2003

Gå til hovedinnhold

2003

Garantiordningene i forsikring

Finansdepartementet Postboks 8008 – Dep. 0030 OSLO     Dato:          25.11.2003 Vår ref.:      2000/000234                 FJA/OV/SD Deres ref.:        FNH har i flere skriftlige og muntlige henvendelser [1] til Finansdepartementet og Kredittilsynet påpekt at det råder uklarhet og usikkerhet ved de norske garantiordningene for forsikring. Problemene gjelder særlig:   1.    ...

Utviklingen på finansmarkedet og rammevilkår for finansnæringen

Stortingets Finanskomité Stortinget 0026 Oslo        INNHOLD 1. Innledning 2. Utviklingen i finansmarkedet og perspektivene fremover 3. Nærmere om internasjonal påvirkning på verdipapir- og bankområdet 4. Virksomhetsregler og egenkapitalkrav for forsikring Dato:            01.12.2003 Vår ref.:      2003/00499                 NØA/BHM Deres ref.:        Utviklingen på...

Brev til Finansdepartementet om kartlegging av minstekrav til forsikringselement

Finansdepartementet Postboks 8008 Dep 0030 OSLO          Dato:          10.12.2003 Vår ref.:      2003/00505                 DIR/ SA /AS Deres ref.:      KARTLEGGING AV MINSTEKRAV TIL FORSIKRINGSELEMENT I UTVALGTE LAND   Det vises til FNHs brev til Finansdepartementet datert 31.10.03 og møte med departementet samme dag. I dette brevet ble det oversendt en rapport fra...

Brev til Finansdepartementet om behov for endringer i lov om foretakspensjon

Finansdepartementet Postboks 8008 - Dep. 0030   OSLO Att: Jan Bjørland     Dato:            23.12.2003 Vår ref.:      2003/00526                 FJA/MK Deres ref.:      Attføring og uførepensjon i lov om foretakspensjon – behov for snarlig endring   Det vises til Finansdepartementets brev av 08.07.02 til FNH, hvor det ble skrevet at departementet tar sikte på å vurdere behov...

Høring om Ot. prp. nr. 11 (2003-2004) om lov om endringer i lov 10. juni 1988 nr. 39 om forsikringsvirksomhet mv. (kommunale pensjonsordninger mv.)

NOTAT   Til         : Stortingets Finanskomite Fra        : Finansnæringens Hovedorganisasjon Dato     : 24.11.03     Finansnæringens Hovedorganisasjons (FNH) er svært fornøyd med at det nå foreligger et forslag til ny lovtekst til lov om forsikringsvirksomhet som vil sikre konkurransen på markedet for kommunale ordninger, og som gjør det unødvendig med spesielle...

Brev til Finansdepartementet om kartlegging av minstekrav til forsikringselement i utvalgte land

  Finansdepartementet Postboks 8008 Dep 0030 Oslo                                                                              Dato:           31.10.2003 Vår ref.:      2003/00451                 DIR/LO/AS Deres ref.:        KARTLEGGING AV MINSTEKRAV TIL FORSIKRINGSELEMENT I UTVALGTE LAND Det vises til FNHs brev til Finansdepartementet datert 20.12.02. I dette brevet...

Om Kredittilsynets rapport ”Tiltak for mer langsiktig forvaltning av pensjonsforsikringsmidler”

Finansdepartementet Postboks 8008 Dep 0030 Oslo   Dato:            27.10.2003 Vår ref.:      2003/00438                 AS/ OS/bk Deres ref.:        Det vises til møte med Finansministeren 17.09.03. På dette møtet argumenterte FNH for at en rapport fra Kredittilsynet om tiltak for mer langsiktig forvaltning av pensjonsforsikringsmidler, bør inngå som et viktig innspill i...

Finansbedrifters fradrag for inngående merverdiavgift

  Finansdepartementet Postboks 8008 Dep. 0030 Oslo     Dato: 26.06.2003                                                            Vår ref.: 2001/00256                                                       NØA/HH                                                                       Deres ref.:       Finansbedrifters fradrag for inngående merverdiavgift   FNH har ved flere...

Bruk av kjønn som variabel ved beregning av forsikringspremie

Notat Kommentarer til behandlingen av klage på Likestillingsombudets vedtak om at bruk av kjønn som variabel ved beregning av premie i skade- og sykeforsikring, er i strid med likestillingsloven. I tråd med Likestillingsombudets brev til Finansnæringens Hovedorganisasjon (FNH), av 18.09.03, sender vi herved kommentarer til sammendraget som er sendt Klagenemnda for...

