Overgang til linearitet - kreditt

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Overgang til linearitet - kreditt

Kredittilsynet

Postboks 100 Bryn
0611 OSLO
 

 
Dato:        21.08.2002
Vår ref.:    2000/000367
               NØA/SR
Deres ref.:  
 
 
Vi viser til brev fra Finansdepartementet til Finansnæringens
Hovedorganisasjon (FNH) av 08.07.02, med overskrift "Ad brev om uavklarte spørsmål i lov om foretakspensjon". Brevet er sendt med gjenpart til Kredittilsynet.
 
I punkt 5 "Fripoliserettigheter og premiereserve i overgangsperioden" fremholdes det at livsforsikringsselskapene og pensjonskassene etter overgang til lov om foretakspensjon garanterer lineært opptjente rettigheter til medlemmene i ordningene. Foretakene er imidlertid gitt en periode på 10 år til å bygge opp den nødvendige premiereserven for de lineære fripolisene.
 
Departementet vurderer det slik at det på denne måten er åpnet for at livsforsikringsselskapet eller pensjonskassen hvor ordningen er opprettet, kan yte foretakene en begrenset kreditt i en begrenset tidsperiode.
 
Livsforsikringsselskapene og pensjonskassene har imidlertid ut fra gjeldende forsikrings­lovgivning ikke adgang til å yte kreditt. Forsikringsvirksomhetsloven § 8-2 angir at et livsforsikringsselskap i sin årsbalanse skal føre opp et forsikringsfond til dekning av selskapets forpliktelser etter livsforsikringsavtalene. Tilsvarende skal en pensjonskasse føre et forsikringsfond i sin balanse.
 
Når det gjelder hvilken forpliktelse pensjonsinnretningen har, ber vi om at Kredittilsynet vurderer hvorvidt forpliktelsen gjelder lineært opptjent pensjon kun for personer som slutter, eller for ansatte i ordninger som opphører, eller om forpliktelsen også gjelder de til enhver tid opptjente pensjons­rettig­hetene for de ansatte. Vi ber også om en vurdering av hvordan de forsikringstekniske avsetningene skal beregnes dersom forpliktelsen avviker fra de til enhver tid opptjente pensjonsrettighetene for de ansatte.
 
FNH ønsker Kredittilsynets vurdering av hvilken forpliktelse selskapet/kassen faktisk har i tilfellet som er nevnt over. Det ønskes også en vurdering av om det kan gis en annen type kreditt enn et reelt lån, og hvordan en slik eventuell kreditt skal balanseføres og behandles i forhold til krav til bufferkapital og ansvar dersom kunden (bedriften når det gjelder pensjonskasser) går konkurs.
 
FNH ber om en snarlig behandling av spørsmålene i dette brevet, i det livsforsikrings­selskapenes og pensjonskassenes forpliktelser, og dertil hørende krav om avsetninger, i øyeblikket er så uklare at pensjonsinnretningene vanskelig kan vite hva som kreves for å oppfylle forsikrings­virksomhets­loven § 8-2. Det er også ønskelig at Kredittilsynet kan redegjøre for hvordan lov om foretakspensjon § 16-2 fjerde ledd skal forstås i lys av Finansdepartementets brev.
 
 
Med vennlig hilsen
FINANSNÆRINGENS HOVEDORGANISASJON
Næringspolitisk avdeling
 
 
Sissel Rødevand
Sjefaktuar liv