlig for salg og distribusjon
Kontaktpersoner FNH: Olav Vannebo
 
Dato:          22.05.2003
Arkivref.:      2002/000479
                  FJA/OV
 
 
Vi viser til rundskriv nr. 55-2002 og nr 8-2003 (vedlagt). 
 
 1. Rundskrivets formål  

  Hensikten med dette rundskrivet er å informere om utviklingen etter at rundskriv nr 8-2003 ble sendt ut i slutten av februar, samt å være til støtte for selskapene i iverksettelsen av bransjenormen.Vi tror det er riktig å redegjøre for de motforestillinger forsikringsmeglerne har i forhold til bransjenormen, og redegjør i denne sammenheng også kort for næringens holdning. 
 2. Informasjon om prosessen. 

  2.1. Kontakt med forsikringsmeglerne

  Det har vært kontakt mellom forsikringsbransjen og meglerne på to plan, dels felles, og dels kontakt mellom det enkelte selskap og det enkelte meglerforetak. Det er ulike syn mellom partene i denne saken, og det synes ikke mulig å nå full enighet om alle spørsmål i den tiden som er til rådighet frem til bransjenormen settes i verk. Den felles kontakt man har hatt synes likevel å ha brakt en viss klarhet i hvilke spørsmål partene har ulikt syn på.

  Kontakten videre fremover nå, vil i all hovedsak foregå i et en-til-en forhold, dvs. mellom det enkelte meglerforetak og det enkelte forsikringsselskap. De større selskapene har allerede hatt slik kontakt, og vil følge opp med tett kontakt også i den nærmeste tiden fremover. Her blir tatt opp en rekke rent praktiske spørsmål knyttet til det enkelte selskaps iverksettelse av bransjenormen. Det viktigste spørsmålet i denne forbindelse vil, etter alt å dømme være hvordan selskapet velger å konkretisere sin tilpasning til bransjenormen, når det gjelder fastsettelse av meglerassistert premie (MAP). (Se også punktene 2.2.3. og 3 nedenfor).

  2.2. Motstand mot bransjenormen blant forsikringsmeglerne.

  2.2.1.Bransjenormen og konkurranselovgivningen

  Det er reist spørsmål om bransjenormen er forenlig med konkurranselovgivningen. I denne forbindelse har den europeiske forsikringsmeglerforeningen (BIPAR) engasjert seg, og fått utarbeidet en juridisk betenkning, som konkluderer med at FNHs bransjenorm er i strid med de konkurranseregler som følger av EØS-avtalen.

  FNH mener bransjenormen vil bidra til økt konkurranse, og er således ikke enig i betenkningens konklusjoner.FNHs redegjørelse i denne forbindelse vil være klar og tilgjengelig for interesserte i løpet av kort tid. Det betyr at den juridiske betenkningen ikke gir foranledning til endret syn på bransjenormen fra forsikringsnæringens side. Bransjenormen iverksettes derfor som forutsatt 1. september i år. 

  2.2.2 Engstelse for forskjellsbehandling

  Selv om det fra meglerhold også er gitt uttrykk for forståelse for de prinsippene som bransjenormen bygger på, gjør det seg gjeldende en engstelse for at bransjenormen kan føre til forskjellsbehandling. Meglerne ser for seg en modell med en full nettoprising, med en felles grunnpris, og et påslag for kostnadene i de ulike distribusjonskanalene, som et bedre alternativ enn bransjenormen.

  Selskapeneser det imidlertid ikke som rasjonelt å skille ut egen distribusjon fra virksomheten forøvrig. Forsikring kan ikke sidestilles med en hyllevare, og muligheten for integrert behandling (for eksempel bruk av fagpersonale i kundekontakt) gir i mange tilfelle betydelige fordeler. Det samme gjelder for selskapenes agenter som handler på deres vegne. Det er uansett stor prinsipiell forskjell mellom på den ene siden meglerne, som representerer kjøperne, og på den andre siden selskapenes egne ansatte og selskapenes agenter. Selskapene har full styring med egne kanaler, og har i forhold til forsikringstakerne, ansvar for deres handlinger.
  Fra næringens side er det et hovedpoeng at bransjenormen sikter mot en likeverdig behandling mellom ulike distribusjonskanaler, i den forstand at den tar utgangspunkt i en kostnadsriktig prising.

  Bransjenormen retter seg bare mot registrerte forsikringsmeglere. Det er likevel ikke utelukket at noen selskaper etter hvert vil gi den en utvidet anvendelse, eller søke å tilpasse den til enkelte andre former for mellommenn, som har likhetstrekk med forsikringsmeglere (multiagenter, eller visse typer for samarbeid på kjøpersiden (for eksempel foreninger som handler på vegne av sine medlemmer)).

