BRANSJENORM - GODTGJØRELSE AV FORSIKRINGSMEGLER

Gå til hovedinnhold
Publisert:

BRANSJENORM - GODTGJØRELSE AV FORSIKRINGSMEGLER

Anbefaling fra Finansnæringens Hovedorganisasjon (FNH) vedrørende norske skadeforsikringsselskapers praksis for godtgjørelse til forsikringsmeglere.

- Vedtatt av Bransjestyre risiko og skade (BRS) 25.09.2002.
- Tilslutning av Bransjestyre sparing, liv og pensjon (BSLP) ved skriftlig prosedyre for så vidt gjelder inkludering av gruppelivsforsikring.
- Vedtatt i FNHs Hovedstyre 11.10.2002.

1. Formål
Formålet med bransjestandarden er å oppnå et bedre samsvar med prinsippet om at den som bestiller og benytter en tjeneste også bør betale for den.

Dette vil bidra til økt transparens i markedet, både i forsikringsmarkedet og i markedet for meglertjenester, og bedre mulighet for å kunne vurdere om tjenestenes kvalitet står i forhold til deres pris. Dette vil igjen stimulere til økt konkurranse i markedet. I tillegg legges forholdene til rette for en enklere kostnadskontroll og kostnadsfordeling i selskapene.

2. Standardens anvendelsesområde
Standarden anbefales benyttet av selskaper som leverer direkte skadeforsikring unntatt sjø- og energiforsikring i Norge, samt for selskaper som leverer gruppelivsforsikring i Norge.

3. Standardens hovedinnhold
Siden det er forsikringskjøper som er forsikringsmeglerens oppdragsgiver, er forsikringsmegleren forsikringskjøpers ombud. Megleren handler på vegne av forsikringskjøper, har fullmakt fra denne og skal ivareta dennes interesser.

Utgangspunktet skal derfor være at forsikringskjøper betaler for de tjenester som forsikringsmegler yter, og at forsikringsselskapet ikke betaler provisjon til megler.

Salg av forsikring hvor kjøper har benyttet megler, vil for forsikringsselskapene i varierende grad innebære at behovet for å belaste egne ressurser reduseres i forhold til bruk av egne kanaler. Dette gjelder i første rekke i forhold til salg og distribusjon, men også ved tilrettelegging og dokumentasjon fra meglernes side.

Den belastning på selskapets ressurser som finner sted ved salg via megler, er forutsatt å bli reflektert ved at selskapet kalkulerer en egen pris for slikt salg. Kalkylen tar utgangspunkt i en normalsituasjon.

Unntaksvis vil det kunne være hensiktsmessig for alle parter at megler utfører ekstraordinært arbeid , dvs ut over det som er forutsatt i standardkalkylen. Bransjenormen åpner for at megler og selskap avtaler dette særskilt i det enkelte tilfelle og at selskapet betaler megleren for dette. Betalingen skjer etter regning fra megleren, og skal ikke ha form av provisjon (belønning for salgsinnsats). Det forutsettes at megler opplyser kunden om hvilken godtgjørelse megleren har mottatt fra forsikringsselskapet i disse tilfellene.

I eget vedlegg er redegjort noen nærmere om prinsipper og tolkninger som skal legges til grunn i kalkylene.

4. Åpenhet om kalkylegrunnlag
Bransjenormen forutsetter at det enkelte selskap på forespørsel fremlegger en redegjørelse for hvordan selskapets kalkyler er bygget opp. Dette gjelder særlig i de tilfelle der det er naturlig for et selskap å skille mellom pris til forsikringskjøper ved salg via megler og pris til forsikringskjøper der all kontakt med forsikringskjøper skjer gjennom selskapets egne kanaler. Det forutsettes ikke full åpenhet i forhold til hvilke konkrete tall som inngår, bare om oppbygging og om eventuelle nøkkeltall som benyttes i standardberegninger.

5. Tilslutning
Det enkelte medlemsselskap i FNH som ønsker å følge standarden meddeler dette skriftlig til FNH. Selskap som ikke lengre ønsker å følge standarden, meddeler også dette skriftlig til FNH.