Brev til finansministeren om merverdiavgift

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Brev til finansministeren om merverdiavgift

 

Finansminister Per Kristian Foss
Finansdepartementet

Postboks 8008 - Dep.

0030 OSLO

 

 

Dato:          25.09.2003

Vår ref.:    2001/000256

               NØA/AAH

 

 

 

 

Regler for fradrag for inngående merverdiavgift ved innkjøp til delt virksomhet

 

Innledning

Vi viser til møtet mellom Finansministeren og Finansnæringens Hovedorganisasjon den 17. september 2003, der behovet for regler om finansbedrifters fradrag for inngående merverdiavgift ved innkjøp til delt virksomhet atter en gang ble fremhevet fra vår side. Hvis slike regler ikke snarest kommer på plass, vil det skape store praktiske problemer for både næringen og avgiftsmyndighetene. Vi oppfattet Finansministeren i møtet dit hen at departementet nå tar sikte på å sende et forslag på høring i løpet av en måneds tid. Hensett til at arbeidet med denne saken har tatt svært lang tid, uten at det ennå er kommet klare signaler om at næringens behov vil bli imøtekommet på en rimelig måte, vil vi allerede nå be om et møte med departementet for å bli nærmere orientert om det videre løp i saken. Dette er nødvendig av hensyn til det betydelige press det er i næringen for å få avklart saken raskest mulig.

 

Behovet for særlige regler for finansbedrifters adgang til fradrag for merverdiavgift ved innkjøp til delt virksomhet ble fra vår side påpekt i brev til Stortingets finanskomité av 9. november 2000, med kopi til Finansdepartementet. Brevet var en oppfølging av et møte med komiteen 18. oktober 2000. Saken er siden fulgt opp fra vår side i en rekke brev, henvendelser og møter med Skattedirektoratet og Finansdepartementet, senest i brev til Finansdepartementet av 26. juni 2003, uten at saken synes å ha nærmet seg en avklaring. Den generelle fristen på tre år for foreldelse av retten til fradrag, som begynner å løpe fra 1. juli 2004, gjør det åpenbart at saken haster. 

 

I mangel av et regelverk fra myndighetenes side vil finansbedriftene – for å bevare retten til fradrag – snart måtte begynne å utvikle egne interne og bedriftsspesifikke retningslinjer og forholdstall for deling av innkjøp mellom henholdsvis avgiftspliktig og avgiftsfri virksomhet. Dette vil kunne føre til unødvendig merarbeid både i bedriftene og hos avgiftsmyndighetene, og dessuten til at ulike tolkninger og praksis legges til grunn ved ulike ligningskontor i ulike deler av landet. For alle parter må det være ønskelig å unngå en slik utvikling.

 

Ved innføringen av merverdiavgift på tjenester 1. juli 2001 ble det fra Finansdepartementets side lagt til grunn – jfr. departementets tolkningsuttalelse av 15. juni 2001 om merverdiavgiftsunntaket for omsetning av finansielle tjenester – at en særlig ville se hen til hvordan unntaket for finansielle tjenester var avgrenset i Sverige og Danmark. FNH har derfor tidligere innhentet og videreformidlet til departementet og Skattedirektoratet diverse informasjon om hvordan regelverket er i disse landene.

 

Regelverket i Danmark

Departementet opplyste i møtet 17. september at Danmark har besluttet å avvikle sin spesielle fradragsordning med virkning fra 31. desember 2003, som åpnet for at inngående moms kunne trekkes fra med en sats svarende til 25 prosent av utgående moms. Etter dette vil fradraget måtte skje etter de generelle bestemmelsene i momsloven § 38, stk. 1. Dette var nytt for oss. Vi har nå gjort oss kjent med Told- og Skattestyrelsens Cirkulære av 9. juli 2003, der det er redegjort for endringen. Det fremgår imidlertid av sirkulæret at det fortsatt forutsettes å være behov for særlige regler for finansbedrifters fradrag i Danmark!

Fra sirkulæret hitsettes:

 

4. Da der ikke findes en egentlig definition af omsætningen i et pengeinstitut, drøfter styrelsen i øyeblikket med Finansrådet og Forsikring og Pensjon hvilke regnskapsmessige poster, der skal indgå i en oppgørelse, der kan anvendes i stedet for omsætning, samt andre modeller, der kan anvendes i forbindelse med beregningen af den delvise fradragsprocent i momsloven § 38, stk. 1.
5. Resultatet av disse drøftelser vil senere blive offentliggjort, som retningslinjer for beregningen af den delvise fradragsprocent i momslovens § 38, stk. 1.”

 

Kopi av sirkulæret følger vedlagt. Grunnen til at vi fremhever dette punkt er at det virket som Finansdepartementet i møtet mente at et slikt behov nå var bortfalt i Danmark.

Det gjøres for øvrig oppmerksom på at Finansrådet og Forsikring og Pensjon er navnene på motsvarende interesseorganisasjoner til FNH på henholdsvis bank- og forsikringsområdet i Danmark.

 

Regelverket i Sverige

Departementet opplyste videre at det særlige regelverk som gjelder i Sverige på dette området ”er lite brukt”. Dette stemmer ikke med de informasjoner vi har, som går ut på at regelverket i hvert fall benyttes av alle de store svenske bankene. Vi kan dessuten vanskelig se at en finansinstitusjon – stor eller liten - som ønsker å benytte seg av adgangen til å trekke fra merverdiavgift til delte anskaffelser kan unngå i en eller annen form å benytte dette regelverket.

 

Vi vil innledningsvis vise til Riksskatteverkets skrivelse 981015, som ble oversendt Finansdepartementet med brev av 12. desember 2002. Skrivelsen ligger på Riksskatteverkets hjemmeside og må antas fortsatt å være gjeldende rett, se:

 

http://www.rsv.se/rattsinfo/skrivelser/98/skrivelser19981015.html 

 

I punkt 9 Avdragsretten för inngående skatt heter det:

 

”Förhållandet att en mervärdesskattegrupp skall behandlas som en enda skattskyldig i mervärdesskattehänseende innebär att rätten till avdrag för ingående skatt skall bedömas efter de allmänna reglerna i 8 kap. ML. Detta innebär att avdragsrätt för ingående skatt avseende gemensamma kostnader för skattepliktig och icke skattepliktig verksamhet (s.k. blandad verksamhet) får göras till den del skatten hänför sig till den del som medför skattskyldighet. Om någon fördelning av den ingående skatten mellan skattepliktig och icke skattepliktig verksamhet inte kan ske, får fördelning ske efter skälig grund. Sådana fördelningsgrunder kan utgå från förhållandet mellan skattefri och skattepliktig omsättning eller utgå från personalens tidsmässiga arbetsinsats inom skattepliktig resp. skattefri omsättning. Även andra fördelnings-grunder kan komma ifråga.”

 

Vi har videre vært i kontakt med en av de store svenske bankene som til oss har opplyst følgende:

 

Banken har siden 1989 anvendt et ”sjablongsystem” for å fordele inngående moms mellom avgiftspliktig og ikke-avgiftspliktig virksomhet. Etter i mange år å ha benyttet egenutviklede fordelingsnøkler – til enhver tid godkjent av svenske skattemyndigheter – gikk banken for om lag tre år siden til anskaffelse av et program utviklet av Ernst&Young i Storbritannia. Programmet, som blant annet benyttes av de store britiske bankene, heter PEEP (”Partial Exemption Evaluation Program”), og er nå tatt i bruk av i hvert fall tre av de fire store svenske bankene. Formålet med programmet er å komme frem til en fordeling mellom innkjøp til henholdsvis avgiftspliktig og ikke avgiftspliktig virksomhet, når omsetning ikke kan brukes som fordelingsnøkkel. Programmet er presentert for, og godtatt av de svenske skattemyndighetene som grunnlag for fordeling av inngående avgift. Den angjeldende svenske banken har opplyst at beregningene for deres vedkommende gir til resultat et fradrag på ca. 15 prosent av all inngående moms. Fradragsprosenten vil kunne variere noe fra år til år avhengig av det resultat PEEP gir. Vi antar at departementet lett kan få bekreftet denne praksis hos svenske skattemyndigheter.

 

Regelverket i Norge

Retten til fradrag for inngående merverdiavgift følger av merverdiavgiftsloven kapittel VI. Inngående avgift ved fellesanskaffelser til delt virksomhet kan etter merverdiavgiftsloven § 23 trekkes fra forholdsmessig etter anskaffelsens antatte bruk i den avgiftspliktige delen av virksomheten. Intet nærmere regelverk foreligger for hvordan denne forholdsmessighet skal utregnes i finansbedrifter for virksomhet der et omsetningsbegrep ikke finnes.

Finansdepartementet har fastsatt Forskrift (Nr. 18) om forholdsmessig fradrag for inngående avgift etter merverdiavgiftsloven. I §§ 2 og 3 er det på visse vilkår gitt adgang til å benytte bestemte forholdstall ved beregning av det forholdsmessige fradrag når det gjelder anskaffelser vedrørende oppføring og drift av bygninger og anskaffelser til bruk under ett for virksomhetens felles drift. Av forskriften § 3 om felles driftsutgifter fremgår at for inngående avgift på varer og tjenester som anskaffes til bruk under ett for virksomhetens felles drift, kan fradrag kreves for så stor del som svarer til den avgiftspliktige omsetning i forhold til virksomhetens samlede omsetning i siste regnskapsår. Etter disse regler vil det være behov for å klarlegge hvordan omsetning skal beregnes for finansielle tjenester.

Slike definisjoner har man ikke i dag. Det er heller ikke internasjonalt avklart hvordan omsetningsbegreper for ulike finansielle tjenester skal defineres. I mangel av entydige definisjoner av omsetning av finansielle tjenester er finansbedrifters adgang til fradrag for inngående merverdiavgift på fellesanskaffelser fortsatt uavklart. Det er derfor også betydelig usikkerhet knyttet til hvilke omsetningstall for unntatte og fritatte finansielle tjenester som skal oppgis i omsetningsoppgaven.

 

FNH inviterer departementet til å ta kontakt om det skulle være oppklarende spørsmål eller behov for bistand i denne saken fra vår side.

 

Med vennlig hilsen

FINANSNÆRINGENS HOVEDORGANISASJON

 

Arne Skauge

Adm. direktør 

 

Vedlegg: Cirkulære av 9. juli fra Told- og Skattestyrelsen i Danmark