Forsikringsdekning av skader som følge av terrorhandlinger

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Forsikringsdekning av skader som følge av terrorhandlinger

Dato: 31.01.2002
Vår ref.: 2001/000632 FJA/ME
Deres ref.:

FORSIKRINGSDEKNING AV SKADER SOM FØLGE AV TERRORHANDLINGER

Terrorangrepet mot World Trade Center i USA 11. september har endret verdens syn på hvor omfattende konsekvensene av terrorhandlinger kan være. Ikke minst har det påvirket forsikringsmarkedets oppfatning og risikovurdering av terroristaktivitet, og hva næringen i dag og framover kan tilby av dekning.

I FNHs hovedstyre har vi drøftet situasjonen ut fra norske forhold. Som det fremgår nedenfor er det grunn til å regne med at det på særlig utsatte områder ikke vil kunne tilbys forsikringsdekning for skader som følge av terrorhandlinger. I så fall vil det i tillegg kunne skape problemer for finansiering av eiendomserverv og annen næringsvirksomhet.

Våre medlemmer på forsikringssiden vil naturligvis orientere om situasjonen overfor sine kunder, ikke minst etter hvert som nye kontrakter inngås. Etter vår oppfatning er det viktig at også NHO sentralt er tilstrekkelig informert om denne situasjonen, særlig fordi det neppe finnes noen tilfredsstillende løsning uten at de statlige myndigheter medvirker på en eller annen måte. I den sammenheng er det trolig avgjørende at bedriftenes behov blir behørig klarlagt og dokumentert, slik at de samfunnsøkonomiske konsekvenser fremkommer klart og tydelig. I FNH arbeider vi nå med ulike modeller som vi vil presentere overfor myndighetene i nær fremtid.

I skadeforsikring er det et alminnelig unntak i vilkårene for skader som følge av krig og krigslignende handlinger. Det synes ikke å ha vært tilstrekkelig avklart i hvilken grad terrorhandlinger er å regne som krigslignende handlinger. Det som nå skjer er at de internasjonale reassuransemarkedene presiserer sine vilkår i forhold til slike hendelser. Flere reassuranseselskaper har sagt klart at de i fremtiden ikke dekker skader som følge av terrorhandlinger, mens andre er villige til å dekke slike skader bare i temmelig begrenset omfang.

Forsikringsselskapene i Norge har ingen mulighet til å tilby dekning av terrorskader, uten at denne dekning i det alt vesentlige kan gjenforsikres. Selskapene har strukket seg noe i tilknytning til forsikring i 2002, ved at selskapene har tilbudt en dekning for terrorskader opp til et nivå basert på en vurdering av hva selskapet har evne til å bære av egenrisiko og i forhold til det de kan sikre seg gjennom kjøp av reassuranse. Også reassuranseselskapene har strukket seg noe i og med at de ser at det tar noe tid å iverksette endringene. Det betyr at sannsynligheten for at det skulle oppstå en kriselignende situasjon i forhold til forsikringsdekning av terrorskader i 2002 anses å være svært liten. Likevel må det understrekes at skader som følge av terrorhandlinger i inneværende år, ikke vil være dekket fullt ut dersom skadeomfanget skulle bli svært stort.

Løsningene som er funnet for inneværende år har imidlertid et midlertidig preg, og man må regne med at unntakene og begrensningene fra og med 2003 vil bli mer absolutte. Det er derfor nødvendig å sette meget inn på å finne mer permanente løsninger som er akseptable for alle berørte parter. Problemet er i store trekk det samme i alle industrialiserte land, og det er stor aktivitet internasjonalt for å forsøke å finne løsninger. Det kan likevel ikke utelukkes at man i flere land vil ende opp med omfattende unntak.

At forsikring ikke har evne eller mulighet til å tilby løsning kan få ringvirkninger for samfunnet og næringslivet utover det rene forsikringsforholdet. Forsikringen er i første rekke innrettet mot å erstatte de direkte økonomiske tapene. Dersom verdiene ikke kan sikres fullt ut ved forsikring, vil dette få konsekvenser også for pantenes godhet, og dermed for finansieringen av erverv av eiendom, og indirekte også for finansieringen av næringsvirksomhet. På grunn av de potensielt store samfunnsmessige konsekvensene finner vi det naturlig at staten bør føle et ansvar og ha en rolle i denne sammenhengen. På denne bakgrunn har forsikringsnæringen tatt kontakt med myndighetene med sikte på å avklare om det er noen vilje til å medvirke for å finne en tilfredstillende løsning.

Som det fremgår ovenfor ser FNH på situasjonen som alvorlig. Derfor har vi valgt denne måten å informere de største næringsorganisasjonene om status og utsiktene fremover. Mulighetene for medvirkning fra myndighetenes side vil nok i betydelig grad også være avhengig av at det er tilstrekkelig oppmerksomhet i næringslivet mer generelt omkring de problemer som vil følge av at terrorskader ikke kan gis tilfredsstillende forsikringsdekning.
Situasjonen synes dermed å kreve et bredt samarbeid på tvers av bransjer og sektorgrenser.

Vi vil for øvrig ta kontakt også på administrativt nivå for å drøfte hvordan vi kan samarbeide med sikte på en tilfredsstillende løsning for alle parter.

Vennlig hilsen,

Svein Aaser
Styreleder FNH
                                                                                                           Arne Skauge
                                                                                                           Adm. direktør FNH

Kopi: Adm.dir. Finn Bergesen jr., NHO