Vil ha ny utredning om småbåtregisteret

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Vil ha ny utredning om småbåtregisteret

FNH ber i et brev til Finansdepartementet om en ny utredning om småbåtregisteret. Vedtaket om at dette registeret skal gjøres frivillig, har etter FNHs mening mange uheldige konsekvenser, blant annet når det gjelder å kunne avdekke forsikringssvindel. FNH samarbeider også med flere båtorganisasjoner for å få saken opp på nytt.

Finansdepartementet
Postboks 8008 Dep
0300 Oslo Oslo

25. september 2002
Vår ref.: grtDeres ref.:

Finansnæringens Hovedorganisasjon (FNH) er kjent med at det foreligger et vedtak om at Det sentrale småbåtregister skal legges om fra å være et obligatorisk register for småbåter i henhold til Lov om fritids- og småbåter til å bli et frivillig register. Etter hva vi forstår pågår det et arbeid der departementet er i ferd med å legge frem en Ot.prp. som tar sikte på en nødvendig lovendring for å avvikle den obligatoriske registreringen.

FNH har engasjert seg sterkt i ovennevnte problemstilling, se vedlegg. Dette skyldes bl.a. at vi anser at småbåtregisteret er et meget godt verktøy for å forhindre forsikringssvindel, omsetting av tjuvegods og hvitvasking av ulovelig ervervede midler med tilhørende organisert kriminalitet. I tillegg er registeret også meget godt egnet til en rekke andre formål slik som redningsaksjoner til sjøs, miljøspørsmål, generell lovovertredelse til sjøs, smugling av både gods og mennesker, grunnlag for en eventuell obligatorisk ansvarsforsikring og at båt kan benyttes som panteobjekt, informasjonskampanjer om sjøvett m.m.

Med bakgrunn i vårt engasjement har vi vært i kontakt med en rekke interessenter til registeret for å kunne avdekke konsekvensene av at registeret blir frivillig. Dette dreier seg både om frivillige organisasjoner og myndighetsorganer. Det vi opplever som en unison holdning er at alle de berørte partene ser nytteverdien av å beholde et obligatorisk register. Graden av nytteverdi er selvsagt ikke like stor hos alle, men ved enkle tilpasninger av småbåtregisteret og lovverket så vil for eksempel de frivillige organisasjoner og næringsinteresser på småbåtområdet være særdeles interessert i et obligatorisk register.

I vår kontakt med de andre interessentene opplever vi til vår forbauselse at det kan se ut som om det ikke har vært en grundig konsekvensanalyse av vedtaket om å gjøre småbåtregisteret frivillig. I de miljøene vi har kontaktet oppfattes dette som en beslutning som ikke er bygget på faglige vurderinger, og hvor det har vært stort fravær av involvering av de berørte parter. Dette ser vi som meget uheldig da det i denne som de fleste andre sammenhenger er nødvendig med bredest mulig informasjonsinnhenting og innspill fra de miljøene som besitter kompetansen på de berørte områdene og som er genuint interessert i problemstillingen. Dette gjelder både frivillige organisasjoner og myndighetsorgan. FNH sin mulighet til stort engasjement i denne saken bygger i realiteten på det faktum at vi som næringsorganisasjon for forsikringsselskapene til enhver tid bruker ressurser på å tilnærme oss de relevante problemstillinger som kan ha betydning for vår næring.

Med bakgrunn i det ovennevnte anser vi at det har vært en mangelfull utredning av problemstillingen og vi ber om at departementet vurderer hvilke konsekvenser den mangelfulle utredningen bør få. Vårt primære standpunkt er at denne saken må utredes på nytt og at alle berørte interessenter både frivillige organisasjoner, næringsorganisasjoner og offentlige myndighetsorganer må få anledning til å være deltakere i dette arbeidet, eller at deres standpunkt blir fremlagt på tydelig og informativ måte.

Med hilsen
FINANSNÆRINGENS HOVEDORGANISASJON
Skadepolitisk avdeling

Geir R Trulserud
direktør