Finansbedrifters fradrag for inngående merverdiavgift

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Finansbedrifters fradrag for inngående merverdiavgift

 
Finansdepartementet
Postboks 8008 Dep.
0030 Oslo  
 
Dato: 26.06.2003                                                           
Vår ref.: 2001/00256                                                      
NØA/HH                                                                      
Deres ref.:  
 
 
Finansbedrifters fradrag for inngående merverdiavgift
 
FNH har ved flere anledninger tatt opp med Finansdepartementet at det haster med å etablere forenklede regler for fradrag for inngående merverdiavgift ved delt virksomhet for finansbedrifter i Norge, for eksempel slik det er gjort i Sverige og Danmark. Det vises blant annet til vedlagte fellesbrev med Sparebankforeningen av 05.10.01 samt til brev av 09.04.02 og 12.12.02. Vi vurderer det som meget uheldig at spørsmålet om innføring av praktiserbare fradragsregler for finansbedrifter fortsatt er uavklart.
 
Retten til fradrag for inngående merverdiavgift følger av merverdiavgiftsloven kapittel VI. Det denne saken dreier seg om er å få etablert et regelverk som bidrar til at finansbedrifter får trukket fra den inngående avgift som de har krav på etter merverdiavgiftsloven.
 
Problemene ved det gjeldende regelverket er blant annet knyttet til fradrag for inngående merverdiavgift på fellesanskaffelser til delt virksomhet, det vil si virksomhet med omsetning som er unntatt og omsetning som er merverdiavgiftspliktig. Inngående avgift ved fellesanskaffelser til delt virksomhet kan etter merverdiavgiftsloven § 23 trekkes fra forholdsmessig etter anskaffelsenes antatte bruk i den avgiftspliktige delen av virksomheten. Under dette regelverket vil det være behov for en klar definisjon av omsetning for alle typer finansielle tjenester. Slike definisjoner har man ikke i dag. Det er heller ikke internasjonalt avklart hvordan omsetningsbegrepet for ulike finansielle tjenester skal defineres. Både i Sverige og Danmark er det på denne bakgrunn etablert forenklede regler for fradrag for inngående merverdiavgift for finansbedrifter.
 
FNH er informert om at problemstillingen om fradragsregler for finansbedrifter har vært til behandling i Skattedirektoratet og at Skattedirektoratet nylig har oversendt et innspill til departementet. For finansbedrifter begynner det å haste med å få en løsning på dette spørsmålet. Det vises til at den generelle fristen for foreldelse for slike fradrag er tre år og at tre års fristen begynner å utløpe 01.07.04. Forskjellen mellom fradragsreglene for finansbedrifter i Norge og i våre naboland medfører en konkurranseulempe for norskbasert finansvirksomhet. Av hensyn til norsk finansnærings konkurransesituasjon er det følgelig viktig at finansbedriftene snarlig gis adgang til å gjøre fradrag for inngående merverdiavgift etter forenklede regler.
 
På bakgrunn av ovennevnte vil vi be om at det snarest mulig blir fastsatt hensiktsmessige og konkurransenøytrale fradragsregler for finansnæringen.
 
Med vennlig hilsen
FINANSNÆRINGENS HOVEDORGANISASJON
Næringsøkonomisk avdeling
 
 
 
Alf A. Hageler
Direktør______________                                                                                
 
 
 
Herborg Horvei  
Kontorsjef  
 
Vedlegg:
 
- Brev av 05.10.01 om adgangen til fradrag for inngående merverdiavgift og beregning av omsetning i finansbedrifter