Møte om eierbegrensningsregelverket og andre aktuelle finansmarkedssaker

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Møte om eierbegrensningsregelverket og andre aktuelle finansmarkedssaker

16.01.2002

Finansminister Per-Kristian Foss
Finansdepartementet
Postboks 8008 Dep.
0030 Oslo


MØTE OM EIERBEGRENSNINGSREGELVERKET OG ANDRE AKTUELLE FINANSMARKEDSSAKER

Det vises til det avtalte møtet mellom finansministeren og FNH 21.01.02 om det norske eierbegresningsregelverket for finansinstitusjoner og andre aktuelle finansmarkedssaker som er til behandling i Finansdepartementet.

Finansdepartementet har for tiden flere viktige finansmarkedssaker til behandling. FNH legger stor vekt på å ha en god dialog med Finansdepartementet. Det ville fra vår side vært ønskelig å etablere en ordning med faste og jevnlige kontaktmøter med Finansdepartementet, slik FNH blant annet har med Kredittilsynet og Norges Bank.

Eierbegrensningsregelverket

Når det gjelder eierbegrensningsregelverket har FNHs hovedstyre på bakgrunn av møte 11.01.02 og en grundig organisasjonsmessig behandling, fattet følgende vedtak:

"Norske myndigheter har påbegynt en vurdering av dagens eierbegrensningsregler. Ved en eventuell endring av dagens regler finner FNH at nye regler om eierskap og eierkontroll må utformes slik at de er på linje med andre land i EØS-området. Forutsetningen for en slik regelendring er at det samtidig påses at de øvrige rammebetingelsene for norske finansbedrifter er på linje med det som er vanlig internasjonalt. FNH vil blant annet vise til de spørsmål som er tatt opp i Hope-utvalget og som er reist av FNH i forbindelse med moms-reformen. Dette er nødvendig for at norske finansbedrifter skal kunne konkurrere med utenlandske, både med sikte på virksomhet og utviklingsmuligheter.

Norsk finansnærings struktur gjør det naturlig at den enkelte finansbedrift har oppmerksomhet rettet på de virkemidler den selv kan ta i bruk gjennom vedtekter m.v. for å sikre eierspredning der dette er hensiktsmessig."

Vedlagt følger et faglig bakgrunnsnotat fra FNH ved direktør Sverre Dyrhaug i forbindelse med den ovenfornevnte saken om eierbegrensningsregelverket.

Videre oversendes et notat der det er gitt en omtale av en del aktuelle finansmarkedssaker som er til behandling i Finansdepartementet, herunder saker som det ovennevnte hovedstyrevedtaket i FNH refererer til.

Med vennlig hilsen FINANSNÆRINGENS HOVEDORGANISASJON

Arne Skauge
Adm. direktør

Leif Osland
Underdirektør

Kopi: Kredittilsynet Norges Bank