  2.2.3.Konkret innhold

  Forsikringsmeglerne har etterlyst nærmere informasjon om det konkrete innhold i bransjenormen.Dette gjelder i første rekke hvordan meglerassistert premie (MAP) vil bli fastsatt, og hvordan denne forholder seg til den mer ordinære forsikringspremien som blir kvotert der kjøper ikke har bistand av megler.
  Det er et dilemma i denne problemstillingen. Meglerne har et klart behov for nærmere konkretisering. Selskapene kan imidlertid ikke, av hensyn til konkurransereglene, gå lengre i sitt samarbeid om dette spørsmålet, enn det som ligger i de generelle anvisningene i bransjenormen. Hvert enkelt selskap må derfor konkretisere sin tilpasning nærmere, og formidle sin konkretisering til den enkelte megler.

  2.3.Øvrig kontakt mv     

  FNH har holdt, og vil fortsatt holde de norske konkurransemyndighetene løpende informert. EFTAs overvåkingsenhet (ESA) er gitt en kort muntlig orientering. På bakgrunn av den juridiske betenkningen fra BIPAR, vil det være naturlig at vi gjør ESA kjent med vår vurdering av betenkningen. Vi holder også Kredittilsynet orientert om saken. NHO og HSH er de viktigste private aktørene ved siden av meglerne, som vi har kontakt med om gjennomføringen av bransjenormen.

  Det er interesse for problemstillingen også internasjonalt, og da særlig i de øvrige nordiske landene. Finland er i gang med å gjennomføre en tilsvarende endring, og spørsmålet synes å være under vurdering også i Sverige og Danmark. Vi har fra norsk side gitt korte orienteringer om saken i det europeiske forsikringsforbundet (CEA).

 3. Støtte for selskapene i implementeringen

  3.1.Avgrensninger og informasjonsspørsmål

  Den alminnelige forståelse når det gjelder avgrensninger og tidspunkt for innføringen av bransjenormen er at for alle nye kontrakter hvor kjøper bruker forsikringsmegler, som inngås etter 1. september i år, av selskaper som akter å følge bransjenormen, vil selskapet fakturere en meglerassistert pris til forsikringskjøper. Selskapet betaler ikke provisjon til forsikringsmegler, som da må ta seg betalt av sin oppdragsgiver. Det samme gjelder for kontrakter som er inngått før 01.09. og som forfaller til betaling etter denne datoen, herunder også fornyelse av eksisterende forsikringsavtaler. Det betyr at premievarsel for forsikringer med forfall senere enn etter 1. september, da også må angi at det er en meglerassistert premie som skal betales til selskapet. Det må gis informasjon om hva dette innebærer, og gis informasjon om at denne prisen er betinget av fortsatt bruk av forsikringsmegler.

  Forsikringsmeglerne har opplagt behov for å få mer utførlig informasjon om alle viktige praktiske forhold som vedrører dem, i god tid før de aktuelle premievarslene skal gå ut. Denne informasjon bør fortrinnsvis være formidlet til meglerne før sommerferien.Informasjonen bør gis skriftlig, men i forhold til de meglerforetakene man erfaringsmessig har mest kontakt med, anbefales at den skriftlige informasjonen suppleres med møter.

  3.2. Meglerassistert premie (MAP)

  Vår kontakt med de større selskapene tyder på at de, for en del produkter/kontraktstyper vil angi MAP som en sjablonmessig omregning av ordinær pris (pris gjennom egne kanaler), mens dette ikke vil være aktuelt for andre produkter/kontrakter. I disse tilfellene vil MAP kalkuleres i det enkelte tilfellet, som et konkret tilbud eller anbud, med utgangspunkt i bransjenormens alminnelige tilråding om kostnadsriktige og bransjenøytrale kalkyler.

  Generelt synes det mest aktuelt å benytte en sjablon for enkle standardprodukter, mens det er mindre aktuelt for store næringslivsdekninger. Ved fornyelse av løpende kontrakter vil det trolig være hensiktsmessig å benytte sjabloner, men ikke nødvendigvis samme sjablon for alle kontrakter. Det er imidlertid ingen samordning mellom selskapene om dette, verken når det gjelder hvilke produktområder som er aktuelle for bruk av sjabloner, eller hvilke sjabloner som vil bli benyttet. 

  Det er viktig at selskapene kan gi meglerforetakene informasjon om det konkrete innholdet i Bransjenormen så presist som mulig og så raskt som mulig. Dette gjelder særlig i forhold til meglerassistert premie. FNH formoder at alle selskap som akter å følge bransjenormen er godt i gang med sine forberedelser. Vi har likevel funnet det hensiktsmessig å gå ut med denne oppdateringen og påminnelsen.

  Vi oppfordrer således det enkelte selskap som vil følge normen, til så snart som mulig om å informere sine meglerforbindelser om hvordan de vil konkretisere sin iverksettelse av bransjenormen. Herunder for hvilke produktområder MAP vil bli angitt som en omregning av ordinær premie (sjablon), og hvilke omregningsfaktorer som vil bli benyttet, om det for eksempel vil bli benyttet minimums- og/eller maksimumsgrenser eller lignende, og ikke minst hvordan selskapet vil beregne MAP for løpende forsikringskontrakter.  
Vennlig hilsen
FINANSNÆRINGENS HOVEDORGANISASJON

 
 
Olav Vannebo
Direktør
 
 
 
Vedlegg