Bransjenorm – godtgjørelse av forsikringsmegler

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Bransjenorm – godtgjørelse av forsikringsmegler

Til:         Alle skadeforsikringsselskaper og livsforsikringsselskaper i FNH
Att.:     Ansvarlig for salg og distribusjon
Kontaktpersoner FNH: Mia Ebeltoft, Olav Vannebo
 
Dato: 20.10.2003
Arkivref.:  2003/00421
                PSR
 

 

Viser til Rundskriv nr.55-2002, nr. 8- 2003 og nr.21- 2003 som behandler bransjenormen. 
 
Rundskrivets formål
Dette rundskrivet har som formål:
 
  • Å orientere om at de fleste skadeforsikringsselskaper med virksomhet i Norge har valgt å følge bransjenormen, som ble iverksatt 01.09.03,
  • Å orientere om at bransjenormen er vurdert av Konkurransetilsynet og ikke ansett å stride mot forbudsbestemmelsene i konkurranseloven. Tilsynet mener imidlertid at FNH bør klargjøre/endre tolkningsnotatet til normen på et punkt som tilsynet mener er uklart.
  • Å orientere om at FNH har endret tolkningsvedlegget i tråd med Konkurransetilsynets forslag.
  • Å informere om hva som skjer på nordisk hold i forhold til bruk av tilsvarende bransjenormer, herunder mulig klage til EU-kommisjonen om kartellvirksomhet
Bransjenormen er innført per 1. september 2003
De fleste skadeforsikringsselskapene (og livsforsikringsselskaper hva gjelder gruppeliv), har valgt å følge normen, med 01.09. som gjennomføringstidspunkt. Etter de tilbakemeldinger FNH har fått, har den praktiske gjennomføring gått greit.
 
Konkurransetilsynets uttalelse
Konkurransetilsynet har på bakgrunn av en henvendelse fra Norske Forsikringsmeglers Forening (NFF) vurdert om bransjenormen er i strid med konkurranseloven. I brev av 15. august 2003(vedlagt) har tilsynet redegjort for bransjenormens forhold til konkurranseloven, og konkludert med at normen ikke er i strid med lovens bestemmelser om forbud mot prissamarbeid, (§§ 3-4, jf. § 3-1). Gjennomgangen i uttalelsen gir et godt bilde av situasjonen og kan for så vidt tjene som et hjelpemiddel for selskapene.
 
Tilsynet har imidlertid pekt på et forhold ved tolkningsnotatet som bør endres. Tolkningsnotatet er et vedlegg til bransjenormen og har til formål å utdype og klargjøre visse sider av normen og den praktiske gjennomføringen. I Tilsynets vurdering (se deres uttalelse s. 2 punkt 3) viser de til punkt 4 i tolkningsnotatet under tittel forsikringsselskapene ”på forespørsel redegjør for hovedtrekkene i hvordan de har bygget opp sine kalkyler” (ved beregningen av MAP). Tilsynet mener denne ordlyden er uklar og kan oppfattes som en ”meningsutveksling om kalkyler mellom forsikringsselskapene, noe som vil kunne være i strid med konkurranseloven”. Tilsynet har derfor anbefalt at denne ordlyden klargjøres.Åpenhet om kalkylegrunnlaget hvor notatet sier at det er lagt til grunn at
 
FNH har vurdert teksten og sett det nødvendig å endre den for å gjøre det helt klart for sine medlemmer hva som har vært intensjonen.
 
Teksten er derfor blitt endret til:
 
” Åpenhet om kalkylegrunnlaget
Som det fremgår av standarden, er det lagt til grunn at det enkelte forsikrings-selskap på forespørsel fra aktuelle forsikringskjøpere, herunder forsikringsmeglere, redegjør for hovedtrekkene i sine kalkyler hva gjelder kostnadsfradrag ved bruk av forsikringsmegler idet dette er det sentrale element i meglerassistert premie (MAP). Forsikringsselskapene utveksler imidlertid ikke informasjon eller samarbeider på annen måte om sine kalkyler.”
 
Denne teksten er nå innarbeidet i tolkningsnotatet, og vi ber selskapene se bort i fra tidligere utsendt tolkningsnotat og vedlegger her den nye versjonen.
 
Hva skjer på nordisk hold
Det skjer nå en temmelig parallell utvikling i alle de nordiske landene utenom Island. Det er ikke noe samarbeid landene imellom på dette området, men det utveksles informasjon om utviklingen mellom de nasjonale næringsorganisasjonene.
 

I Finland har skadeforsikringsselskapene valgt å følge en bransjenorm som tilsvarer den norske. I en orientering fra det finske forbundet vises det til at det finske forsikringsmeglerforbundet har klaget saken inn for finske konkurransemyndigheter, og til at BIPAR har tatt spørsmålet opp med EU-kommisjonen. Det heter i orienteringen at ” …Det kan dröja länge innan frågan får en slutlig lösning, men i dagens läge tillämpar de flesta finländska bolagen den utfärdade rekommendationen.”

 
I Danmark har flere av forsikringsselskapene innført en tilsvarende praksis. Det foreligger ingen bransjenorm, men det danske forsikringsforbundet har uttalt seg positivt om en endring av praksis for godtgjørelse til forsikringsmeglere.
 
I Sverige har det svenske forsikringsforbundet i sitt styre godkjent en bransjenorm som de har kommunisert med sine medlemmer. Anbefalingen fra forbundet er likevel betinget av et klarsignal fra de svenske konkurransemyndighetene. Et slikt klarsignal er ennå ikke gitt.
 
Forholdet til europeisk konkurranseregler - klage til EU-kommisjonen om kartellvirksomhet
BIPAR- den europeiske meglerforeningen - har engasjert seg i denne saken, og har blant annet utarbeidet en juridisk betenkning, som konkluderer med at den norske (og den finske) bransjenormen er i strid med EUs konkurranseregler. Norsk virksomhet må forholde seg også til disse reglene, som er gjennomført i norsk rett via EØS-avtalen. Dette regelverket er tilsvarende EU-konkurransereglene, men noe annerledes utformet enn de norske konkurransereglene. Det er ESA (EFTAs Overvåkningsorgan) som forvalter regelverket. ESA har direkte myndighet, dvs. de kan gripe direkte inn overfor samarbeidsavtaler mellom norske selskaper. FNH har informert ESA om saken, men ESA har ikke valgt å satte i gang tiltak, men har hatt underhåndskontakt med det norske tilsynet.
 
FNH har gått gjennom den juridiske betenkningen fra BIPAR, og er ikke enig i de konklusjoner som er trukket. Vi mener bransjenormen snarere styrker konkurransen enn svekker den, noe vi har formidlet til NFF.
 
FNH har vært i kontakt med EU-kommisjonen etter at det ble kjent i media at den europeiske meglerbransjen ville klage inn en rekke nordiske forsikringsselskaper for kartellvirksomhet i denne saken. Vi har ikke fått bekreftet at det er innlevert noen slik formell klage, men fikk inntrykk at EU-kommisjonen på dette stadium ønsker at nasjonale konkurransemyndigheter behandler saken.
 
Med vennlig hilsen,
FINANSNÆRINGENS HOVEDORGANISASJON
Skadepolitisk avdeling
 
 
 
Mia Ebeltoft
Fagsjef
 
 
Vedlegg: