Høring om Ot. prp. nr. 11 (2003-2004) om lov om endringer i lov 10. juni 1988 nr. 39 om forsikringsvirksomhet mv. (kommunale pensjonsordninger mv.)

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Høring om Ot. prp. nr. 11 (2003-2004) om lov om endringer i lov 10. juni 1988 nr. 39 om forsikringsvirksomhet mv. (kommunale pensjonsordninger mv.)

NOTAT
 
Til       : Stortingets Finanskomite
Fra      : Finansnæringens Hovedorganisasjon
Dato   : 24.11.03
 
 
Finansnæringens Hovedorganisasjons (FNH) er svært fornøyd med at det nå foreligger et forslag til ny lovtekst til lov om forsikringsvirksomhet som vil sikre konkurransen på markedet for kommunale ordninger, og som gjør det unødvendig med spesielle dispensasjoner for å operere i markedet. FNH vil påpeke viktigheten av at regelverket kommer på plass 01.01.04, slik at dagens dispensasjoner faller bort.
 
FNH ønsker likevel å sette søkelys på følgende punkter i Odelstingsproposisjonen der det er viktig å få til endringer:
 
1. Overføringsavtalen
 
For å sikre konkurransen ber FNH Stortinget legge føringer slik at Arbeids- og administrasjonsdepartementet finner en snarlig løsning på problemstillingene knyttet til tilslutning til Overføringsavtalen, helst innen 01.01.04.
 
2. Premie for lønnsreguleringer, regulering av pensjoner m.m., samt premie for
ordninger som tas opp i løpet av året
 
FNH mener at Odelstingsproposisjonens forslag til ordlyd av § 8b-6, femte ledd må endres slik at Banklovkommisjonens forslag om særskilt belastning av engangspremie opprettholdes i den endelige lovgivningen.
 
Videre mener FNH at ordlyden i § 8b-6, fjerde ledd må endres slik at det åpnes for at premie for ordninger som tas opp i løpet av året skal kunne belastes særskilt. Dette for at det skal være mulig å håndtere flyttinger i løpet av året på en forsvarlig måte.
 
3. Flytteregler - etteravregning for uføre og sykmeldte
 
FNH mener at § 8c-8 må endres slik at det ikke blir nødvendig med etteravregning for uføre og sykmeldte lang tid etter at flyttingen har funnet sted.
 
4. Flytteregler - seleksjonsfradrag ved flytting av individuelle forsikringer
 
FNH mener at Finanskomiteen bør etterspørre korrespondansen fra Kredittilsynet til Finansdepartementet i denne saken, og sørge for at dagens mulighet for seleksjonsfradrag opprettholdes.
 
5. Enkelte andre bestemmelser

NÆRMERE OM PUNKTENE
 
1. Overføringsavtalen
 
Tariffpartene i offentlig sektor har inngått tariffavtale som gir arbeidstakerne krav på visse pensjonsrettigheter. Et av disse kravene er at pensjonsrettighetene skal være omfattet av overføringsavtale med Statens Pensjonskasse. Banklovkommisjonen slo fast at det er arbeidsgiver som har ansvar for at arbeidstakerne får de pensjonsytelser som følger av tariffavtalen.
 
Banklovkommisjonen hadde foreslått at premiereserver skulle følge med en ansatt ved flytting innen offentlig sektor. Dersom Finansdepartementet hadde fulgt opp dette forslaget, ville grunnlaget for Overføringsavtalen bli tatt bort. Finansdepartementet har imidlertid valgt å holde seg unna problemstillinger knyttet til Overføringsavtalen, og har ikke videreført forslaget fra Banklovkommisjonen.
 
I lovforslagets § 8b-9 slås det imidlertid fast at forsikringsselskapenes ansvar ved en økning i forsikringsforpliktelsene faller bort dersom premien for denne økningen i forpliktelser ikke blir betalt. Lovforslaget presiserer dermed at forsikringsselskapene kun kan garantere for fremtidige pensjonsytelser betingetav at det blir betalt premie for ytelsene. KLP skal etter lovforslaget ikke lenger ha dispensasjon fra forsikringsvirksomhetsloven. Dette innebærer lik behandling av alle livsforsikringsselskaper. Garantier til de ansatte som er gitt ut over det livsforsikringsselskapene kan forplikte seg til, må dermed sikres på annen måte.
 
Tradisjonelt har de offentlige arbeidsgiverne bestått av Staten og kommunene. Stat og kommune har kunnet garantere de ansattes rettigheter i tariffavtalen siden Staten og kommunene ikke kan gå konkurs. Sykehusreformen som førte til opprettelsen av Helseforetakene og den pågående omorganiseringen i innenfor offentlig sektor, med ulike former for fristilling av offentlige virksomheter, har imidlertid endret dette bildet. Det er nå uavklart om det offentlige kan, eller vil, gi de nødvendige garantier etter tariffavtalen til alle slike fristilte virksomheter.
 
FNH mener det må finnes en løsning for problemene knyttet til Overføringsavtalen som sikrer like konkurransevilkår for samtlige tilbydere av kommunal tjenestepensjon, også i forhold til konkurransen om å tilby pensjonsløsninger til helseforetak og andre offentlige fristilte foretak. Stortingets Finanskomite anmodes på denne bakgrunn om å be Arbeids- og administrasjonsdepartementet om raskt, og helst innen 01.01.2004, å finne en løsning på problemstillingen. FNH vil presisere at en gjennomføring av lovforslaget i Ot. prp. nr. 11 likevel ikkeer avhengig av en løsning på problemet knyttet til Overføringsavtalen og de ansattes rettigheter.
 
Statens Pensjonskasse arbeider for tiden med en løsning på tilknytning til overføringsavtalen for helseforetak. Vedlagt er FNHs svar av 21.11.03 på brev fra Statens Pensjonskasse om Helseforetak og Overføringsavtalen, begrepet "Pensjonsinnretninger" i lov om Statens Pensjonskasse § 46, der problemstillingene knyttet til Overføringsavtalen generelt diskuteres.
 
2. Premie for lønnsreguleringer, regulering av pensjoner m.m., samt premie for ordninger som tas opp i løpet av året (§ 8b-6)
 
I Banklovkommisjonen var det foreslått at reguleringspremien skulle belastes hver ordning særskilt. Banklovkommisjonens forslag til særskilt belastning av denne type premier er først og fremst begrunnet ut fra forsikringsfaglige hensyn. Utjevning av premie vanskeliggjøres i de tilfellene lønnsreguleringer og regulering av pensjoner skjer til forskjellig tid for forskjellige medlemmer. Dermed vil betalingen kunne måtte belastes egenkapitalen i selskapet i løpet av året. FNH kan ikke se at Finansdepartementet har vurdert disse forholdene.
 
Det skal også bemerkes at utjevning av reguleringspremie vil kunne virke lønnsdrivende, ved at finansieringen av ekstraordinære lønnsøkninger gjennom året veltes over på fellesskapet.
 
I Odelstingsproposisjonen har Finansdepartementet gått inn for en annen løsning, nemlig at reguleringspremie skal utjevnes på kollektivet (§ 8b-6, femte ledd). Finansdepartementet har i Odelstingsproposisjonen ikke angitt noen skikkelig forklaring på hvorfor de har valgt å benytte en annen modell enn den Banklovkommisjonen har lagt opp til, og hvorfor forslaget fra Banklovkommisjonen ikke engang kan være en valgmulighet. FNH etterlyser en bedre begrunnelse for denne snuoperasjonen.
 
§ 8b-6, fjerde ledd angir at premie for nye ordninger som opptas i en fellesordning i løpet av året skal utjevnes, og ikke beregnes særskilt. Finansdepartementet har her pekt på muligheter for flyttearbitrasje dersom premien skulle beregnes og belastes særskilt. Departementet har dermed valgt å overse innspillet fra næringen, der en slik løsning ikkeoppfattes å gi flyttearbitrasje, men derimot sikre at løsningen ikke vil belaste egenkapitalen i løpet av året, noe den vil etter forslaget i Odelstingsproposisjonen. Også Kredittilsynet påpeker i sin høringsuttalelse at den foreslåtte løsningen med egenkapitalrisiko generelt er problematisk.
Finansdepartementet velger her å overse forsikringsfaglige innspill både fra næringen og fra Kredittilsynet, som skal overvåke næringen og sikre at selskapene er solvente m.m.
 
Videre vil en konsekvens av departementets forslag være at det ikke vil være teknisk muligå flytte en ordning i løpet av året. Dette kan ikke være hensikten så lenge det i § 8c-5 i utgangspunktet angis at flytting skal kunne skje når som helst i året, men at en kan avtale visse oppsigelsesfrister for ordninger med premieutjevning.
 
FNH kan ikke se at Finansdepartementet begrunner godt nok hvorfor de ikke tar hensyn til disse innspillene, og mener samtidig at risikoen ved å belaste egenkapital i løpet av året er undervurdert. 
 
FNH vil også påpeke at forslaget slik det nå foreligger krever mer utjevning av premie enn de dispensasjonene fra forsikringsvirksomhetsloven som selskapene i dag har fått.
 
FNH mener derfor at Odelstingsproposisjonens forslag til ordlyd av § 8b-6, femte ledd må endres slik at Banklovkommisjonens forslag om særskilt belastning av engangspremie opprettholdes i den endelige lovgivningen. Dersom dette ikke er mulig, må loven i det minste åpne for valgfrihet på dette punkt.
 
FNH mener videre at ordlyden i § 8b-6, fjerde ledd må endres slik at det åpnes for at premie for ordninger som tas opp i løpet av året skal kunne belastes særskilt, slik at det kan bli mulig å håndtere flyttinger i løpet av året på en forsvarlig måte.
 
Departementet går inn for at premieutjevningsordningen skal evalueres. FNH mener derfor at det må være fullt forvarlig å endre § 8-6 fjerde og femte ledd i tråd med vårt forslag, for så å foreta en evaluering i ettertid.
 
