Brev til Finansdepartementet om behov for endringer i lov om foretakspensjon

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Brev til Finansdepartementet om behov for endringer i lov om foretakspensjon

Finansdepartementet

Postboks 8008 - Dep.

0030 OSLO

Att: Jan Bjørland

 

 

Dato:          23.12.2003

Vår ref.:    2003/00526

               FJA/MK

Deres ref.:  

 


Attføring og uførepensjon i lov om foretakspensjon – behov for snarlig endring

 

Det vises til Finansdepartementets brev av 08.07.02 til FNH, hvor det ble skrevet at departementet tar sikte på å vurdere behovet for endring i lovgivningen som følge av eventuelle endringer i folketrygdloven, jf. Ot.prp.nr.102 (2001-2002)om tidsbegrenset uførestønad fremlagt av Sosialdepartementet.

 

IOt.prp.nr.102 under pkt.6.6 om forholdet til supplerende pensjon, uttalte Sosialdepartementet: ”Endringer i folketrygdens uførepensjonsordning medfører at det vil være nødvendig å vurdere behovet for endringer i lov om foretakspensjon. Finansdepartementet tar på dette grunnlag sikte på å komme tilbake med en særskilt vurdering av behovet for endringer i lov om foretakspensjon. Eventuelle forslag til lovendringer vil bli sendt på høring på vanlig måte.”

 

Vi ønsker i den forbindelse å vise til problemstillingene rundt utbetaling av attføringspenger og uførepensjon fra kollektiv tjenestepensjonsordning. Det vises til vårt brev av 17.04.02, til Finansdepartementet der vi foreslår en lovendring i lov om foretakspensjon (LOF) § 6-1 (3) som nå lyder:

”§ 6-1.Rett til uførepensjon

 (3) Utbetales det attføringspenger mer enn 12 måneder etter at ervervsevnen ble redusert, utbetales uførepensjon først fra det tidspunkt utbetaling av attføringspenger stanser.”

Bestemmelsen bryter som kjent med det tidligere TPES regelverket hvor uførepensjon starter umiddelbart etter sykepengeperioden uten hensyn til om det ytes attføringspenger. Attføringspenger utgjør i gjeldende regelverk 66 % av lønn, der lønn er begrenset oppad til 6 G, jf lov om folketrygd (ftrl.§§ 11-10 og 11-11).

 

Lovendringene fører samlet sett til forskjellsbehandling av medlemmer av tjenestepensjonsordninger som har opptjent pensjon før omlegging til lov om foretakspensjon og pensjonsrettigheter opptjent etter omleggingen. Det er videre vår oppfatning at det ikke er holdepunkter i LOF § 6-1 (3) for å behandle rehabiliteringspenger jf.ftrl.§§ 10-8 og 10-9, på samme måte som attføringspenger, og det er nokså vanlig at rehabiliteringspenger blir utbetalt i perioden før attføringspenger. Dette innebærer at uførepensjon fra tjenestepensjonsordningen kan utbetales i rehabiliteringsfasen dersom medlem av en tjenestepensjonsordning har vært ufør i mer enn 12 måneder, men må stoppes dersom medlemmet tilstås attføringspenger i en periode. Det kan også tenkes at medlemmet veksler mellom de to ytelsesformene i folketrygden. Bestemmelsen vil klart fremstå som uforståelig for medlemmer som er i en slik situasjon og vil gi mindre forutsigbarhet m.h.t til inntekt.

 

Det er videre slik at medlemmer av offentlige tjenestepensjonsordninger i en attføringsperiode uansett vil få utbetalt differansen mellom 66 % av lønn og attføringspenger. Det vil si at medlemmer av private ordninger som tjener mer enn 6 G vil få mindre utbetalt i attføringsperioden enn medlemmer av offentlige ordninger.

 

FNH foreslår en lovendring som gjør at løsningen blir den samme som for offentlige tjenestepensjonsordninger. En slik løsning tilsvarer FNHs subsidiære forslag i vårt brev til departementet av 17.04.02. Det vil si at LOF § 6-1 (3) erstattes med følgende:

 

”Det kan i regelverket fastsettes om uførepensjon skal utbetales for den delen av uførepensjonen som overstiger attføringspenger dersom disse utbetales mer enn 12 måneder etter at ervervsevnen ble redusert”

 

Alternativt kan regelen være en skal regel. Det forutsettes videre at det avklares hvorvidt rehabiliteringspenger skal likestilles med attføringspenger i loven.

 

Når det gjelder ordninger som var etablert før lov om foretakspensjon trådte i kraft, vil LOF § 6-1 (3) gjelde for uføre f.o.m 01.01.04. Det er behov for endring i regelverk så raskt som mulig, særlig av hensyn til medlemmene i tjenestepensjonsordningene.

 

FNH anmoder derfor departementet om å foreslå lovendring på dette området så fort som mulig.

 

Med vennlig hilsen

FINANSNÆRINGENS HOVEDORGANISASJON

 

 

Arne Skauge

Adm.direktør

 

 

                                                                                                                     Mette Knutsen

                                                                                                                     Kontorsjef

 

Kopi:  Sosialdepartementet

           Kredittilsynet