Brev til Finansdepartementet om kartlegging av minstekrav til forsikringselement

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Brev til Finansdepartementet om kartlegging av minstekrav til forsikringselement

Finansdepartementet

Postboks 8008 Dep

0030 OSLO

  

 

 

 

Dato:        10.12.2003

Vår ref.:    2003/00505

               DIR/SA/AS

Deres ref.:  

 


KARTLEGGING AV MINSTEKRAV TIL FORSIKRINGSELEMENT I UTVALGTE LAND

 

Det vises til FNHs brev til Finansdepartementet datert 31.10.03 og møte med departementet samme dag. I dette brevet ble det oversendt en rapport fra aktuarkonsulentselskapet Tillinghast – Towers Perrin. Rapporten er utarbeidet på oppdrag fra FNH. Rapporten inneholder en kartlegging av minstekrav til forsikringselement med hovedvekt på kollektiv innskuddspensjon i Danmark, Sverige, Finland, Storbritannia, Irland og Luxembourg.

 

Vedlagt følger en ny utgave av rapporten fra Tillinghast – Towers Perrin der det er foretatt noen justeringer. Det er for det første oppdatert informasjon knyttet til reguleringen i Luxembourg. Teksten i utredningen som ble oversendt 31.10.03 var basert på informasjon fra 2001. Videre er rapporten supplert med informasjon om reguleringen i Tyskland. For øvrig er rapporten uendret.

 

Som det fremgår av rapporten er det både i Danmark og Sverige flere eksempler på at obligatorisk innskuddsfritak for uførhet vurderes som tilstrekkelig forsikringselement. I lys av dette ble det på møtet 31.10.03 stilt spørsmål ved kostnader knyttet til innskuddsfritak for uførhet. 

 

Premien for innskuddsfritak utgjør for en 30 åring fra 1 - 7% av sparepremien avhengig av risikoklasse og regulering.Premien for innskuddsfritak utgjør for en 60 åring fra 10% - 40% avhengig av risikoklasse og regulering.

 

Dataene illustrerer at innføring av krav om obligatorisk innskuddsfritak som tilstrekkelig forsikringselement vil føre til konkurransemessige problemer for livselskapene i forhold til fondsforvaltningsselskapene i de tilfeller kunden ikke etterspør denne type dekning. Dette er en viktig bakgrunn for FNHs prioriteringer i brevet 31.10.03.

 

Som nevnt i FNHs brev datert 31.10.03 gir Banklovkommisjonen i sin 7. delutredning (NOU 2001: 24) kapittel 3 en grundig vurdering av om kollektive pensjonsordninger med innskuddspensjon og investeringsvalg kan anses som livsforsikring i forhold til EU’s regelverk og norsk forsikringsvirksomhetslov. Vurderingene leder frem til at kommisjonen går inn for at det gis åpning for at norske livselskaper skal kunne tilby innskuddspensjonsprodukter uten rentegaranti og dødelighetsarv i oppsparingsfasen. FNH slutter seg som tidligere nevnt til Banklovkommisjonens vurderinger. Sentralt i kommisjonens vurderinger er blant annet arverekkefølgen ved død i lov om innskuddspensjon som innebærer at barnepensjon og ektefellepensjon gis prioritet framfor øvrige arvinger. Dette er avvik fra vanlige arveregler.

 

Øvrige sentrale punkter i kommisjonens vurderinger:

 

  • slike pensjonsordninger omfatter alle ansatte i bedriften
  • utgangspunktet er en kollektiv avtale fremfor å være en overbygning av individuelle avtaler
  • forsikringskollektivet vil over tid inkludere utbetalinger i form av alders-, barne- og etterlattepensjoner.
  • en vurdering basert på helheten i slike pensjonsløsninger tilsier at de omfattes av den virksomhet livselskaper kan drive etter EU-regelverket

 Dersom departementet ikke deler kommisjonens vurderinger fullt ut, går FNH som tidligere nevnt subsidiært inn for opsjon til å velge et garantert spareprodukt som tilstrekkelig minstekrav til forsikringselement.En alternativ subsidiær løsning er obligatorisk innskuddsfritak for uførhet som tilstrekkelig minste forsikringselement.  

 

Med vennlig hilsen

FINANSNÆRINGENS HOVEDORGANISASJON

 

 

Arne Skauge

Adm. direktør

                                                                                 Leif Osland

                                                                                 Underdirektør

Vedlegg

 

 

Kopi: Kredittilsynet