Klage på Likestillingsombudets avgjørelse vedrørende bruk av kjønn som faktor ved beregning av forsikringspremie ved skade- og sykeforsikringer

    Klagenemnda for likestilling Ved Likestillingsombudet Postboks 8048 Dep 0031 Oslo         Dato:          11.04.2003 Vår ref.:      2002/000593                 FJA/OV Deres ref.:    670/2002/089 ABB/EJ     Klage på Likestillingsombudets avgjørelse vedrørende bruk av kjønn som faktor ved beregning av forsikringspremie ved skade- og sykeforsikringer   Det vises til brev av...

Høring om Ot.prp. nr. 42 (2002-2003) Skattlegging ved lån av verdipapirer

Til:           Stortingets finanskomité Fra:         Finansnæringens Hovedorganisasjon Dato:       26. mars 2003      Høring om Ot.prp. nr. 42 (2002-2003)   1.       Gevinstbeskatning for norske investorer   Finansnæringens Hovedorganisasjon (FNH) gir sin støtte til de lovregler som foreslås når det gjelder gevinstbeskatning for norske investorers utlån av verdipapirer. FNH...

Forskrift om verdipapirfonds utlån av finansielle instrumenter

  Finansdepartementet Postboks 8008 - Dep. 0030   OSLO     Dato:            11.03.03 Vår ref.:       2002/000440                  FJA/AJH Deres ref.:        Finansnæringens Hovedorganisasjon (FNH) registrerer med tilfredshet at Finansdepartementet 06.01.03 har fastsatt forskrift om verdipapirfonds utlån av finansielle instrumenter, slik at verdipapirfond gis mulighet til å ø...

Presisering i forhold til tidligere utsendt rundskriv nr 14 – 2001. vedr. rutiner for kaskoskader på næringsbiler og forholdet til m.v.a.

  RUNDSKRIV NR 20 – 2003 FRA FNH Til: Skadeselskapene, samt Norges Bilbransjeforbund  Att.: Ansvarlig for oppgjør av næringsbiler Kontaktpersoner FNH: Mia Ebeltoft   Dato:      15.05.2003 Arkivref.:  2000/000154               SPA/ME   Presisering i forhold til tidligere utsendt rundskriv nr 14 – 2001. vedr. rutiner for kaskoskader pånæringsbiler og forholdet tilm.v.a.     ...

Møte med finansministeren

    Finansminister Per-Kristian Foss Finansdepartementet Postboks 8008 Dep 0030 Oslo   15.01.2003 Dato:           Vårref.:     2002/000288                AS/LO/bk   MØTE OM FINANSNÆRINGENS RAMMEBETINGELSER - VIKTIGE SAKER SOM ER TIL BEHANDLING I FINANSDEPARTEMENTET FNH takker for avtalen om å møte finansministeren 28.01.03 for å drøfte viktige aktuelle finansmarkedssaker som...

Høring om Ot.prp. nr. 102 (2001 - 2002) om endringer i folketrygdloven

  NOTAT Til:           Stortingets sosialkomite Fra:         Finansnæringens Hovedorganisasjon     Høring om Ot.prp. nr. 102 (2001 - 2002)   Det vises til Ot. prp. nr. 102 (2001-2002) om endringer i folketrygdloven. Det er her blant annet forslag om innføring av tidsbegrenset uførestønad i folketrygden. FNH støtter intensjonen med lovforslaget, som er å få flere uføre tilbak...

Høring om Ot. Prp. Nr. 64 (2002-2003) om bioteknologiloven

NOTAT Til:           Stortingets Sosialkomité Fra:         Finansnæringens Hovedorganisasjon   Helsedepartementet har i Ot. prp. nr. 64 (2002-2003) om bioteknologiloven bl.a. vurdert noen spørsmål som har stor betydning for forsikringsnæringen. I proposisjonens kapittel 5.11 er det omtale og vurderinger av noen saker som ble vurdert av det såkalte Røsæg-utvalget (NOU 2000:...

Brev til finansministeren: Tiltak for å styrke ytelsesbaserte pensjonsordninger

Finansminister Per-Kristian Foss Finansdepartementet Postboks 8008 Dep 0030 OSLO Dato:            09.05.2003 Vår ref.:      2003/00222                 LO/BK             Tiltak for å styrke ytelsesbaserte pensjonsordninger og livselskapenes risikobærende evne   Norske livselskapers risikobærende evne er sterkt redusert de senere årene. Kursfallet på verdens børser har påført...

Brev til finansministeren om merverdiavgift

  Finansminister Per Kristian Foss Finansdepartementet Postboks 8008 - Dep. 0030   OSLO     Dato:            25.09.2003 Vår ref.:      2001/000256                 NØA/AAH         Regler for fradrag for inngående merverdiavgift ved innkjøp til delt virksomhet   Innledning Vi viser til møtet mellom Finansministeren og Finansnæringens Hovedorganisasjon den 17. september 2003, d...