Høring i forbindelse med dok nr. 8:10 (2001-2002) og Kredittmeldingen 2000

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Høring i forbindelse med dok nr. 8:10 (2001-2002) og Kredittmeldingen 2000

Til: Stortingets finanskomite
Fra: Finansnæringens Hovedorganisasjon (FNH)
Dato: 18.01.02


HØRING I FORBINDELSE MED DOK NR. 8: 10 (2001-2002) OG KREDITTMELDINGEN 2000

Dok nr. 8: 10 (2001-2002) fra Siv Jensen tar opp en avgrenset del av det norske eierbegrensningsregelverket for finansinstitusjoner. Finansnæringens Hovedorganisasjon mener dette forslaget bør ses i sammenheng med eierbegrensningsregelverket for øvrig. Det vises i denne sammenheng til at Finansdepartementet har nedsatt et ekspertutvalg som skal utrede eierbegrensningsregelverket.

Hovedstyret i Finansnæringens Hovedorganisasjon (FNH) har i møte 11. januar 2002,
etter en grundig organisasjonsmessig behandling, drøftet det norske eierbegrensningsregelverket for finansinstitusjoner. Vedtaket lyder som følger:

"Norske myndigheter har påbegynt en vurdering av dagens eierbegrensningsregler. Ved
en eventuell endring av dagens regler finner FNH at nye regler om eierskap og eierkontroll må utformes slik at de er på linje med andre land i EØS-området. Forutsetningen for en slik regelendring er at det samtidig påses at de øvrige rammebetingelsene for norske finansbedrifter er på linje med det som er vanlig internasjonalt. FNH vil blant annet vise til de spørsmål som er tatt opp i Hope-utvalget og som er reist av FNH i forbindelse med moms-reformen. Dette er nødvendig for at norske finansbedrifter skal kunne konkurrere med utenlandske, både med sikte på virksomhet og utviklingsmuligheter.

Norsk finansnærings struktur gjør det naturlig at den enkelte finansbedrift har oppmerksomhet rettet på de virkemidler den selv kan ta i bruk gjennom vedtekter m.v. for å sikre eierspredning der dette er hensiktsmessig."

Vedlagt følger et brev med to vedlegg som FNH 16.01.02 sendte til finansminister Per-Kristian Foss i denne forbindelse. Vedleggene er et faglig bakgrunnsnotat om eierbegrensningsregelverket fra FNH ved direktør Sverre Dyrhaug. Videre er det et notat av en del aktuelle finansmarkedssaker som er til behandling i Finansdepartementet, herunder saker som det ovennevnte hovedstyrevedtaket i FNH referer til og som er omtalt i Kredittmeldingen.

Kredittmeldingen 2000

FNH ser positivt på Regjeringens vurderinger i avsnitt 2.2 i Kredittmeldingen 2000 om at det bør gis åpning for omdanning til aksjeselskap for sparebanker. Dette er en meget viktig sak for næringen, og for Gjensidige NOR haster det med å komme videre med å få realisert planene om omdanning. Det videre oppfølgingsarbeidet bør gis høy prioritet.

I Kredittmeldingen avsnitt 2.1 er det videre en omtale av kombinerte ordninger og forståelse og praktisering av EU-reglene om forvaltning av pensjonskapital i livsforsikringsselskap. Dette er fulgt opp gjennom Ot. Prp. Nr. 33 (2001-2002) om lov om endringer i lov om innskuddspensjon og lov om foretakspensjon mv. som ble lagt fram 21.12.01. Dette er viktige saker for finansnæringen. Departementets åpning for at livsforsikringsselskaper kan tilby innskuddspensjonsprodukter uten rentegaranti i innbetalingsperioden på konkurransedyktige vilkår er svært viktig. FNH er videre positiv til at departementet foreslår åpning for kombinerte ordninger, noe som vil bidra til økt utbredelse av tjenestepensjonsordninger. Om lag 900 000 arbeidstakere i privat sektor har ikke supplerende tjenestepensjonsordning på arbeidsplassen.

FNH viser til at lov om innskuddspensjon trådte i kraft 1. januar 2001 og ber om at finanskomiteen gir behandlingen av proposisjonen høy prioritet. Som det fremgår av Innst. O. nr. 85 (2000-2001) og Innst. O. nr. 110 (2000-2001) har finanskomiteens flertall (H, Krf, V, Sp og Frp) tidligere bedt om rask oppfølging av disse sakene. FNH vil komme tilbake med nærmere synspunkter i forbindelse med høringen for proposisjonen.