 
3. Flytteregler - etteravregning for uføre og sykmeldte ( § 8c-8)
 
I Odelstingsproposisjonen foreslås det at det skal foretas en etteravregning etter en flytting dersom uføregrad endres etter flyttetidspunktet. Videre foreslås det at det for sykmeldte skal gjøres en vurdering ett år etter flyttetidspunktet, for å avgjøre om den sykmeldte da er å betrakte som ufør, og om det er behov for etteravregning.
 
En slik etteravregning vil etter FNHs syn være en kompliserende faktor for flytting. Det virker svært uhensiktsmessig at en ikke skal kunne avslutte forholdet til en kontrakt som er fraflyttet. Dette blir også påpekt av høringsinstansene som er referert i Odelstingsproposisjonen. Vi kan ikke se at Finansdepartementet har diskutert etteravregningsproblematikken i proposisjonen, selv om både Advokatforeningen, Den Norske Aktuarforening og FNH har tatt opp spørsmålet i sine høringsuttalelser.
 
FNH mener ut fra dette at det er grunnlag for å endre lovforslaget, og foreslår, som i høringsuttalelsen, at siste setning i § 8c-8, første ledd, utgår, og at § 8c-8 annet ledd utgår. Dermed vil ny lov følge den regelen som har vært praktisert av de fleste livsforsikringsselskaper i mange år.
 
4. Flytteregler - seleksjonsfradrag ved flytting av individuelle forsikringer (§8b-14)
 
Banklovkommisjonen foreslo å forby seleksjonsfradrag ved flytting av individuelle forsikringer. FNH mener forslaget bygger på feilaktige opplysninger. Finansdepartementet har i Odelstingsproposisjonen forsøkt å rette opp dette i §8c-14, sjette ledd, ved å foreslå en begrenset mulighet til å ta seleksjonsfradrag. Dette forslaget løser ikke næringens innvendinger mot Banklovkommisjonens forslag, og må bero på en misforståelse. FNH er kjent med at Kredittilsynet har sendt brev til Finansdepartementet om denne saken etter at Odelstingsproposisjonen ble lagt frem.
 
FNH mener at Finanskomiteen bør etterspørre korrespondansen fra Kredittilsynet til Finansdepartementet i denne saken, og sørge for at dagens mulighet for seleksjonsfradrag opprettholdes.
 
5. Enkelte andre bestemmelser
 
    a) Skattefritak for flyttegebyr? (§ 8c-5)
Banklovkommisjonen foreslo at flyttegebyr kunne belastes premiefond eller innskuddsfond. Forslaget ville krevd en endring i lov om foretakspensjon og lov om innskuddspensjon. Finansdepartementet har endret forslaget slik at flyttegebyr må betales særskilt, og begrunner dette med at midler i premiefond og innskuddsfond er skattemessig begunstiget. FNH vil påpeke det merkelige i at flyttegebyr ikke skal gis samme skattemessige behandling som andre kostnader knyttet til ordninger etter pensjonslovene.
 
b) Størrelsen på flyttegebyrer (§ 8c-5)
FNH vil bemerke at våre kommentarer i høringsuttalelsen er utelatt av departementet i Odelstingsproposisjonen. FNH vil derfor påpeke at flyttegebyrene har stått uendret i kronebeløp siden 1991. Det sier seg selv at flyttegebyret på ingen måte tilsvarer de økte kostnadene, også ved flytting, i perioden etter 1991. En kraftig oppjustering av beløpene er nødvendig dersom de skal dekke noe i nærheten av reelle kostnadene ved flytting. Uansett bør flyttegebyrene være indeksregulert.
 
     c) Rente ved overføring av midler etter utløpet av oppsigelsesfristen (§ 8c-9)
Kredittilsynet har i dag gitt regler for hvilken rente som skal gis midler som ikke er overført ved utløpet av oppsigelsesfristen i Rundskriv 33/94. Det er risikofri rente knyttet til langsiktige statsobligasjoner som skal benyttes. Det har ikke vært registrert problemer knyttet til å benytte denne renten, og FNH utarbeider månedlige oversikter som er etterspurt langt ut over medlemsmassen. Banklovkommisjonen foreslo imidlertid at en i stedet skulle benytte renten på folioinnskudd i Norges bank. Finansdepartementet foreslår at det skal legges på ytterligere to prosentenheter. FNH kan ikke se at det er gitt noen vektige grunnen til at en lenge innarbeidet praksis i tråd med pålegg fra Kredittilsynet skal endres i denne forbindelse.
 
    d) Definisjon av kommunale ordninger som egen bransje (§ 8b-3)
Forslag til § 8b-3 sier at de kommunale pensjonsordningene skal behandles som egen bransje, og at det skal føres eget regnskap for bransjen. FNH har ingen innvendinger mot dette, men vil påpeke at det er litt merkelig at dette i så fall blir eneste sted i forsikringsvirksomhetsloven at begrepet bransje blir brukt. Ellers er oppdeling av bransjer og krav om regnskapsføring m.m. i bransjer definert i forskrifter.